1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Szybka po?yczka chwilówka bez BiK ju? w 15 minut!

Szybka po?yczka chwilówka bez BiK ju? w 15 minut!

Szybka po?yczka bez bik przez internet. Sprawd? jak otrzyma? pieni?dze ju? w 15 minut

Firmy udzielaj?ce po?yczek online kusz? swoich klientów wizj? otrzymania pieni?dzy w ci?gu 15 minut. Warto wiedzie? jednak, ?e aby otrzyma? po?yczk? w ci?gu kwadransa, nale?y spe?ni? kilka warunków. Jakich? Odpowied? na to pytanie znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Popularne chwilówki to ?wietny sposób na szybkie podreperowanie domowego bud?etu. Po?yczki pozabankowe doskonale sprawdz? si? wtedy, kiedy pieni?dze potrzebne s? na ju?, a najlepiej na wczoraj.
Po dodatkowe ?rodki mo?e si?gn?? osoba z niekorzystn? histori? kredytow? oraz ta, której dane zosta?y wpisane do rejestru d?u?ników – KRD, Rejestru D?u?ników Erif czy BIGInfo Monitora (o po?yczkach bez BIK-u i BIG-u przeczytasz w tym artykule – hyperlink).

Jak zaci?gn?? po?yczk? przez internet?

Po?yczenie pieni?dzy w firmie po?yczkowej jest banalnie proste. Aby zaci?gn?? po?yczk? w 15 minut, potrzebny Ci b?dzie jedynie komputer (lub urz?dzenie mobilne) z dost?pem do internetu, telefon komórkowy i numer konta. Zdecydowana wi?kszo?? po?yczkodawców nie wymaga dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i dochodach.

Krok 1 – wybierz kwot? i termin sp?aty po?yczki

Pierwszym krokiem w drodze po dodatkow? gotówk? powinna by? wizyta na stronie internetowej wybranego po?yczkodawcy oraz wybór preferowanej kwoty po?yczki oraz terminu sp?aty.

Krok 2 – wype?nij wniosek po?yczkowy

Kolejnym etapem powinno by? wype?nienie prostego wniosku po?yczkowego. Jakie informacje nale?y poda? po?yczkodawcy?
Po?yczkodawca poprosi Ci? o podanie takich informacji jak:

 • imi? i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres zamieszkania i zameldowania,
 • wysoko?? dochodu,
 • informacje na temat zobowi?za? finansowych.

Niektórzy po?yczkodawcy mog? wymaga? od Ciebie podania informacji na temat stanu cywilnego, wykszta?cenia czy posiadanych pojazdów. Takie dane pomog? im dokona? precyzyjnej oceny Twojej zdolno?ci do sp?aty po?yczki.
Co ciekawe, a? 60 proc. wniosków po?yczkowych zostaje odrzuconych z powodu merytorycznych b??dów w tre?ci. Postaraj si? wi?c wype?ni? wniosek starannie i dok?adnie.

Krok 3 – zweryfikuj swoje dane

Kiedy po?yczkodawca otrzyma wype?niony wniosek, poprosi Ci? o weryfikacj? danych osobowych. Proces weryfikacji ma na celu zapewnienie bezpiecze?stwa obu stronom umowy po?yczkowej i wyeliminowanie ewentualnych oszustw i nadu?y?.
Aby zweryfikowa? dane, nale?y wys?a? na konto po?yczkodawcy symboliczn? kwot?. W zale?no?ci od firmy jest to od 0,01 do 1 z?.
Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie po?yczkodawcy, mo?liwe b?dzie porównanie danych w?a?ciciela rachunku bankowego z tymi, zawartymi we wniosku.
Je?li dane b?d? takie same, Twój wniosek zostanie poddany dalszej analizie.
Je?li dane nie b?d? si? zgadza?, wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Weryfikacja danych a szybko?? otrzymania po?yczki

