Yes Finance Banknot.pl

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Banknot logo
Ocena: 2.23
(ilość ocen: 13)
Dokładna nazwa firmy: Yes Finance Spó?ka Akcyjna
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@banknot.pl
Telefon kontaktowy: (+48) 22 213 89 10
NIP: 5213657548
REGON: 146909734
KRS: 0000489140

Podstawowe informacje o firmie YES FINANCE – opinie klientów

Yes Finance, w?a?ciciel marki Banknot.pl oferuje po?yczki pozabankowe w formie odnawianej linii po?yczkowej za po?rednictwem platformy po?yczkowej banknot.pl.
Linia daje mo?liwo?? wielokrotnego korzystania z przyznanych pieni?dzy. To Ty decydujesz kiedy i ile wyp?aci? lub sp?aci?.

Podstawowe informacje o po?yczce w Banknot

Banknot.pl udziela po?yczek w wysoko?ci od 500 do 5000 z?.
Na sp?at? po?yczki w Banknot.pl b?dziesz mia? 4 miesi?ce.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Banknot.pl?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • masz nie mniej ni? 18 i nie wi?cej ni? 70 lat
  • posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski oraz polskie obywatelstwo
  • posiada rachunek bankowy oraz jeste? jego jedynym w?a?cicielem
  • wype?nisz poprawnie Wniosek o Lini? Po?yczkow?
  • nie posiada zaleg?o?ci w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej.

Wymagane dokumenty

Banknot.pl wymaga jedynie danych z dowodu osobistego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Biuro Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej (KRD, ERIF, InfoMonitor).

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Banknot.pl?

Je?li chcesz po?yczy? pieni?dze, wejd? na www.bankot.pl, a nast?pnie okre?l jak? kwot? chcesz po?yczy?. Sprawd? ca?kowity koszt linii kredytowej, a nast?pnie kliknij „We? po?yczk?”. Wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy oraz zweryfikuj swoje dane osobowe przelewem. Po pozytywnym wyniku analizy Twojej zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej po?yczkodawca zaproponuje Ci limit Odnawialnej Linii Po?yczkowej. Aby umowa dosz?a do skutku zaakceptuj otrzyman? ofert?.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Banknot.pl udziela darmowych chwilówek?

Nie. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy nie zaci?gniesz darmowej chwilówki.

Od czego zale?y kwota przyznanej linii po?yczkowej?

Kwota zale?y od wyniku przeprowadzonej przez nas analizy Twojej zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej oraz wnioskowanej przez Ciebie kwoty. W przypadku je?li Twoja zdolno?? kredytowa nie b?dzie pozwala?a na przyznanie wnioskowanej kwoty, po?yczkodawca zaproponuje Ci najwy?szy mo?liwy limit.

Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczkowej?

Tak. Masz prawo odst?pi? od Umowy w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór o?wiadczenia o odst?pieniu od Umowy stanowi za??cznik nr 3 do Umowy Odnawialnej Linii Po?yczkowej.