Visset

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Visset.pl logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: ASETIA sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. G?ogowska 55/57 lok. 5, Pozna?
E-mail: info@visset.pl
Telefon kontaktowy: 61 661 42 22
NIP: 779-241-04-20
REGON: 302302434
KRS: 0000422888

Podstawowe informacje o firmie Visset – opinie klientów

Visset jest po?rednikiem finansowym nowoczesnych rozwi?za? w zakresie szybkich po?yczek online. Visset stworzy? bezpieczny, prosty i czytelny system, umo?liwiaj?cy szybkie uzyskanie gotówki bez wychodzenia z domu.

Podstawowe informacje o po?yczce w Visset

Visset udziela po?yczek w wysoko?ci od 300 do 5000 z? z okresem sp?aty do 30 dni.
Maksymalna wysoko?? pierwszej chwilówki w Visset wynosi 1500 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Visset?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest obywatelem RP
  • mie?ci si? w przedziale wiekowym 20-75 lat
  • dysponuje w?asnym kontem bankowym w dowolnym banku dzia?aj?cym na terenie Polski
  • posiada w?asny telefon komórkowy
  • nie figurujesz w rejestrach BIG InfoMonitor, BIK, KRD, ERIF jako d?u?nik nieterminowo reguluj?cy swoje nale?no?ci.

Wymagane dokumenty

Visset wymaga jedynie danych z dowodu osobistego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Visset?

Chcesz zaci?gn?? chwilówk?? Wejd? na www.visset.pl. Okre?l jak? kwot? chcesz po?yczy? i ile czas potrzebujesz na jej zwrot, a nast?pnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy.
Zweryfikuj swoje dane przelewem i poczekaj na decyzj? po?yczkodawcy.
Je?li b?dzie pozytywna, otrzymasz pieni?dze nawet w ci?gu 15 minut.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Visset udziela darmowych chwilówek?

Tak. W Visset po?yczysz za darmo 1500 z?.

Czy mog? otrzyma? wy?sz? kwot? po?yczki zaraz po sp?acie poprzedniej?

Tak, wniosek o kolejn? po?yczk? mo?esz z?o?y? od razu po ca?kowitym rozliczeniu poprzedniego zobowi?zania.

Czy Visset umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki?

Tak, korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy przed?u?ysz termin zwrotu zobowi?zania.