Super Grosz

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Super Grosz logo
Ocena: 4.1
(ilość ocen: 10)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: SuperGrosz Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Grzybowska 87, Warszawa
E-mail: kontakt@supergrosz.pl
WWW: www.supergrosz.pl
Telefon kontaktowy: 22 102 15 00
Godziny pracy: Pon.- Pt. 8-20 Sob. 9-17
NIP: 5252607460
REGON: 360301004
KRS: 0000551150

Podstawowe informacje o firmie Super Grosz

Cho? Supergrosz nie dzia?a na polskim rynku d?ugo, zd??y? ju? wyrobi? sobie opini? godnego zaufania, uczciwego po?yczkodawcy. Klienci Supergrosza doceniaj? zw?aszcza szybko?? weryfikacji wniosku, doskona?y serwis oraz mo?liwo?? weryfikacji danych osobowych bez przelewu.

Podstawowe informacje o po?yczce w Supergrosz.pl

Supergrosz udziela chwilówek w wysoko?ci do 3000 z? oraz po?yczek ratalnych, w maksymalnej kwocie 10 000 z?.
Na sp?at? szybkiej po?yczki w Supergrosz b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni. Po?yczk? rataln? b?dziesz móg? sp?aca? a? przez 48 miesi?cy.
Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy po?yczysz za darmo kwot? 1000 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Supergrosz?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo,
  • ma wi?cej ni? 18 lat,
  • posiada dowód osobisty,
  • ma konto w banku i aktywny numer telefonu komórkowego.

Wymagane dokumenty

-Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • BIG InfoMonitor
  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Biuro Informacji Kredytowej
  • Rejestrze D?u?ników ERIF

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Super Grosz?

Aby otrzyma? pieni?dze, wejd? na stron? internetow? po?yczkodawcy – www.supergrosz.pl.
Wybierz preferowan? kwot? i termin sp?aty, a nast?pnie dok?adnie wype?nij wniosek po?yczkowy.
Zweryfikuj swoje dane osobowe i… oczekuj na decyzj? po?yczkow?.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Supergrosz oferuje darmowe po?yczki?

Tak. Korzystaj?c z us?ug Supergrosz b?dziesz móg? po?yczy? za darmo 1000 z?.

Czy w Supergrosz mog? zweryfikowa? swoje dane bez przelewu z?otówki?

Tak. Supergrosz, jako jeden z niewielu po?yczkodawców oferuje mo?liwo?? weryfikacji danych bez przelewu. Wszystko dzi?ki aplikacji Grosz Connect, która w bezpieczny sposób ??czy si? z
rachunkiem bankowym i w ekspresowym tempie przekazuje po?yczkodawcy potrzebne informacje.

Czy wnioskuj?c o po?yczk? musz? przedstawi? za?wiadczenie o zarobkach?

Nie. Takie za?wiaczenie nie jest wymagane przez Supergrosz.

Czy polecaj?c po?yczk? znajomemu mog? otrzyma? rabat?

Tak. Je?li polecisz po?yczk? swojemu znajomemu, a on zaci?gnie j? i sp?aci na czas, otrzymasz zni?k? prowizji przy sp?acie swojej po?yczki w wysoko?ci 20 PLN.