Super Credit

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Super Credit logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Axcess Financial Poland Spó?ka z o.o.
Siedziba firmy: ul. Taneczna 18, Warszawa
E-mail: info@supercredit.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 351 75 55
NIP: 527-26-42-979
REGON: 142695727
KRS: 0000371234

Podstawowe informacje o firmie SuperCredit.pl

Super Credit jest cz??ci? mi?dzynarodowej firmy Axcess Financial Servicies, Inc., która od ponad 20 lat dzia?a w wielu krajach ?wiata.
Firma dostarcza swoim klientom prostych, innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb
Profesjonalizm, jako?? i uczciwo?? to kluczowe zasady, którymi kieruje si? w swojej dzia?alno?ci.
Super Credit jest jedn? z niewielu firm, które nie zagl?daj? do rejestrów Biura Informacji Kredytowej.

Podstawowe informacje o po?yczce w Super Credit

Super Credit specjalizuje si? w udzielaniu chwilówek oraz po?yczek ratalnych.
Maksymalna kwota chwilówki wynosi obecnie 1500 z?, a termin sp?aty – 30 dni.
Rozk?adaj?c sp?at? na 4, 6 lub 12 rat b?dziesz móg? po?yczy? a? 5000 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Super Credit?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma co najmniej 18 lat
  • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
  • na sta?e mieszka w Polsce
  • posiada dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz rachunek bankowy
  • posiada udokumentowane dochody w kwocie powy?ej 500 z?otych miesi?cznie.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty, numer telefonu oraz numer konta.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Rejestr D?u?ników ERIF
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Super Credit?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.supercredit.pl i wybierz produkt finansowy, po który chcia?by? si?gn??. Nast?pnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy i zweryfikuj swoj? to?samo??. Decyzj? otrzymasz nawet w ci?gu kilku minut.

Najcz??ciej zadawane pytania

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Wiele zale?y od tego, w jakim banku znajduje si? Twój rachunek. Je?li Twój bank realizuje szybkie przelewy, mo?esz otrzyma? pieni?dze ju? w ci?gu kilku minut od pozytywnej decyzji.

Posiadam niekorzystn? histori? kredytow? w BIK-u. Czy mam szans? na po?yczk??

Super Credit jest jedn? z nielicznych firm, która nie weryfikuje zasobów BIK-u. Je?li posiadasz negatywn? histori? kredytow?, mo?esz ?mia?o wnioskowa? o po?yczk? w Super Credit.

Czy Super Credit oferuje darmowe chwilówki?

Niestety, Super Credit nie udziela darmowych po?yczek.

Czy istnieje mo?liwo?? przed?u?enia terminu sp?aty?

Przed?u?enie terminu sp?aty jest mo?liwe jedynie w przypadku po?yczek jedno ratalnych. W przypadku po?yczek wielo ratalnych nie ma takiej mo?liwo?ci.