1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Przelew weryfikacyjny. Co musisz o nim wiedzie??

Przelew weryfikacyjny. Co musisz o nim wiedzie??

Firmy pozabankowe najcz??ciej udzielaj? po?yczek bez internet. To wi??e si? z konieczno?ci? zweryfikowania danych wskazanych przez klienta w formularza. Temu w?a?nie s?u?y przelew weryfikacyjny.
Szukasz po?yczki bez BIK? A mo?e jeste? zainteresowany po?yczk? rataln? w firmie pozabankowej? Wnioskuj?c o po?yczk? przez internet, b?dziesz zobowi?zany wykona? tzw. przelew weryfikacyjny. Jak sama nazwa wskazuje, przelew weryfikacyjny ma na celu umo?liwi? zweryfikowanie danych, które poda?e?, wype?niaj?c wniosek o przyznanie po?yczki.

Dlaczego firmy pozabankowe wprowadzi?y przelew weryfikacyjny?

Po?yczaj?c online, nie masz bezpo?redniej styczno?ci z doradc? klienta pracuj?cym dla danej firmy. Po wype?nieniu wniosku, otrzymujesz jedynie informacj?, czy po?yczka zosta?a ci przyznana, czy te? nie. Pracownicy wybranej przez ciebie firmy nie maj? jak zweryfikowa? twoich danych osobowych – nie mog? poprosi? ci? o okazanie dowodu.
Wykonania przelewu weryfikacyjnego wymagaj? wszystkie firmy pozabankowe dzia?aj?ce na polskim rynku, które po?yczaj? online. To jedyny sposób, aby sprawdzi?, czy klient poda? poprawne dane. Z punktu widzenia firmy to równie? mo?liwo?? zabezpieczenia si? przed oszustami – osobami pos?uguj?cymi si? danymi osób trzecich lub zmy?lonymi.

Jak wykona? przelew weryfikacyjny i ile on kosztuje?

Przelew weryfikacyjnym mo?esz wykona? jedynie ze swojego osobistego rachunku bankowego – nie mo?esz z rachunku bankowego wspólnego czy za po?rednictwem Poczty Polskiej. Dlaczego? Bo tylko wówczas firma pozabankowa jest w stanie sprawdzi? prawdziwo?? podanych przez ciebie danych.
Wi?kszo?? firm oferuj?cych tzw. chwilówki, po?yczki bez BIK czy po?yczki ratalne posiada rachunki bankowe w wielu bankach. W efekcie ?rodki zostaj? zaksi?gowane natychmiast, to za? ma wp?yw na to, jak szybko otrzymasz odpowied? z firmy po?yczkowej. Je?eli wnioskujesz o po?yczk? w firmie, która nie posiada rachunku bankowego w takim samym banku, jak ty, to musisz si? liczy? z tym, ?e weryfikacja danych zajmie nawet 2 dni robocze.
Ile kosztuje przelew weryfikacyjny? Rzetelne firmy po?yczkowe wymagaj? przelania 1 gr lub 1 z?. Je?eli firma, na stronie której wype?ni?e? wniosek o po?yczk?, ??da przelania np. 10 czy 100 z?, to powiniene? zrezygnowa? – to mo?e by? oszustwo. ?rodki, które wys?a?e?, aby zweryfikowa? dane, najcz??ciej s? zwracane.

Kiedy trzeba zrobi? przelew weryfikacyjny?

Przelew weryfikacyjny jest wymagany przez firmy po?yczkowe od osób, które wnioskuj? o udzielenie po?yczki po raz pierwszy. Je?eli sp?acisz zobowi?zanie w terminie i b?dziesz wype?nia? wniosek o przyznanie pieni?dzy po raz kolejny, to nie b?dziesz musia? wykonywa? przelewu weryfikacyjnego. Wyj?tkiem jest sytuacja, gdy zmienisz dane, np. nazwisko. Po aktualizacji danych w banku, w firmie po?yczkowej konieczne b?dzie przej?cie procesu weryfikacji po raz kolejny.
Od strony formalnej przelew weryfikacyjny nale?y wykona? po wype?nieniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej firmy udzielaj?cej po?yczki. W?a?nie wówczas zostanie wygenerowany numer rachunku bankowego, na który nale?y dokona? wp?aty.

Nie mam rachunku bankowego. Czy mog? stara? si? o po?yczk? bez BIK?

W dobie, gdy mo?emy p?aci? kartami p?atniczymi a nawet telefonem, posiadanie rachunku bankowego wydaje si? by? czym? oczywistym. Niekoniecznie – s? osoby, które nie posiadaj? takiego. Przelewu weryfikacyjnego nie b?dziesz móg? wykona? równie? wówczas, gdy:

  • twój rachunek bankowy zosta? zablokowany z uwagi na tocz?ce si? post?powanie egzekucyjne,
  • nie posiadasz ?rodków na rachunku bankowym,
  • masz na rachunku debet.

W takiej sytuacji pojawia si? pytanie, czy b?dziesz móg? skorzysta? z oferty firmy pozabankowej. Okazuje si?, ?e owszem.
Niektóre firmy pozabankowe, w ofercie których znajduj? si? po?yczki ratalne, chwilówki i po?yczki bez BIK, nie wymagaj? od potencjalnego klienta wykonania przelewu weryfikacyjnego, bo korzystaj? ze specjalnych aplikacji. Dzi?ki nim mo?liwe jest potwierdzenie danych nawet wówczas, gdy saldo na rachunku bankowym jest ujemne.

Przelew weryfikacyjny? B?d? ostro?ny!

Pami?taj, ?e wykonuj?c przelew weryfikacyjny, potwierdzasz swoje dane osobowe. Oznacza to, ?e powiniene? wykaza? si? ostro?no?ci?. Najlepiej, aby? o po?yczk? wnioskowa? wy??cznie w sprawdzonych firmach, które istniej? na rynku od dawna i maj? w sieci pozytywne opinie.
Aby zweryfikowa? dane, z powodzeniem wystarczy przelew w wysoko?ci 1 gr. Je?eli firma pozabankowa wymaga od ciebie przelania sporej kwoty ?rodków, to poszukaj innej – bardzo prawdopodobne, ?e ta, z której us?ug chcia?e? skorzysta?, wcale nie zamierza?a ci udzieli? po?yczki, a by? mo?e zale?a?o jej wy??cznie na pozyskaniu twoich danych osobowych.
Staraj?c si? o chwilówk? lub po?yczk? bez BIK, z pewno?ci? zale?y ci na czasie. To jednak nie powinno sprawi?, ?e przestaniesz dba? o swoje bezpiecze?stwo. Je?eli zapomnisz o tym, to musisz si? spodziewa?, ?e stracisz pieni?dze lub twoje dane osobowe zostan? wykorzystane przez oszustów – nie pozwól na to.
Chcesz zaci?gn?? po?yczk?? Zapoznaj si? z przygotowan? przez nas list? rzetelnych po?yczkodawców.