Po?yczkomat

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczkomat logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Z?ota 7 lok. 18, Warszawa
E-mail: kontakt@pozyczkomat.pl
Telefon kontaktowy: 22 112 0 112
NIP: 107-002-50-46
REGON: 146512445
KRS: 0000448749

Podstawowe informacje o firmie Po?yczkomat

Po?yczkomatjest cz??cia spó?ki Friendly Finance sp. z o. o., która pr??nie dzia?a tak?e na terenie Czech, S?owacji i Estonii. Zadowoleni klienci doceniaj? zw?aszcza szybki czas weryfikacji wniosku, minimum formalno?ci oraz przejrzyste procedury, towarzysz?ce po?yczaniu pieni?dzy.

Podstawowe informacje o po?yczce w Po?yczkomat

  Po?yczkomat specjalizuje si? w udzielaniu krótkoterminowych po?yczek pozabankowych w kwocie do 4000 z?.
  Maksymalna wysoko?? pierwszej, darmowej chwilówki to 1500 z?.
  Na jej sp?at? b?dziesz mia? a? 35 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Po?yczkomat?

  Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • ma co najmniej 20 lat,
 • posiada sta?e dochody,
 • posiada numer PESEL,
 • nie posiada zaleg?o?ci ze sp?at? innych zobowi?za? finansowych,
 • nie zosta?a wpisana do rejestru d?u?ników.

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Rejestrze D?u?ników ERIF
 • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Po?yczkomat?

Chcesz zaci?gn?? po?yczk? w firmie Po?yczkomat? Wejd? na www.po?yczkomat.pl i okre?l jak? kwot? chcia?by? po?yczy? i w jakim terminie j? zwrócisz.
Nast?pnie wype?nij wniosek po?yczkowy i prze?lij go po?yczkodawcy.
Kolejnym krokiem b?dzie weryfikacja to?samo?ci i… oczekiwanie na decyzj? po?yczkow?.
W wi?kszo?ci przypadków otrzymasz j? ju? kilkana?cie minut po wys?aniu wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji, dodatkowe ?rodki pojawi? si? na Twoim koncie równie szybko.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Po?yczkomat udziela darmowych chwilówek?

Tak. Korzystaj?c z us?ug firmy Po?yczkomat b?dziesz móg? po?yczy? za darmo nawet 1500 z?. Na zwrot b?dziesz mia? 35 dni.

Czy w Po?yczkomat b?d? móg? przed?u?y? termin sp?aty chwilówki?

Jak najbardziej. Przed?u?enie terminu sp?aty mo?esz zrealizowa? nie po?niej ni? w dniu, w którym przypada termin sp?aty po?yczki. Warunkiem uruchomienia przed?u?enia jest wp?ata prowizji.
Uwaga: przed?u?enie terminu sp?aty jest mo?liwe jedynie w przypadku pierwszej po?yczki.

Jak d?ugo b?d? musia? czeka? na przelew ?rodków?

Wiele zale?y od tego, w którym banku znajduje si? Twój rachunek. Je?li posiadasz konto w banku Millennium, PKO BP, BZ WBK, Kredyt Bank, Nordea, Pekao SA, mBank, pieni?dze mog? si? znale?? na Twoim koncie nawet natychmiast.
Je?li Twoje konto znajduje si? w innym banku, pieni?dze mo?esz otrzyma? w ci?gu dwóch dni roboczych.