1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. RRSO – co musisz wiedzie? o tym parametrze?

RRSO – co musisz wiedzie? o tym parametrze?

S?ysza?e?, ?e zaci?gaj?c po?yczk?, powiniene? zwróci? uwag? na wska?nik RRSO, bo dzi?ki niemu dowiesz si?, jaki jest ca?kowity koszt zobowi?zania? Czy na pewno? Okazuje si?, ?e wiele firm pozabankowych wci?? bardzo skutecznie ukrywa przed klientem informacj? o kwocie, jak? ten b?dzie musia? odda?.

RRSO – podstawowe informacje

Zarówno banki, jak i firmy pozabankowe oferuj?ce po?yczki s? zobowi?zane publikowa? informacje o RRSO. Taki obowi?zek wynika z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Ustawodawca wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom klientów. Przed wyj?ciem ustawy w ?ycie cz?sto by?o tak, ?e osoba zainteresowana zaci?gni?ciem po?yczki, mia?a problem ze stwierdzeniem, która oferta jest dla niej najkorzystniejsza. Wszystko dlatego, ?e banki i firmy po?yczkowe skrz?tnie ukrywa?y cz??? kosztów, informuj?c o nich jedynie w umowach, z tre?ci? których – niestety – nie wszyscy si? zapoznaj?.
Twoim celem jest po?yczka bez BIK? A mo?e po prostu szukasz najta?szej po?yczk? pozabankow? dost?pnej w ofercie firm po?yczkowych? Porównanie RRSO wydaje si? rozs?dnym rozwi?zaniem, cho? musisz wiedzie?, ?e… zdarza si?, ?e ten wska?nik nie okre?la ca?kowitych kosztów po?yczki. Jak to mo?liwe?

Co uwzgl?dnia wska?nik RRSO?

Wska?nik RRSO uwzgl?dnia nie tylko wysoko?? oprocentowania po?yczki, lecz tak?e dodatkowe op?aty naliczane przez firmy udzielaj?ce po?yczki. Przyk?adem dodatkowej op?aty mo?e by? np. op?ata za udzielenie po?yczki. Niektóre firmy pozabankowe pobieraj? od swoich klientów równie? prowizj? (np. Vivus). Wysoko?? tej tak?e musi zosta? uwzgl?dniona w RRSO.
Informacje o RRSO znajdziesz na stronie ka?dej firmy pozabankowej. Zasadniczo zatem mo?esz kierowa? si? tym parametrem, porównuj?c ró?ne oferty, cho? warto wykaza? si? przezorno?ci? i dopyta? doradc? klienta, czy firma nie nalicza dodatkowych op?at, które nie s? uwzgl?dnione w RRSO. Dlaczego?
Prawo ma to do siebie, ?e nie zawsze nad??a za pomys?owo?ci? w tym przypadku firm po?yczaj?cych pieni?dze. Niestety, cho? takie wypadki zdarzaj? si? sporadycznie, od czasu do czasu pojawiaj? si? informacje o podmiotach, które naliczy?y swoim klientom dodatkowe op?aty za udzielenie po?yczki bez BIK, a op?aty te – zgodnie z przepisami – nie by?y uwzgl?dnione w?a?nie w RRSO, bo nie musia?y. Podobnie rzecz mia?a si? z niektórymi bankami, które – nie tak dawno temu – nie wlicza?y do RRSO kosztów ubezpieczenia po?yczki, bezwzgl?dnie wymagaj?c przy tym od klientów zakup takiego.

Gdy po?yczasz po raz pierwszy…

…to wska?nik RRSO w?a?ciwie nie powinien ci? interesowa? – na rynku znajdziesz po?yczki (tak?e bez BIK), które nowym klientom s? udzielane bez dodatkowych kosztów. Oznacza to, ?e b?dziesz musia? odda? dok?adnie tyle, ile po?yczy?e?. W takiej sytuacji RRSO wynosi 0%.
Je?eli po?yczasz po raz kolejny w firmie pozabankowej, do której masz zaufanie, powiniene? zwróci? uwag? na wska?nik RRSO. Pami?taj, ?e wi?kszo?? podmiotów zajmuj?cych si? udzielaniem po?yczek na swoich stronach internetowych zamieszcza kalkulator RRSO, dzi?ki któremu mo?esz szybko wyliczy? koszty zwi?zane z zaci?gni?ciem po?yczki. To spore u?atwienie z punktu widzenia osoby zainteresowanej po?yczk?.

Okres po?yczki a RRSO – co musisz wiedzie??

Samodzielne wyliczenie wska?nika RRSO jest k?opotliwe – konieczne jest skorzystanie ze skomplikowanego wzoru. W efekcie osoby, które potrzebuj? gotówki od r?ki, najcz??ciej bazuj? na informacjach opublikowanych na stronach poszczególnych banków czy firm pozabankowych.
Jako osoba, która b?dzie korzysta? z kalkulatora RRSO po?yczki bez BIK, musisz wiedzie?, ?e na uzyskany wynik wp?ywa nie tylko wysoko?? kwoty i okres, na który po?yczasz, lecz tak?e sposób sp?aty zobowi?zania. Po?yczki dost?pne w ofercie firm pozabankowych mo?esz by? zobowi?zany sp?aci?:
jednorazowo – to najcz??ciej ma miejsce w przypadku typowych chwilówek, czyli po?yczek udzielanych na krótki okres (najcz??ciej od 1 do 30 dni),
w ratach – mowa o tzw. po?yczkach ratalnych (takie po?yczki nie s? dost?pne w ofercie wszystkich firm pozabankowych).
W przypadku po?yczek sp?acanych w ratach, wska?nik RRSO b?dzie wy?szy.

Czy warto kierowa? si? wska?nikiem RRSO?

Skoro samodzielne wyliczenie wska?nika RRSO przy po?yczce wcale nie jest spraw? prost?, a – co wi?cej – ten parametr mo?e nie uwzgl?dnia? wszystkich kosztów, to pozostaje pytanie, czy warto si? nim kierowa?, porównuj?c oferty po?yczek. Owszem – w ten sposób mo?esz szybko sprawdzi?, czy zaci?gni?cie po?yczki b?dzie dla ciebie op?acalne pod wzgl?dem finansowym.
Poszukuj?c po?yczki pozabankowej, pami?taj, ?e RRSO to jednak nie wszystko. Nie zawsze najta?sza po?yczka faktycznie jest najlepsza. Krótki okres sp?aty lub zbyt ma?a kwota maksymalna, któr? mo?esz po?yczy?, mog? spowodowa?, ?e po?yczka, po któr? si?gniesz, wcale nie b?dzie spe?nia? twoich oczekiwa?. Najlepiej zrobisz, wykazuj?c si? rozs?dkiem – poza porównaniem kosztów, sprawd? równie?, czy produkt, po który zamierzasz si?gn??, faktycznie odpowiada twoim potrzebom. Oferta firm pozabankowych jest tak szeroka, ?e bez trudu powiniene? znale?? co? dla siebie.