Zaliczka

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Zaliczka.pl logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: Zaliczka sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Toru?ska 52/81, Warszawa
E-mail: info@Zaliczka.pl
Telefon kontaktowy: (22) 206 21 49
NIP: 5272661439
REGON: 143148849
KRS: 0000394906

Podstawowe informacje o firmie Zaliczka.pl

Zaliczka to sprawdzona, wiarygodna firma o stabilnej pozycji na rynku.
Dzia?a pr??nie nie tylko w Polsce, ale równie? w Niemczech, Austrii, Holandii, Hiszpanii i Francji. Motto firmy brzmi: „Zaliczka, Przyjaciel w finansach”. Pracownicy Zaliczki wyj?tkowo dbaj? o doskona?e relacje z klientami i zapewnienie im serwisu na najwy?szym poziomie.

Podstawowe informacje o po?yczce w Zaliczka

Zaliczka udziela chwilówek w kwocie od 300 do 2000 z? na 15 lub 30 dni.
Chwilówk? w Zaliczce mo?e otrzyma? osoby, posiadaj?ca negatywn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej. Zaliczka nie sprawdza bowiem BIK-u.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Zaliczka.pl?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo,
  • ma co najmniej 21 lat,
  • nie figuruje w Rejestrze D?u?ników Erif,
  • posiada dochody z tytu?u pensji, w?asnej dzia?alno?ci, emerytury lub z innych ?róde?.

Wymagane dokumenty

Je?li wnioskujesz o po?yczk? po raz pierwszy, musisz przedstawi? po?yczkodawcy kopie dokumentów potwierdzaj?cych dane z formularza rejestracyjnego: dowodu osobistego, za?wiadczenia o dochodach, numeru rachunku bankowego, dokumentu potwierdzaj?cego adres zamieszkania np. rachunku za media.

  • Weryfikacja w bazach d?u?ników
  • Rejestr D?u?ników ERIF

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Zaliczka?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.zaliczka.pl, okre?l jak? kwot? chcesz po?yczy? i na ile czasu. Nast?pnie wype?nij prosty formularz i prze?lij go po?yczkodawcy. Do wniosku do??cz kopie wymaganych dokumentów. Kolejnym krokiem b?dzie weryfikacja to?samo?ci. Decyzj? mo?esz otrzyma? nawet w ci?gu kilku minut. Je?li b?dzie pozytywna, pieni?dze trafi? na Twoje konto równie szybko.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy mog? zweryfikowa? swoje dane bez przelewu?

Tak. Je?li nie masz na koncie ?adnych ?rodków, mo?esz zweryfikowa? swoje dane przy pomocy aplikacji. Aplikacja po??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym i przeka?e po?yczkodawcy wszystkie niezb?dne informacje.

Posiada negatywn? histori? kredytow? w BIK-u. Czy mam szans? na po?yczk??

Tak. Weryfikuj?c wniosek po?yczkowy, Zaliczka nie sprawdza danych w Biurze Informacji Kredytowej.

Czy mog? wnioskowa? o po?yczk? przez SMS?

Taka mo?liwo?? jest dost?pna dla sta?ych klientów, którzy terminowo sp?acili przynajmniej 1 po?yczk?.

Czy Zaliczka po?ycza pieni?dze za darmo?

Niestety, ten po?yczkodawca nie udziela darmowych chwilówek.