Po?yczKOM

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczKOM logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Loando S.C.
Siedziba firmy: ul. Pilchowicka 27/8, Warszawa
E-mail:
Telefon kontaktowy: +48 799 448 077
NIP: 5223034263
REGON: 362018689
KRS: brak informacji

Podstawowe informacje o firmie Po?yczKOM – poznaj opinie klientów

Po?yczKOM to nowy wymiar szybko?ci i wygody na rynku finansowym. Firma udziela po?yczek ratalnych pozabankowych na dowód, z minimaln? ilo?ci? formalno?ci i bardzo krótkim czasem oczekiwania na decyzj?. Korzystaj?c z us?ug Po?yczKOMu odbierzesz pieni?dze w urz?dzie pocztowym lub w banku PEKAO S.A.

Podstawowe informacje o po?yczce w Po?yczkom

Po?yczkom udziela po?yczek ratalnych w wysoko?ci od 1000 do 3000 z?.
Czas sp?aty po?yczki w Po?yczKOMie wynosi od 3 do 30 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Po?yczkom?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 80 lat
  • posiada nr PESEL
  • posiada sta?e ?ród?o dochodu
  • posiada sta?y adres zamieszkania
  • ma pozytywn? histori? kredytow? w rejestrach BIG InfoMonitor, KRD, BIK S.A.

Wymagane dokumenty

Po?yczkom wymaga jedynie danych z dowodu osobistego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr D?ugów, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Po?yczkom?

Aby zaci?gn?? po?yczk? rataln?, wejd? na www.pozyczkom.pl, a nast?pnie wybierz kwot? i okres sp?aty po?yczki. Kolejnym krokiem b?dzie wype?nienie i wys?anie krótkiego formularza. Na podstawie zawartych w nim informacji po?yczkodawca oceni Twoj? zdolno?? do sp?aty po?yczki.
Decyzj? o jej przyznaniu otrzymasz niemal natychmiast. W przypadku pozytywnej odpowiedzi w ci?gu oko?o 15 minut skontaktuje si? z Tob? doradca finansowy, aby przeprowadzi? krótk? rozmow? telefoniczn?. Jej celem b?dzie zdalne potwierdzenie i akceptacja warunków umowy. Pozwoli to nam uruchomi? ?rodki po?yczki ratalnej i przekaza? je do wyp?aty.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Po?yczkom udziela darmowych chwilówek?

Nie. Po?yczKOM – podobnie jak inni po?yczkodawcy, oferuj?cy po?yczki na raty – nie po?ycza pieni?dzy za darmo.

Czy istnieje mo?liwo?? przed?u?enia terminu sp?aty po?yczki?

Niestety, po?yczkodawca nie umo?liwia przesuni?cia terminu sp?aty po?yczki. Nale?y uregulowa? raty zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie.

Czy sp?ata po?yczki przed terminem spowoduje obni?enie kosztów?

Tak, je?li zdecydujesz si? na sp?at? po?yczki przed terminem, b?d? dotyczy? ci? koszty jedynie za okres, kiedy dysponowa?e? po?yczonymi pieni?dzmi.