Szybka Gotówka

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.88
(ilość ocen: 8)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Szybka Gotówka sp. z o.o.
Siedziba firmy: ?wi?tokrzyska 30/63, Warszawa
E-mail: info@szybkagotowka.pl
WWW: www.szybkagotowka.pl
Telefon kontaktowy: 22 873 80 73
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 19:00,
Sb. - Nd. 09:00 - 17:00

NIP: 525-255-42-32
REGON: 146670865
KRS: brak informacji

Podstawowe informacje o firmie Szybka Gotówka

Szybkagotowka.pl jest platform? internetow?, oferuj?c? us?ugi poszukiwania po?yczkodawców, z optymalnymi ofertami dostosowanymi do potrzeb klientów.
Jak deklaruje na swojej stronie internetowej po?yczkodawca, do tej pory udzieli? ju? 711504 po?yczek, w tym 498053 powtórnych.

Podstawowe informacje o po?yczce w Szybka Gotówka

Szybka Gotówka specjalizuje si? w udzielaniu krótkoterminowych po?yczek pozabankowych. Korzystaj?c z us?ug Szybkiej Gotówki b?dziesz móg? po?yczy? od 100 do 6000 z?. Maksymalna kwota pierwszej chwilówki wynosi 2000 z?.
Dla sta?ych klientów firma oferuje mo?liwo?? sp?aty a? przez 60 dni. W przypadku pierwszej po?yczki b?dzie to maksymalnie 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Szybka Gotówka?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo,
  • w chwili sk?adania wniosku ma uko?czone 18 lat,
  • posiada rachunek bankowy w jednym z polskich banków i aktywny telefon komórkowy,
  • nie posiada zaleg?o?ci w sp?acie zaci?gni?tych wcze?niej kredytów i po?yczek.

Wymagane dokumenty

-Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Biuro Informacji Kredytowej
  • Krajowy Rejestr D?ugów

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Szybka Gotówka?

Aby po?yczy? pieni?dze w Szybka Gotówka, nale?y odwiedzi? stron? internetow? po?yczkodawcy – szybkagotowka.pl. Nast?pnym krokiem powinien by? wybór kwoty po?yczki oraz terminu sp?aty i wype?nienie wniosku po?yczkowego. Po wys?aniu formularza przyjdzie czas na weryfikacj? danych osobowych. Decyzja po?yczkowa zostanie podj?ta w ci?gu kilku minut. Je?li b?dzie pozytywna, przelew pojawi si? na Twoim koncie równie szybko.

Najcz??ciej zadawane pytania:

Czy Szybka Gotówka udziela darmowych chwilówek?

Tak. W firmie Szybka Po?yczka b?dziesz móg? po?yczy? za darmo kwot? 100 z?.

Czy Szybka Gotówka umo?liwia refinansowanie po?yczki?

Tak. Je?li nie mo?esz sp?aci? chwilówki w terminie, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? refinansuj?c? na okres 7, 14 lub 30 dni. Pami?taj jednak, ?e refinansowania nale?y dokona? do momentu nast?pienia terminu sp?aty pierwotnej po?yczki. Aby uruchomi? refinansowanie, konieczne b?dzie równie? uiszczenie prowizji.

W jakich godzinach Szybka Gotówka przyjmuje wnioski po?yczkowe?

Po?yczkodawca przyjmuje wnioski przez ca?? dob?, jednak czas ich rozpatrzenia i tempo wyp?aty ?rodków zale?? od godzin pracy BIGów oraz banku, w którym znajduje si? Twój rachunek osobisty.