1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Po?yczki przez internet – po?ycz pieni?dze nawet w 15 minut

Po?yczki przez internet – po?ycz pieni?dze nawet w 15 minut

Je?li zale?y Ci na tym, aby po?yczy? pieni?dze jak najszybciej, si?gnij po szybk? po?yczk? przez internet. Korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców mo?esz otrzyma? pieni?dze nawet w ci?gu 15 minut. W artykule sprawdzimy, jak krok po kroku przebiega procedura wnioskowania o chwilówk?. Podpowiemy tak?e co zrobi?, aby otrzyma? pieni?dze jak najszybciej.
Szybkie po?yczki pozabankowe to ?wietny sposób na za?atanie dziur w domowym bud?ecie. Zw?aszcza, kiedy na Twojej drodze pojawi? si? nieplanowane wydatki, które nie mog? czeka?. Awaria samochodu, sprz?tu AGD czy RTV? A mo?e konieczno?? sfinansowania prywatnej wizyty lekarskiej? Po?yczone pieni?dze pomog? pokona? przej?ciowe k?opoty finansowe i „wyj?? na prost?”.

Jak po?yczy? pieni?dze online w 15 minut?

Zaci?gni?cie po?yczki przez internet jest nie tylko szybkie, ale równie? banalnie proste. Pierwszym krokiem powinien by? wybór sprawdzonej, pewnej firmy po?yczkowej. Wiarygodny po?yczkodawca to gwarancja bezpiecze?stwa transakcji.

Gdzie szuka? najlepszych firm po?yczkowych?

Aby u?atwi? sobie podj?cie decyzji, zajrzyj do internetowych rankingów firm, udzielaj?cych chwilówek przez internet. Korzystaj?c z us?ug lidera, zapewnisz sobie ?wietny serwis i maksimum satysfakcji.

Po?yczki online – od czego zacz???

Je?li wybra?e? po?yczkodawc?, czas na wizyt? na jego stronie internetowej. Pierwszym krokiem powinno by? wybranie preferowanej kwoty oraz terminu zwrotu pieni?dzy. Nast?pnym – dok?adne wype?nienie wniosku po?yczkowego.

Jakie informacje nale?y poda?, wnioskuj?c o chwilówk? online?

Podczas wype?niania wniosku niezb?dne b?dzie podanie po?yczkodawcy takich informacji jak:

 • imi? i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • wysoko?? zarobków,
 • nazwa zak?adu pracy (czasem równie? stanowisko),
 • wysoko?? aktualnych zobowi?za? kredytowych,
 • wysoko?? miesi?cznych wydatków,
 • stan cywilny

W zale?no?ci od firmy mog? by? to tak?e informacje na temat:

 • posiadanych nieruchomo?ci
 • posiadanych pojazdów
 • liczby osób na utrzymaniu.

Na podstawie podanych przez Ciebie informacji po?yczkodawca b?dzie móg? okre?li? stopie? swojego ryzyka i podj?? decyzj?.

Nie wszyscy wiedz?, ?e g?ówn? przyczyn? negatywnych decyzji po?yczkowych nie jest brak zdolno?ci do sp?aty, ale… merytoryczne b??dy w tre?ci dokumentu.
Zanim wy?lesz formularz upewnij si?, ?e ?adne z pól nie zawiera b??dów i wszystkie wype?nione s? zgodnie z prawd?.

Niezb?dna weryfikacja to?samo?ci

Po wype?nieniu i wys?aniu wniosku po?yczkowego, konieczne b?dzie zweryfikowanie danych osobowych. Taka procedura s?u?y przede wszystkim bezpiecze?stwu i eliminuje ryzyko zaci?gni?cia po?yczki przez internet na skradzione lub wy?udzone dane osobowe.

Jak zweryfikowa? dane?

Najprostszym i najpopularniejszym sposobem weryfikacji to?samo?ci jest wykonanie przelewu na konto po?yczkodawcy. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?.
Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie firmy po?yczkowej, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela rachunku bankowego pokrywaj? si? z tymi, wpisanymi we wniosku. Je?li personalia s? to?same, po?yczkodawca przyst?pi do dalszej analizy wniosku. Je?li s? odmienne – wniosek zostanie odrzucony.
Weryfikacja danych osobowych – na co nale?y zwróci? uwag?
Je?li chcesz otrzyma? pieni?dze jak najszybciej, zadbaj o to, aby rachunek firmy po?yczkowej znajdowa? si? w tym samym banku, co Twoje konto.
Dzi?ki temu przelew weryfikacyjny zostanie zaksi?gowany niemal natychmiast. Po?yczkodawca b?dzie móg? wi?c ekspresowo przeanalizowa? dalsz? cz??? wniosku i równie szybko wyp?aci? pieni?dze.
Je?li wy?lesz pieni?dze na konto w innym banku, przelew mo?e zosta? zaksi?gowany nawet w kolejnym dniu roboczym. A to oznacza, ?e zamiast 15 minut b?dziesz zmuszony poczeka? na pieni?dze nawet 48 godzin.

Po?yczki przez internet – decyzja nawet w 5 minut

Wi?kszo?? po?yczkodawców podejmuje decyzje w ci?gu kilku minut od pozytywnego wyniku weryfikacji to?samo?ci. W przypadku pozytywnej – pieni?dze zostaj? wyp?acone niemal natychmiast.

Zanim po?yczysz

Zanim zaci?gniesz po?yczk? przez internet, rzetelnie przeanalizuj w?asne mo?liwo?ci finansowe. Upewnij si?, Twój bud?et ud?wignie jej sp?at?. Pami?taj, ?e na zwrot pieni?dzy b?dziesz mia? od 30 do 61 dni. To stosunkowo niewiele czasu, aby wygenerowa? ca?? potrzebn? kwot?.
Nawet kilkudniowe opó?nienie w sp?acie mog? skutkowa? naliczeniem dodatkowych op?at, procedur? windykacyjn?, a nawet post?powaniem s?dowym.
Konsekwencj? nieterminowej sp?aty mo?e by? równie? przekazanie informacji o zad?u?eniu do Biura Informacji Kredytowej oraz wpisanie danych klienta na „czarn? list?”, czyli do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej.