Smart Po?yczka

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Smart po?yczka logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 6)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Aventus Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kard. S. Wyszy?skiego 2B p. III, Bia?ystok
E-mail: info@smartpozyczka.pl
WWW: www.smartpozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 85 871 00 49
Godziny pracy: Pon.-Pt: 7:30-21:00
Sob.: 9:00-17:00
Ndz.: 9:00-17:00

NIP: 966 202 93 90
REGON: 200358089
KRS: 0000355948

Podstawowe informacje o firmie Smart Po?yczka

Smart Po?yczka jest jedn? z najszybciej rozwijaj?cych si? firm po?yczkowych na rynku. Produkty finansowe, oferowane przez Smart Po?yczk? funkcjonuj? obecnie w 4 europejskich krajach – w Polsce, Czechach, na ?otwie i  Litwie.
Firma, stawia sobie za cel dzia?anie zgodnie z wyznawanymi warto?ciami: uczciwo?ci? biznesowa, rzetelno?ci? i profesjonalizmem.

Podstawowe informacje o po?yczce w Smart Po?yczka

Smart Po?yczka udziela po?yczek krótkoterminowych od 200 do 3000 z?. Maksymalna kwota pierwszej, darmowej chwilówki wynosi 1000 z?.
Na zwrot po?yczonych pieni?dzy b?dziesz mia? od 10 do 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Smart Po?yczka?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest w wieku od 21 do 73 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • jest aktualnie zatrudniona,
  • nie zosta?a wpisana do jakiegokolwiek rejestru d?u?ników naruszaj?cych obowi?zki terminowego regulowania nale?no?ci finansowych.

Wymagane dokumenty

-Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Biuro Informacji Gospodarczej
  • Rejestr D?u?nikow ERIF
  • BIGInfo Monitor
  • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Smart Po?yczka?

Aby po?yczy? pieni?dze w Smart Po?yczka, wejd? na stron? internetow? po?yczkodawcy www.smartpozyczka.pl. Przy pomocy suwaków okre?l kwot?, któr? chcesz otrzyma? i preferowany czas sp?aty.
Nast?pnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy oraz zweryfikuj dane przelewem bankowym.
Decyzj? powiniene? otrzyma? w ci?gu kilku minut. Je?li b?dzie pozytywna, pieni?dze mog? znale?? si? na Twoim koncie nawet w ci?gu kwadransa.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Smart Po?yczka udziela darmowych chwilówek?

Smart Po?yczka oferuje swoim klientom darmowe chwilówki w maksymalnej wysoko?ci 1000 z?. Na sp?at? darmowej chwilówki b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni.

Czy Smart Po?yczka umo?liwia przed?u?enie okresu sp?aty?

Przed?u?enie okresu sp?aty jest mo?liwe jedynie w przypadku pierwszej po?yczki. Jako nowy po?yczkobiorca, b?dziesz móg? skorzysta? z przed?u?enia na ten sam okres, na który otrzyma? po?yczk?. Po?yczk? zaci?gni?t? na 30 dni b?dziesz móg? przed?u?y? o kolejne 30 dni.

Czy mog? po?yczy? pieni?dze przez telefon?

Po?yczenie pieni?dzy przez telefon b?dzie mo?liwe jedynie w przypadku drugiej i kolejnych chwilówek. Aby to zrobi?, skontaktuj si? z doradc? Smart Po?yczka pod nr tel. 85 871 00 49.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta Smart Po?yczka?

Biuro Obs?ugi Klienta pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7.30-21.00 oraz w soboty i niedziele od 9.00 do 17.00.