1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Rejestr D?u?ników ERIF – czym jest i jak mo?na do niego trafi??

Rejestr D?u?ników ERIF – czym jest i jak mo?na do niego trafi??

Rejestr D?u?ników ERIF to jedno z dzia?aj?cym w naszym kraju Biur Informacji Gospodarczej. Celem jego dzia?ania jest zwi?kszanie bezpiecze?stwa zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych. W artykule podpowiemy jak mo?na trafi? na „czarn? list?” rejestru ERIF. Odpowiemy tak?e na najcz??ciej zadawane na jego temat pytania.
ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej utworzone i prowadz?ce dzia?alno?? na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zarz?dzania Danymi z dnia 21 grudnia 2010 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki po uzyskaniu pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób Rejestr D?u?ników ERIF zwi?ksza bezpiecze?stwa transakcji?

Osoby, które nie wywi?zuj? si? ze swoich finansowych zobowi?za?, mog? zosta? wpisane przez wierzycieli do rejestru d?u?ników. Je?li nieuczciwy kontrahent b?dzie próbowa? zawrze? kolejn? transakcj?, podpisa? umow? handlow? czy zaci?gn?? kredyt, jego starania mog? spe?zn?? na niczym. Pod warunkiem oczywi?cie, ?e druga strona umowy zweryfikuje zasoby rejestru d?u?ników ERIF, dowiaduj?c si? o nieuczciwo?ci potencjalnego partnera (klienta).

Kto mo?e zosta? wpisany na „czarn? list?”?

Na czarn? list? Rejestru D?u?ników ERIF mo?na zosta? wpisana:

  • osoba fizyczna, je?li jej zad?u?enie wynosi co najmniej 200 z? brutto
  • firma, je?li jej zad?u?enie wynosi co najmniej 500 z? brutto.

Aby wpisanie d?u?nika na czarn? list? okaza?o si? mo?liwe, opó?nienie w sp?acie musi wynosi? co najmniej 60 dni.
Miesi?c przed planowanym wpisem powinno nast?pi? tak?e wys?anie d?u?nikowi wezwania do zap?aty. Jego to warunkiem koniecznym, aby wpisa? dane d?u?nika do rejestru d?u?ników ERIF BIG S.A.

Czy do bazy ERIF mo?na trafi? wy??cznie za opó?nienia w sp?acie po?yczek lub kredytów?

Nie. Nie wszyscy wiedz?, ?e na „czarn? list?” mo?na trafi? nie realizuj?c na czas tak?e p?atno?ci na rzecz ubezpieczalni, dostawców internetu, operatorów telefonii, wspólnot i spó?dzielni mieszkaniowych czy dostawców energii elektrycznej.

Kto mo?e uzyska? dost?p do bazy Rejestru D?u?ników ERIF?

  • Dost?p do bazy mog? uzyska? zarówno osoby prywatne, jak równie? firmy.
  • Je?li jako osoba prywatna chcesz wygenerowa? raport na swój temat lub sprawdzi? wiarygodno?? podmiotu gospodarczego, zarejestruj si? w dedykowanym serwisie Infokonsument.pl
  • Korzystaj?c z serwisu b?dziesz móg? raz na pó? roku bezp?atnie sprawdzi? informacje na swój temat. Otrzymasz tak?e wgl?d do rejestru zapyta?.
  • Je?li prowadzisz dzia?alno?? gospodarcz?, reprezentujesz korporacj?, instytucj? lub jednostk? samorz?dow?, rekomendowane jest podpisanie umowy okre?laj?cej warunki wspó?pracy.
  • Je?li chcesz w pe?ni korzysta? z mo?liwo?ci serwisu, podpisanie umowy b?dzie niezb?dne.

Jak sprawdzi? firm? w Rejestrze D?u?ników ERIF?

Aby sprawdzi?, czy firma znajduje si? w Rejestrze D?u?ników ERIF,  utwórz konto w serwisie InfoKonsument.pl, a nast?pnie zaloguj si? do niego. Odszukaj zak?adk? „Sprawdzanie”. Przejd? do sekcji sprawdzanie podmiotu i podaj NIP lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku podmiotu maj?cego siedzib? za granic? i nieposiadaj?cego NIP) firmy, któr? chcesz zweryfikowa? w ERIF BIG S.A.
Niezw?ocznie po z?o?eniu zapytania otrzymasz elektroniczny raport, który zostanie udost?pniony na Twoim profilu. Zostanie zachowany przez 90 do.

Rejestr D?u?ników ERIF a pozosta?e biura informacji gospodarczej – ró?nice

Warto wiedzie?, ?e ERIF przyjmuje, przechowuje i ujawnia informacje o d?u?nikach, ale tak?e o p?atnikach, którzy reguluj? terminowo swoje zobowi?zania finansowe. W rejestrze d?u?ników ERIF znajduj? si? tak?e informacje na temat osób, dopisywanych przez spó?ki z Grupy Kapita?owej KRUK.

Czy banki i firmy po?yczkowe weryfikuj? zasoby Rejestru D?u?ników ERIF?

Weryfikacja baz informacji gospodarczej jest jednym z pierwszym kroków, jakie wykonuj? banki, podejmuj?c decyzj? o przyznaniu kredytu. Je?li Twoje dane znajduj? si? na „czarnej li?cie” istnieje ogromne prawdopodobie?stwo, ?e bank odmówi Ci finansowania.
Firmy po?yczkowe zdecydowanie przychylniej patrz? na klientów, których dane figuruj? w rejestrze. Wpis na czarn? list? mo?e, ale wcale nie musi sta? si? przyczyn? odmownej decyzji po?yczkowej. Je?li Twoje dane zosta?y wpisane do Rejestru D?u?ników ERIF, poszukaj firmy, która nie sprawdza tej konkretnej bazy. Jak to zrobi?? Zajrzyj do naszego artyku?u

Czy mo?na usun?? swoje dane z Rejestru D?u?ników ERIF?

Podstaw? do usuni?cia danych z rejestru d?u?ników jest przede wszystkim dokonanie zaleg?ej p?atno?ci. Je?li d?ug zostanie sp?acony, wierzyciel ma obowi?zek, by poinformowa? o tym rejestr d?u?ników. Na podstawie takiej informacje, dane zostan? usuni?te.
ERIF – w przeciwie?stwie do Biura Informacji Gospodarczej – nie gromadzi przez lata informacje o zad?u?eniu. Chyba, ?e nie zostanie ono przez ten czas uregulowane.