SMS 365

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

SMS365 logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Midway Invest Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Plac Bankowy 2, Warszawa
E-mail: info@sms365.pl
Telefon kontaktowy: 22 100 58 00
NIP: 701-056-15-60
REGON: 364027534
KRS: 0000609410

Podstawowe informacje o firmie SMS 365

SMS365 jest brokerem, zrzeszaj?cym partnerów po?yczkowych.

Podstawowe informacje o po?yczce w SMS365

SMS365 udziela po?yczek krótkoterminowych od 200 do 3000 z?. Maksymalna kwota pierwszej chwilówki wynosi obecnie 900 z?.
Szukasz darmowej po?yczki? W SMS365 b?dziesz móg? po?yczy? za darmo 200 z?.
Na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie SMS365?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ma od 20 do 75 lat,
  • posiadaj aktywny telefon komórkowy i numer konta bankowego.

Wymagane dokumenty

-Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • BIGInfo Monitor

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie SMS365?

Aby po?yczy? pieni?dze w SMS365, wejd? na www.sms365.pl. Kolejnym krokiem powinien by? wybór preferowanej kwoty i terminu sp?aty oraz wype?nienie wniosku po?yczkowego.
Kiedy po?yczkodawca otrzyma dokument, niezb?dna b?dzie weryfikacja danych osobowych. Taka procedura s?u?y zachowaniu bezpiecze?stwa i eliminuje ryzyko oszustw i nadu?y?.
Na decyzj? po?yczkow? nie b?dziesz czeka? d?u?ej ni? kilka, kilkana?cie minut. Je?li b?dzie pozytywna – pieni?dze mog? znale?? si? na Twoim koncie nawet w 15 minut.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy SMS365 udziela darmowych chwilówek?

SMS365 oferuje swoim klientom darmowe chwilówki w maksymalnej wysoko?ci 200 z?.

Jak szybko otrzymam pieni?dze w SMS365?

Je?li posiadasz konto w 1 z banków: PKO BP, Millennium Bank, BRE Bank, Pekao Bank, Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Bank BPH, pieni?dze otrzymasz natychmiast po pozytywnej decyzji po?yczkowej. Je?li posiadasz konto w innym banku, tempo otrzymania ?rodków b?dzie zale?ne od godzin ksi?gowania przelewów.

W jakich godzinach pracuje SMS365?

SMS365 pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00-22:00 oraz od soboty do niedzieli w godzinach 10:00-18:00.

Czy SMS365 umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty?

Nie. Ten po?yczkodawca nie oferuje swoim klientom takiej mo?liwo?ci. Je?li nie b?dziesz w stanie sp?aci? po?yczki w terminie, mo?esz zaci?gn?? po?yczk? refinansuj?c? u jednego z partnerów SMS365.