Zaplo

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Zaplo logo
Ocena: 3.89
(ilość ocen: 9)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Zaplo sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?wirki i Wigury 16C, Warszawa
E-mail: kontakt@zaplo.pl
WWW: www.zaplo.pl
Telefon kontaktowy: 221 333 888
Godziny pracy: Pon.- Pt.: 8:00 - 22:00
Sob. - Ndz.: 8:00 - 20:00

NIP: 521-366-08-75
REGON: 146952871
KRS: 0000483782

Podstawowe informacje o po?yczce w Zaplo

Zaplo oferuje po?yczki ratalne w kwocie od 100 do 10 000 z?. Mo?esz sp?aca? j? od 3 do 24 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Zaplo?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest w wieku od 21 do 70 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • mieszka w Polsce,
  • nie posiada wpisów w rejestrach d?u?ników,
  • posiada konto bankowe.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. Jednak w trakcie sk?adania wniosku, po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Jakich? Np
za?wiadczenia o zarobkach, wyci?gu z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesi?cy, formularza ZUS RMUA czy odcinka wyp?aty emerytury lub renty za jeden z trzech ostatnich miesi?cy.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Rejestr D?u?ników Erif
  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
  • Biuro Informacji Gospodarczej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Zaplo?

Chcesz zaci?gn?? po?yczk? w Zaplo? Wejd? na www.zaplo.pl, a nast?pnie wybierz preferowan? kwot? i termin sp?aty po?yczki. Dok?adnie wype?nij i wy?lij po?yczkodawcy wniosek. Nast?pnie zweryfikuj swoje dane i poczekaj na decyzj? po?yczkodawcy. Je?li do weryfikacji u?yjesz aplikacji Instantor, b?dziesz móg? po?yczy? nawet 10 000 z? bez za?wiadczenia o dochodach.

Najcz??ciej zadawane pytania

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Je?li Twój rachunek znajduje si? w banku Alior Bank, Getin Bank lub PKO Bank Polski, otrzymasz pieni?dze nawet 15 minut od pozytywnej decyzji. Je?li Twoje konto znajduje si? w innym banku, pieni?dze otrzymasz zgodnie z godzinami sesji bankowych.

Czy po?yczaj?c pieni?dze w Zaplo b?d? móg? zweryfikowa? swoje dane w inny sposób ni? przelew?

Tak. Zaplo umo?liwia swoim klientom weryfikacj? danych poprzez aplikacj? Instantor. Instantor w bezpieczny sposób ??czy si? z rachunkiem bankowym i przekazuje po?yczkodawcy niezb?dne dane.

Czy do po?yczenia pieni?dzy w Zaplo wymagany jest zastaw lub por?czenie?

Nie. Po?yczkodawca nie wymaga ustanawiania zastawu ani ?adnych innych zabezpiecze?.