Provident

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Provident logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 6)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Provident Polska SA
Siedziba firmy: ul. Inflancka 4A, Warszawa
E-mail: bok@provident.pl
WWW: www.provident.pl
Telefon kontaktowy: 600 200 200
Godziny pracy: Pon - Pt 7:00 - 21:00
Sb. - Nd. 9:00-17:00

NIP: 525-15-71-292
REGON: 011994880
KRS: 0000009389

Podstawowe informacje o po?yczce w Providencie

 • Provident oferuje po?yczki ratalne w maksymalnej kwocie 15 000 z?.
 • W zale?no?ci od wybranej opcji po?yczki, raty mo?na sp?aca? co miesi?c (maksymalnie 24 miesi?ce) lub co tydzie? (maksymalnie 90 tygodni).
 • Sztandarowym produktem Providenta s? po?yczki z obs?ug? domow?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w Providencie?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • uko?czy?a 18 r.?.,
 • posiada sta?e zameldowanie, po?wiadczone wpisem w dowodzie osobistym,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada sta?e ?ród?o dochodu w postaci pensji, renty lub emerytury.

Wymagane dokumenty

 • Do z?o?enia wniosku o po?yczk? wystarczy jedynie: dowód osobisty, dokument po?wiadczaj?cy dane adresowe oraz w zale?no?ci od wybranego rodzaju po?yczki dokument potwierdzaj?cy dochody.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Krajowego Biura Informacji Gospodarcze
 • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Provident?

Po?yczk? w Providencie mo?esz zaci?gn?? przez internet, wchodz?c na www.provident.pl. Mo?esz równie? z?o?y? wniosek przez telefon, dzwoni?c pod numer

Najcz??ciej zadawane pytania

Czym jest po?yczka z obs?ug? domow??

Je?li zaci?gniesz po?yczk? z obs?ug? domow?, przedstawiciel Providenta odwiedzi Ci? pod wskazanym adresem, aby? móg? podpisa? umow? po?yczkow?. Dostarczy Ci tak?e ca?? kwot? po?yczki, a raz w tygodniu odwiedzi Ci, aby odebra? potrzebn? do sp?aty raty kwot?.

Czy Provident oferuje swoim klientom wakacje kredytowe?

Provident oferuje swoim klientom mo?liwo?? skorzystania z okresowej przerwy w sp?acie. Dzi?ki okresowej przerwie w sp?acie b?dziesz móg? odroczy? termin sp?aty raty.
W przypadku po?yczki z rat? tygodniow?, mo?esz wykorzysta? odroczenie 1 do 4 razy. W przypadku po?yczki z rat? miesi?czn?, mo?e to by? 1 raz.
Z przerwy w sp?acie mo?esz skorzysta? od 5 tygodnia po wzi?ciu po?yczki i po sp?aceniu przynajmniej 4 rat (w przypadku po?yczki sp?acanej w ratach tygodniowych) lub 2 rat (w przypadku po?yczki sp?acanej w ratach miesi?cznych).

Czy mog? zaci?gn?? po?yczk? w Providencie przez telefon?

Tak, Provident jako jeden z nielicznych po?yczkodawców oferuje tak? mo?liwo??. Aby po?yczy? pieni?dze przez telefon, wystarczy zadzwoni? pod numer 600 200 200.