Superrata

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Super Rata logo
Ocena: 3.86
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: SuperGrosz Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Czerniowiecka 6B, Warszawa
E-mail: kontakt@superrata.pl
Telefon kontaktowy: 22 102 16 00
NIP: 5252607460
REGON: 360301004
KRS: 551150

Podstawowe informacje o firmie Superrata – poznaj opinie klientów

Superrata specjalizuje si? w udzielaniu pozabankowych po?yczek ratalnych. Firma stawia na przejrzyst? ofert?, jasno przedstawione warunki umowy oraz minimum formalno?ci.
Traktuj?c klientów jak jak równorz?dnych partnerów, Superrata zyskuje coraz wi?cej zadowolonych, lojalnych po?yczkobiorców.

Podstawowe informacje o po?yczce w Superrata

Superrata udziela po?yczek ratalnych w wysoko?ci od 1000 do 5000 z?.
Okres sp?aty po?yczki ratalnej w Superracie to od 8 do 30 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie SuperRata?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest w wieku 18 i wi?cej lat
  • posiada nr PESEL
  • posiada sta?e ?ród?o dochodu
  • posiada sta?e miejsce zamieszkania
  • nie posiada negatywnej historii kredytowej w BIK, BIG InfoMonitor, KRD

Wymagane dokumenty

SuperRata wymaga jedynie danych z dowodu osobistego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie SuperRata?

Chcesz zaci?gn?? chwilówk?? Wejd? na SuperRata.pl, zdecyduj jak? kwot? chcesz po?yczy? i w jakim czasie zdo?asz zwróci? pieni?dze. Nast?pnie dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy i zweryfikuj swoj? to?samo??. Je?li weryfikacja przebiegnie pozytywnie, decyzj? otrzymasz w ci?gu kilku chwil. Równie szybko po?yczkodawca wyp?aci pieni?dze, o które wnioskowa?e?.

Najcz??ciej zadawane pytania

W jaki sposób sp?aci? po?yczk??

Wp?ata rat zgodnie z harmonogramem sp?at odbywa si? w panelu Strefa Klienta. Wybierz przycisk Sp?a? w zak?adce Twoje po?yczki

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty po?yczki?

Niestety, Superrata nie daje takiej mo?liwo?ci. Je?li podejrzewasz, ?e Twoja sytuacja finansowa pogorszy?a si? i nie jeste? w stanie na bie??co regulowa? swoich zobowi?za?, skontaktuj si? z Biurem Obs?ugi Klienta pod numerem telefonu 22 102 16 00.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta Superrata?

Biuro Obs?ugi Klienta pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8 – 20 oraz w soboty w godzinach 9 – 17.

Czy otrzymam informacj?, je?li decyzja b?dzie negatywna?

Tak. Wynik badania zdolno?ci kredytowej jest przesy?any do wnioskuj?cego, zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej decyzji.