ViaSMS

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
VIA SMS logo
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 6)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: VIA SMS PL Sp. z o.o.
Siedziba firmy: al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
E-mail: info@viasms.pl
WWW: www.viasms.pl
Telefon kontaktowy: 22 483 53 88
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00
NIP: 899-27-04-87
REGON: 021370663
KRS: 0000367773

Podstawowe informacje o firmie VIA SMS

ViaSMS to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych firm po?yczkowych w Polsce.
Firma nale?y do Via SMS Group – dynamicznie rozwijaj?cej si? od 2009 roku ?otewskiej grupy finansowej, która dzia?a tak?e na ?otwie i Litwie, w Czechach, Hiszpanii czy Szwecji.

Podstawowe informacje o po?yczce w ViaSMS.pl

ViaSMS oferuje klientom szybkie po?yczki pozabankowe w kwocie do 4000 z? na 30 dni.
Nowi klienci b?d? mogli po?yczy? maksymalnie 1500 z?. Co wa?ne, pierwsza chwilówka w ViaSMS jest darmowa.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie ViaSMs?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo
  • jest w wieku pomi?dzy 20 a 65 lat
  • posiada sta?y dochód
  • nie posiada negatywnej historii kredytowej.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. W niektórych przypadkach po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? o przes?anie wyci?gów z konta z 3 ostatnich miesi?cy.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Rejestr D?u?ników ERIF
  • BIGInfo Monitor
  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie ViaSMS?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.viasms.pl, ustaw preferowan? kwot? oraz termin sp?aty po?yczki. Nast?pnym krokiem powinno by? dok?adne wype?nienie wniosku.
Kiedy po?yczkodawca go otrzyma, poprosi Ci? o weryfikacj? to?samo?ci. Na decyzj? b?dziesz musia? poczeka? nie d?u?ej ni? kilka minut. Je?li b?dzie pozytywna, pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie równie szybko.

Najcz??ciej zadawane pytania:

Czy ViaSMs po?ycza pieni?dze za darmo?

Tak. Nowi klienci ViaSMS mog? po?yczy? za darmo a? 1500 z?.

Czy ViaSMS ma jakie? promocje dla swoich sta?ych klientów?

Stali klienci ViaSMS mog? skorzysta? z programu lojalno?ciowego, który umo?liwi im otrzymanie chwilówki na jeszcze korzystniejszych warunkach.

W jaki  sposób otrzymam decyzj??

Decyzj? otrzymasz SMS-em.

Posiadam negatywn? histori? kredytow? w BIK-u. Czy mam szans? na po?yczk? w Via Sms?

Cho? ViaSMS mo?e zajrze? do zasobów BIK-u, negatywna historia nie oznacza automatycznie negatywnej decyzji po?yczkodawcy. To, czy otrzymasz po?yczk? zale?y od kilku ró?nych czynników.