Nie wszyscy wiedz?, ?e sposób weryfikacji danych mo?e mie? istotny wp?yw na szybko?? otrzymania po?yczki. Chcesz otrzyma? 15-minutow? po?yczk?? Sprawd? jak to zrobi?.
Realizuj?c przelew weryfikacyjny zadbaj o to, aby przes?a? pieni?dze na konto w tym banku, w którym znajduje si? tak?e Twój rachunek.
Dzi?ki temu ?rodki zostan? zaksi?gowane niemal natychmiast, a po?yczkodawca b?dzie móg? ekspresowo przeanalizowa? Twój wniosek.
Wysy?aj?c pieni?dze na konto w tym samym banku b?dziesz móg? otrzyma? pieni?dze nawet w ci?gu 15 minut.
Sprawd?my, co wydarzy si?, je?li wy?lesz przelew weryfikacyjny na konto w innym banku.

Przelew weryfikacyjny na konto w innym banku

Przesy?aj?c pieni?dze na konto w innym banku, mog? one dotrze? na konto po?yczkodawcy dopiero w kolejnym dniu roboczym. Jeszcze gorzej, je?li wykonasz przelew np. w pi?tkowy wieczór. W tej sytuacji zostan? zaksi?gowane na koncie po?yczkodawcy dopiero w poniedzia?ek.
A to oznacza, ?e zamiast otrzyma? pieni?dze w ci?gu 15 minut, mo?esz czeka? na nie kilkana?cie godzin, a nawet kilka dni.

Inny sposób na szybki przelew ?rodków

Innym sposobem, gwarantuj?cym chwilówk? w 15 minut mo?e by? weryfikacja danych poprzez specjaln? aplikacj?. O tym, które firmy umo?liwiaj? weryfikacj? danych przez aplikacj?, pisali?my w tym artykule.
Aby skorzysta? z aplikacji nie musisz mie? na koncie ?adnych pieni?dzy. Nie musisz równie? instalowa? na swoim komputerze dodatkowego oprogramowania.
Weryfikacji przez aplikacj? dokonasz na stronie internetowej po?yczkodawcy, w procesie wnioskowania o po?yczk? online.
Aplikacja w szybki i bezpieczny sposób ??czy si? z Twoim kontem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy potrzebne informacje. Dzi?ki temu b?dzie on móg? w ekspresowym tempie przeanalizowa? Twój wniosek i wyp?aci? chwilówk? w 15 minut.

Pomy?l zanim po?yczysz

Ogromna dost?pno?? szybkich po?yczek sprawia, ?e si?ga po nie coraz wi?cej Polaków. Jak nietrudno zgadn??, wielu z nich ma powa?ne problemy ze sp?at? zaci?gni?tych zobowi?za?.
Zanim si?gniesz po chwilówk? online upewnij si?, ?e Twój bud?et podo?a takiemu obci??eniu. Pami?taj, ?e ca?? po?yczon? kwot? b?dziesz musia? zwróci? jednorazowo w ci?gu 30 lub 60 dni. Cho? firmy po?yczkowe umo?liwiaj? zaci?gni?cie chwilówki w 15 minut, jej sp?ata mo?e okaza? si? trudniejsza, ni? przypuszcza?e?.

Konsekwencje opó?nie? w sp?acie po?yczki przez internet

Je?li nie sp?acisz po?yczki w terminie, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo obci??y? Ci? dodatkowymi kosztami, wynikaj?cymi z zapisów umowy.
Je?li jego dzia?ania nie przynios? oczekiwanych rezultatów, sprawa mo?e trafi? do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub na s?dow? wokand?. Efektem post?powania s?dowego mo?e by? wyj?tkowo stresuj?ca i nieprzyjemna egzekucja komornicza.

Pogorszenie historii kredytowej w BIK-u

Na skutek opó?nie? w sp?acie po?yczkodawca b?dzie móg? równie? przekaza? informacje o zad?u?eniu do Biura Informacji Kredytowej oraz rejestrów d?u?ników (Krajowego Rejestru D?ugów, Rejestru D?u?ników Erif czy BIGInfo Monitora).