1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Wcze?niejsza sp?ata krótkoterminowej po?yczki. Co musisz wiedzie??

Wcze?niejsza sp?ata krótkoterminowej po?yczki. Co musisz wiedzie??

Zaci?gn??e? po?yczk? na 30 dni, ale okaza?o si?, ?e mo?esz j? sp?acisz szybciej? Mo?esz to zrobi?, ale zanim zlecisz przelew, sprawd?, o czym musisz pami?ta?.

Chwilówki to po?yczki, po które cz?sto si?gaj? osoby potrzebuj?ce pilnie dodatkowych ?rodków. By? mo?e równie? tobie zdarzy?o si? skorzysta? z takiej po?yczki. Je?eli chcesz mie? pewno??, ?e w przysz?o?ci firma po?yczkowa ponownie pozytywnie rozpatrzy twój wniosek o po?yczk?, to musisz sp?aci? zobowi?zanie w terminie.

Otrzyma?e? wynagrodzenie wcze?niej ni? oczekiwa?e?? A mo?e szybciej, ni? si? spodziewa?e?, zgromadzi?e? ?rodki na sp?at? swojego zobowi?zania? Mo?esz si? zastanawia?, czy dobrym pomys?em jest wcze?niejsza sp?ata np. chwilówki bez BIK. Czy z tego tytu?u b?dziesz mia? dodatkowe profity?

Zanim zlecisz przelew – jakie informacje znajduj? si? w twojej umowie?

Firmom po?yczkowym zale?y na solidnych i rzetelnych klientach, które swoje zobowi?zania reguluj? w terminie. Nie wszystkie jednak przewiduj? opcj? wcze?niejszej sp?aty np. po?yczki bez BIK. Zanim zatem zlecisz przelew, zajrzyj do tre?ci umowy, jak? otrzyma?e?. To w?a?nie w niej powiniene? znale?? informacje o mo?liwo?ci (lub braku mo?liwo?ci) wcze?niejszej sp?aty zaci?gni?tego zobowi?zania.
Co w sytuacji, gdy firma nie przewiduje mo?liwo?ci wcze?niejszej sp?aty zobowi?zania? To bardzo rzadko spotykana sytuacja, bo firmy pozabankowe wychodz? naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Gdy sp?acasz po?yczk? wcze?niej – o czym musisz pami?ta??

Je?eli upewni?e? si?, ?e firma, z us?ug której skorzysta?e?, pozwala na wcze?niejsz? sp?at? zobowi?zania, to wystarczy wyda? dyspozycj? przelewu. W ten sposób szybko i bezpiecznie sp?acisz po?yczk? i b?dziesz budowa? pozytywn? histori? kredytow?. To jednak nie wszystko. Za?ó?my, ?e podpisa?e? umow? o po?yczk? bez BIK. Op?aty pobierane z zwi?zku z udzieleniem takiej s? do?? wysokie. Sp?acaj?c po?yczk? wcze?niej, powiniene? dowiedzie? si?, czy firma odda ci cz??? twoich pieni?dzy.
Ka?da firma zajmuj?ca si? udzielaniem po?yczek przez internet utrzymuje infolini?, a na pytania klientów odpowiada równie? mailowo. Dobrze zrobisz, je?eli przed sp?at? zad?u?enia, skontaktujesz si? z pracownikami firmy, w której zaci?gn??e? po?yczk?. Po co? W ten sposób dowiesz si?, ile pieni?dzy powiniene? przele? na widniej?cy w umowie numer rachunku bankowego. Bardzo mo?liwe, ?e kwota b?dzie ni?sza ni? ta, która widnieje w umowie.

Przela?e? kwot? widniej?c? na umowie? Mo?esz ??da? zwrotu

Sp?aci?e? swoje zobowi?zanie i dopiero teraz pomy?la?e? o tym, ?e firma, w której si? zapo?yczy?e? powinna ci zwróci? cz??? kosztów? Nic straconego – wystarczy, ?e skontaktujesz si? z jej przedstawicielami i dowiesz si?, czy masz szans? na otrzyma? cz??ciowy zwrot ?rodków.
Niektóre firmy dzia?aj?ce na rynku wychodz? z za?o?enia, ?e nadp?aty w zwi?zku z wcze?niejsz? sp?at? zobowi?zania dokonaj? dopiero wówczas, gdy klient sp?aci zobowi?zania. Dzieje si? tak dlatego, ?e klient mo?e wyda? dyspozycj? przelewu, ale z innego banku ni? ten, na który otrzyma? pieni?dze. W efekcie firma pozabankowa mo?e pó?niej zaksi?gowa? wp?at?. To, jak mo?na si? domy?le?, ma bezpo?redni wp?yw wysoko?? kwoty, któr? klient b?dzie musia? odda?.
Warto zatem, aby? zwróci? uwag? na to, z jakiego banku b?dziesz dokonywa? sp?aty zobowi?zania, skoro ma to wp?yw na wysoko?? kwoty, jak? firma po?yczkowa ci zwróci tytu?em wcze?niejszej sp?aty zobowi?zania. Najlepiej, aby? dokona? sp?aty zobowi?zania z takiego banku, w jakim rachunek bankowy ma w?a?nie firma pozabankowa.

Wcze?niejsza sp?ata po?yczki – czy to si? op?aca?

Czy op?aca si? sp?aci? po?yczk? przed terminem? A mo?e to po prostu nadgorliwo??. Okazuje si?, ?e nie ma jednej poprawnej odpowiedzi – wiele zale?y od tego, o jakiej po?yczce mowa.
Za?ó?my, ?e po raz pierwszy korzystasz z oferty firm pozabankowych. W takim razie z pewno?ci? zaci?gn??e? tzw. „chwilówk?” na okres 30 dni. Jako klient zaci?gaj?cy po?yczk? po raz pierwszy, nie zap?acisz ani grosza tytu?em op?at – b?dziesz zobowi?zany odda? dok?adnie tyle, ile po?yczy?e?. W tej sytuacji wcze?niejsze zwrócenie pieni?dzy nie jest konieczno?ci? – nic na tym nie zyskasz (chyba, ?e mowa o aspekcie psychicznym – b?dziesz czu? ulg?, ?e sp?aci?e? ju? zobowi?zanie ci???ce na twoim koncie).
Je?eli po?yczy?e? pieni?dze z firmy pozabankowej po raz kolejny, to nie b?dziesz móg? ju? skorzysta? z tak atrakcyjnych warunków, jak w przypadku pierwszej po?yczki. Wówczas musisz liczy? si? z tym, ?e b?dziesz musia? odda? wi?cej ni? po?yczy?e?. Aby obni?y? koszty, wcze?niejsza sp?ata zobowi?zania wydaje si? sensownym rozwi?zaniem.