Vivus

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Vivus.pl logo
Ocena: 3.71
(ilość ocen: 7)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Vivus Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?wirki i Wigury 16C, Warszawa
E-mail: kontakt@vivus.pl
WWW: www.vivus.pl
Telefon kontaktowy: 660 600 700
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00
Sb. - Nd. 8:00 - 20:00

NIP: 525-253-13-20
REGON: 146101268
KRS: 0000418977

Podstawowe informacje o po?yczce w Vivus

 • Po?yczka na dowolny cel
 • Szybka po?yczka od 100 do 5000 z?
 • Maksymalny okres sp?aty – 30 dni
 • Pierwsza po?yczka do 2500 z? za darmo

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w Vivusie?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • ma nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 78 lat,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • mieszka na terenie Polski
 • posiada dowód osobisty, numer telefonu komórkowego i konto w banku,
 • nie posiada zad?u?enia wzgl?dem firmy Vivus,
 • nie zosta?a wpisana do rejestru d?u?ników,

Wymagane dokumenty w Vivus

 • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Biuro Informacji Kredytowej
 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Vivus?

 • Wejd? na stron? www.vivus.pl
 • Okre?l kwot? i okres sp?aty chwilówki
 • Dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy
 • Zweryfikuj swoje dane, wykonuj?c na konto po?yczkodawcy przelew w wysoko?ci 0,01 z?
 • Oczekuj na decyzj?
 • Ciesz si? dodatkow? gotówk?

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Vivus oferuje darmowe po?yczki?

Tak. Korzystaj?c z us?ug firmy Vivus b?dziesz móg? zaci?gn?? najwy?sz? na rynku darmow? chwilówk? – 2500 z?.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Pieni?dze otrzymasz nawet w ci?gu 15 minut od momentu uzyskania pozytywnej decyzji po?yczkodawcy. Pod warunkiem, ?e posiadasz rachunek bankowy, na który ma zosta? przelana po?yczka, w jednym z nast?puj?cych banków: Alior Bank, Bank Pekao S.A., Getin Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski.

Je?li posiadasz konto w innym banku, czas transferu b?dzie zale?a? od sesji mi?dzybankowych.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty po?yczki w Vivus?

Tak, jest to mo?liwe, je?eli nie wykorzysta?e? ju? swojego limitu przed?u?e?.

Je?eli przed?u?enie dotyczy pierwszej chwilówki, b?dziesz móg? zrobi? to dwukrotnie.

Je?eli jest to Twoja kolejna po?yczka, b?dziesz mia? mo?liwo?? przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki raz.