Profi Credit

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Proficredit logo
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: PROFI CREDIT Polska S.A.
Siedziba firmy: ul. Browarna 2, Bielsko Bia?a
E-mail: info@proficredit.pl
Telefon kontaktowy: 801 805 806
NIP: 547-215-10-80
REGON: 243624011
KRS: 518190

Podstawowe informacje o firmie Profi Credit

Spó?ka Profi Credit Polska S.A. jest cz??ci? Profireal Group SE, dzia?aj?cej od 1994 w regionie Europy ?rodkowo-Wschodniej.
Profi Credit Polska dzia?a na polskim rynku po?yczkowym od 2004 roku, ciesz?c si? zaufaniem i pozytywnymi opiniami lojalnych, zadowolonych klientów. Firma specjalizuje si? w udzielaniu d?ugoterminowych po?yczek ratalnych dla klientów indywidualnych i przedsi?biorców.
Profi Credit udziela po?yczek przez internet, telefon oraz w tradycyjnych, stacjonarnych oddzia?ach. Obecnie posiada ich a? 141.

Podstawowe informacje o po?yczce w Profi Credit

Profi Credit udziela po?yczek ratalnych dla osób prywatnych i firm. To w?a?nie Profi Credit oferuje najwy?sz? na rynku kwot? po?yczki ratalnej – 25 000 z?.
Maksymalny okres sp?aty to 36 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Profi Credit?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest w wieku 18-80 lat,
  • posiada nr PESEL,
  • posiada sta?e ?ród?o dochodu.

Wymagane dokumenty

Zakres wymaganej dokumentacji zale?y od kwoty, jak? chcesz po?yczy?. Dodatkowe ?rodki mo?esz otrzyma? nawet w przypadku, gdy dysponujesz tylko podstawowymi dokumentami.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Rejestr D?u?ników ERIF
  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • BIGInfo Monitor

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Profi Credit?

Aby otrzyma? pieni?dze, wejd? na stron? www.proficredit.pl. Nast?pnie w formularzu wpisz swoje imi? oraz kwot? po?yczki i naci?nij przycisk Wy?lij.
W ci?gu kilkunastu minut skontaktuje si? z Tob? konsultant, który poinformuje Ci? o dalszych krokach. Co wa?ne, wst?pn? decyzj? po?yczkow? mo?esz otrzyma? ju? w trakcie pierwszej rozmowy.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Profi Credit oferuje mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy przez telefon?

Tak. Je?li nie posiadasz dost?pu do internetu lub nie czujesz si? zbyt pewnie w wirtualnym ?wiecie, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? przez telefon. Wystarczy, ?e zadzwonisz pod numer infolinii – 801 700 999.

Jak d?ugo trwa analiza wniosku w Profi Credit?

Informacje na temat dost?pnej dla Ciebie kwoty oraz decyzji po?yczkowej mo?esz otrzyma? ju? podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Profi Credit. Wystarczy, ?e odpowiesz na kilka prostych pyta?.

Czy mog? otrzyma? po?yczk? na firm??

Tak. Profi Credit oferuje po?yczki nie tylko osobom fizycznym, ale równie? przedsi?biorcom.