Po?yczkodaj

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczkodaj logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Finansec Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Paderewskiego 48, Kielce
E-mail: biuro@pozyczkodaj.pl
Telefon kontaktowy: 801013003
NIP: 9591956892
REGON: 260780752
KRS: 0000516005

Podstawowe informacje o firmie po?yczkodaj – opinie klientów

Po?yczkodaj to innowacyjn? i nowoczesna firma z bran?y finansowej. Ogromnym walorem tego po?yczkodawcy jest etyczne podej?cie do biznesu i rzetelne informowanie klientów o oferowanych produktach finansowych.
Po?yczkodaj to odpowied? na na potrzeby konsumentów, którym zale?y na szybkim dost?pie do pieni?dzy, nieskomplikowanych procedurach i maksymalnym u?atwieniu procesu wnioskowania o dodatkowe ?rodki finansowe.

Podstawowe informacje o po?yczce w Po?yczkodaj

Po?yczkodaj udziela po?yczek w wysoko?ci od 100 do 5000 z? z maksymalnym okresem sp?aty 30 dni.
Dla nowych klientów Po?yczkodaj przygotowa? chwilówk? w maksymalnej wysoko?ci 1000 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Po?yczkodaj?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
  • ma od 28 do 84 lat,
  • nie widnieje w rejestrze d?u?ników naruszaj?cych obowi?zki terminowego regulowania nale?no?ci.

Wymagane dokumenty

Po?yczkodaj wymaga potwierdzenia wynagrodzenia, danych z dowodu osobistego, numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfoMonitor lub/i Krajowy Rejestr D?ugów lub/i Rejestr D?u?ników ERIF i Zwi?zek Banków Polskich.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Po?yczkodaj?

Aby po?yczy? pieni?dze, wejd? na www.po?yczkodaj.pl, a nast?pnie wybierz preferowan? kwot? chwilówki. Wype?nij i wy?lij wniosek. Zwró? uwag?, czy wszystkie informacje s? poprawne i zgodne z prawd?. Nast?pnym krokiem b?dzie weryfikacja danych osobowych, poprzez wykonanie przelewu w symbolicznej kwocie na konto po?yczkodawcy. W ci?gu kilku minut od pozytywnego wyniku weryfikacji to?samo?ci otrzymasz decyzj?.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Po?yczkodaj udziela darmowych chwilówek?

Tak. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy, zaci?gniesz darmow? chwilówk? w maksymalnej wysoko?ci 1000 z?.

Czy mog? wcze?niej sp?aci? chwilówk??

Jak najbardziej. Mo?esz sp?aci? po?yczk? przed terminem, nie ponosz?c z tego tytu?u ?adnych dodatkowych kosztów.

Czy Po?yczkodaj umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty?

Tak. Je?li nie b?dziesz móg? zwróci? pieni?dzy na czas, mo?esz wnioskowa? o przed?u?enie terminu sp?aty. Pami?taj jednak, ?e b?dzie to mo?liwe dopiero po uiszczeniu prowizji.