1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Szukasz taniej po?yczki? Sprawd? gdzie zaci?gniesz najta?sz? chwilówk?!

Szukasz taniej po?yczki? Sprawd? gdzie zaci?gniesz najta?sz? chwilówk?!

Wbrew obiegowej opinii szybkie po?yczki pozabankowe wcale nie musz? by? drogie.
Sposobem na zaci?gni?cie taniej chwilówki jest przede wszystkim znajomo?? mechanizmów dzia?ania firm po?yczkowych.
Dzi? podpowiemy gdzie zaci?gn?? najta?sz? po?yczk? i na co zwróci? uwag?, aby nie przep?aci?.

Jeszcze kilka miesi?cy temu, przed wprowadzeniem w ?ycie ustawy antylichwiarskiej, dzia?alno?? firm po?yczkowych cz?sto przypomina?a istn? samowolk?.
Brak regulacji prawnych w zakresie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych powodowa?, ?e po?yczkodawcy ustalali koszty chwilówek samodzielnie.
Na szcz??cie, w marcu 2016 roku, po wej?ciu w ?ycie nowego prawa sytuacja diametralnie si? zmieni?a.

Maksymalne koszty po?yczek pozabankowych

Ustawa antylichwiarska narzuci?a po?yczkodawcom maksymaln? wysoko?? kosztów pozaodsetkowych. Obecnie mog? one wynosi? 25% kwoty po?yczki oraz kolejne 30% w skali roku. Wysoko?? ustawowych odsetek pozosta?a bez zmian i wynosi obecnie 10% w skali roku.

Ile w praktyce b?dziesz musia? zap?aci? za po?yczone pieni?dze?

Poni?ej przedstawiamy kilka przyk?adów dla najpopularniejszych kwot chwilówek:

  • Po?yczka w wysoko?ci 500 z? na 30 dni – maksymalne koszty 141,44 z?.
  • Po?yczka w wysoko?ci 500 z? na 60 dni – maksymalne koszty 157,88 z?.
  • Po?yczka w wysoko?ci 800 z? na 30 dni – maksymalne koszty 226,30 z?.
  • Po?yczka w wysoko?ci 1000 z? na 30 dni – maksymalne koszty 282,88 z?.
  • Po?yczka w wysoko?ci 2000 z? na 30 dni – maksymalne koszty 567,76 z?.
  • Po?yczka w wysoko?ci 2000 z? na 60 dni – maksymalne koszty 631,51 z?.

Cho? koszty oko?opo?yczkowe nie nale?? do najni?szych, ?wiadomo?? tego, ile zap?acisz za po?yczone pieni?dze pozwoli Ci unikn?? nieprzyjemnych niespodzianek.
Pami?taj, by przed podpisaniem umowy z po?yczkodawc? upewni? si?, jak? kwot? b?dziesz musia? zwróci?.

Po?yczki za 0 z? – czy to mo?liwe?

Je?li chcesz po?yczy? pieni?dze naprawd? tanio, mo?esz skorzysta? z us?ug firmy, oferuj?cej darmowe po?yczki.
Darmowe po?yczki to promocyjna oferta, skierowana jedynie do nowych klientów danego po?yczkodawcy. Jej celem jest przyci?gni?cie (i zatrzymanie) nowych po?yczkobiorców.
Uwaga: aby po?yczka rzeczywi?cie okaza?a si? darmowa, powinna by? sp?acona na czas. Ju? kilka dni opó?nienia w sp?acie mo?e skutkowa? naliczeniem dodatkowych op?at oraz rozpocz?ciem procedury windykacyjnej. Niestety, wielu klientów nie zdaje sobie z tego sprawy.

Gdzie po?ycz? pieni?dze zupe?nie za darmo?

Darmowe po?yczki oferuje obecnie a? kilkudziesi?ciu po?yczkodawców. W?ród nich znajduj? si? m.in.:
Vivus
LendOn
Ferratum Bank
NetCredit
Filarum
Tani Kredyt
Extra Portfel
Money Man
Halo Po?yczka
Szybka Gotówka
Ofin
ViaSMS
?atwy Kredyt
Alfa Kredyt
Smart Po?yczka
Soho Credit
Credit.pl

Uwaga: pami?taj, ?e darmowe chwilówki s? ofert? promocyjn?. Zanim zaci?gniesz po?yczk? upewnij si?, ?e po?yczkodawca wci?? oferuje mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy za darmo.

