1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Weryfikacja bez konta bankowego? Sprawd?, w których firmach po?yczkowych jest to mo?liwe!

Weryfikacja bez konta bankowego? Sprawd?, w których firmach po?yczkowych jest to mo?liwe!

Kiedy wype?nisz i wy?lesz wniosek po?yczkowy, b?dziesz musia? zweryfikowa? swoje dane osobowe. Dzi?ki weryfikacji po?yczkodawca b?dzie mia? pewno??, ?e jeste? dok?adnie t? osob?, za któr? si? podajesz. Najpopularniejszym sposobem weryfikacji danych jest przelew bankowy na rachunek firmy po?yczkowej. Co jednak, je?li Twoje konto ?wieci pustkami? Czy mo?na zweryfikowa? dane w inny sposób?

W wi?kszo?ci firm po?yczkowych kwota przelewu weryfikacyjnego jest naprawd? symboliczna i wynosi od 0,01 do 1 z?.
Niestety, nierzadko zdarza si?, ?e konto po?yczkobiorcy ?wieci pustkami, a wykonanie przelewu na symboliczn? z?otówk? nie jest mo?liwe.
Co wtedy?
Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, niektóre firmy po?yczkowe umo?liwiaj? zweryfikowanie danych poprzez specjalne aplikacje.

Weryfikacja danych bez przelewania grosza

Obecnie weryfikacja danych bez przelewu weryfikacyjnego jest mo?liwa w firmach:
Super Grosz
LendOn
Zaplo
Pandamoney
Extra Portfel
Kredito24
Monedo Now
Money Man
Chwilówkomat.pl

Nazwa firmy    Sposób weryfikacji
Pandamoney    Aplikacja KontoConnect
Monedo Now    Aplikacja KontoConnect
Kredito24    Aplikacja KontoConnect
Extra Portfel    Aplikacja Instantor
Zaplo    Aplikacja Instantor
LendOn    Aplikacja Instantor
MoneyMan    Aplikacja Instantor
Chwilówkomat.pl    Aplikacja Instantor
SuperGrosz    Aplikacja GroszConnect

Aplikacja KontoConnect

Jedn? z aplikacji, umo?liwiaj?cych sprawdzenie danych bez przelewu jest aplikacja Konto Connect. Z aplikacji mog? skorzysta? klienci firm Kredito24, Pandamoney i Monedo Now.
KontoConnect jest aplikacj?, która w bezpieczny sposób ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym i przekazuje po?yczkodawcy dane osobowe.
Aby skorzysta? z aplikacji nie musisz instalowa? jej na swoim komputerze. Weryfikacja danych przy pomocy tego narz?dzia odbywa si? w trakcie wnioskowania o chwilówk?.
Uwaga: KontoConnect nie ma dost?pu do salda Twojego rachunku, wysoko?ci zaci?gni?tych kredytów czy produktów inwestycyjnych.
Po??czenie z bankiem jest szyfrowane, a korzystanie z aplikacji – w pe?ni bezpieczne.

Jakie banki obs?uguje aplikacja KontoConnect?

Z powodzeniem skorzystasz z aplikacji, je?li posiadasz rachunek w 1 z poni?szych banków:

Bank Pekao
PKO Bank Polski
mBank
ING Bank ?l?ski
BG?
BO? Bank
Alior Bank – Centrala
Bank BPH
WBK Bank Zachodni
Bank Handlowy w Warszawie
Deutsche Bank
BNP PARIBAS
Getin Bank
Idea Bank
Meritum Bank
Bank Millennium
Open Finance
Bank Pocztowy
Polbank
T-Mobile Us?ugi Bankowe
Bank BG?
Citibank
Eurobank
Nordea
Bank Pocztowy
Smart Bank

Aplikacja GroszConnect

Z aplikacji GroszConnect mog? skorzysta? klienci firmy SuperGrosz.
Zasada dzia?ania aplikacji GroszConnect jest niemal identyczna jak w przypadku aplikacji KontoConnect.
Chc?c skorzysta? z aplikacji GroszConnect nie musisz instalowa? jej na swoim komputerze.
Narz?dzie nie ma równie? dost?pu do salda Twojego rachunku oraz danych, dotycz?cych kredytów czy produktów inwestycyjnych.

Jakie banki obs?uguje aplikacja GroszConnect?

Z powodzeniem skorzystasz z aplikacji, je?li posiadasz konto w 1 z poni?szych banków:

Alior Bank
BO? Bank
BPH – klienci indywidualni
BZWBK
Credit Agricole
Deutsche Bank
Eurobank
ING Bank ?l?ski
Inteligo
mBank
Millennium
Pekao – klienci indywidualni
PKO BP
Bank Pocztowy
Raiffeisen Polbank
T-mobile Us?ugi Bankowe

Aplikacja Instantor

Z aplikacji Instantor mog? skorzysta? klienci firmy Lendon, Zaplo, Extraportfel, MoneyMan i Chwilówkomat.
Zasada dzia?ania aplikacji Instantor jest nieco inna ni? aplikacji KontoConnect i GroszConnect.
Aplikacja umo?liwia nie tylko weryfikacj? danych po?yczkobiorcy, ale równie? realn? ocen? mo?liwo?ci sp?aty zobowi?zania.
Dzi?ki Instantorowi po?yczkodawca b?dzie móg? sprawdzi? jak wygl?da?a Twoja sytuacja finansowa w ostatnich dwunastu miesi?cach i jak przedstawia si? ona obecnie.
Cho? korzystanie z aplikacji jest w pe?ni bezpieczne, z pewno?ci? nie wszystkim przypadnie do gustu taki sposób weryfikacji danych.
Nie ka?dy klient firmy po?yczkowej b?dzie mia? ochot?, by po?yczkodawca wiedzia? na co wydaje swoje pieni?dze.

Jakie banki obs?uguje aplikacja Instantor?

Z powodzeniem skorzystasz z aplikacji, je?li posiadasz konto w 1 z poni?szych banków:

Alior
BPH
Bank BPS
Bank Pocztowy
BG?
BNP Paribas
BO? Bank, WBK
Citibank
Deutsche Bank
ING
Eurobank
Getin
mBank
Meritum
Pekao
Millenium
PKO
Plus Bank
Toyota Bank

Weryfikacji przez aplikacje – sposób na szybsza wyp?at? pieni?dzy

Kluczow? zalet? takiego sposobu weryfikacji danych jest szybko?? ca?ego procesu. Sprawdzenie danych osobowych przy pomocy aplikacji potrwa nie d?u?ej ni? kilka sekund. Oznacza to, ?e po?yczkodawca b?dzie móg? szybkiej podj?? decyzj? i szybciej wyp?aci? pieni?dze.