Ile mog? po?yczy? za darmo?

Maksymalna kwota darmowej po?yczki wynosi obecnie 2500 z?. Tak? po?yczk? b?dziesz móg? zaci?gn?? w firmie Vivus.
To, w jaki sposób kszta?tuj? si? kwoty darmowych po?yczek w innych firmach obrazuje poni?sza tabela.

Nazwa firmy    Maksymalna kwota pierwszej po?yczki
Vivus    2500 z?
InCredit    2000 z?
LendOn    2000 z?
Halo Po?yczka    2000 z?
Szybka Gotówka    2000 z?
Extra Portfel     2000 z?
NetCredit    2000 z?
Ferratun Bank    1500 z?
Tani Kredyt    1700 z?
Wonga    1500 z?
Ofin    1500 z?
?atwy Kredyt    1500 z?
ViaSMS    1500 z?
Alfa Kredyt     1500 z?
Po?yczkomat    1500 z?
Credit.pl    1200 z?
Money Man    1000 z?
Filarum    1000 z?
Po?yczka Plus    1000 z?
Super Grosz     1000 z?
Smart Po?yczka    1000 z?
Soho Credit    1000 z?

Jak zaci?gn?? darmow? po?yczk??

Aby po?yczy? pieni?dze b?dziesz potrzebowa? jedynie komputera (lub urz?dzenia mobilnego) z dost?pem do internetu, dowodu osobistego, numeru telefonu komórkowego i numeru konta.
Wszystkie niezb?dne kroki z powodzeniem wykonasz przez internet.

Okre?l kwot? i preferowany termin sp?aty

Pierwszym krokiem powinna by? wizyta na stronie internetowej po?yczkodawcy i okre?lenie preferowanej kwoty oraz terminu sp?aty.

Wype?nij wniosek po?yczkowych

Nast?pnie nale?y dok?adnie wype?ni? i wys?a? wniosek po?yczkowy.

Zweryfikuj swoje dane

Kiedy po?yczkodawca otrzyma wniosek, poprosi Ci? o weryfikacj? danych osobowych. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy jeste? t? osob?, za któr? rzeczywi?cie si? podajesz. Aby zweryfikowa? dane niezb?dne b?dzie wykonanie przelewu na konto firmy po?yczkowej. Kwota przelewu jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?.
Kiedy po?yczkodawca otrzyma pieni?dze, b?dzie móg? sprawdzi?, czy dane w?a?ciciela rachunku zgadzaj? si? z tymi, podanymi we wniosku.
W?a?nie dlatego tak wa?ne jest, aby wykona? przelew weryfikacyjny z w?asnego konta, a nie np. z konta ?ony czy przyjaciela.

Nie masz ?rodków na wykonanie przelewu weryfikacyjnego?

Je?li nie masz pieni?dzy na wykonanie przelewu weryfikacyjnego, mo?esz skorzysta? z us?ug firmy, która umo?liwia weryfikacj? danych poprzez specjaln? aplikacj?.
Aplikacja ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym i przekazuje po?yczkodawcy niezb?dne do weryfikacji dane.
Które firmy umo?liwiaj? weryfikacj? danych w ten sposób?
Obecnie s? to:
Super Grosz
LendOn
Pandamoney
Extra Portfel
Kredito24
Monedo Now
Money Man
Chwilówkomat.pl
Zaplo

Zanim po?yczysz

Du?a dost?pno?? szybkich po?yczek, minimum formalno?ci oraz proste procedury powoduj?, ?e po szybkie po?yczki online si?ga coraz wi?cej Polaków. Niestety, niewielu z nich zdaje sobie spraw? z konsekwencji swoich dzia?a?.

Koszty nieterminowej sp?aty chwilówki

Po wej?ciu w ?ycie ustawy antylichwiarskiej koszty zwi?zane z nieterminow? sp?at? po?yczki nie mog? by? tak wysokie jak wcze?niej. Obecnie mog? one wynosi? jedynie 14% w skali roku.
Bior?c pod uwag? fakt, ?e po?yczkodawcy nie mog? ju? zarabia? na spó?nialskich klientach, zdecydowanie ch?tniej i cz??ciej oddaj? sprawy do zewn?trznych firm windykacyjnych oraz do s?du.
Niestety, zewn?trzna windykacja nie nale?y ani do tanich, ani do przyjemnych. Podobnie jak post?powanie s?dowe czy zaj?cie komornicze, które mo?e by? jego efektem.