1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczki prywatne

Po?yczki prywatne – co warto o nich wiedzie??

Alternatyw? dla tradycyjnej po?yczki pozabankowej mo?e by? po?yczka prywatna. W artykule sprawdzimy, jaki produkt finansowy kryje si? pod tym has?em. Omówimy tak?e wady i zalety takiego sposobu po?yczania pieni?dzy.

Po?yczki prywatne, zwane inaczej spo?eczno?ciowymi (z ang. social lending) to ?wiadczenia udzielane osobom prywatnym przez osoby prywatne z wy??czniem instytucji finansowej.
Po?yczkodawc? jest tu prywatny inwestor, który na okre?lonych wcze?niej warunkach po?ycza pieni?dze po?yczkobiorcy.

Gdzie zaci?gn?? po?yczk? prywatn??

W „??czeniu” inwestorów z po?yczkobiorcami specjalizuj? si? stworzone specjalnie do tego celu portale internetowe. Zarabiaj?c na prowizjach za po?rednictwo, umo?liwiaj? nawi?zanie kontaktu pomi?dzy obiema stronami umowy.
Pierwszym krokiem do zaci?gni?cia prywatnej po?yczki jest za?o?enie konta w dedykowanym serwisie internetowym. Administrator serwisu dokonuje (cho? nie jest to regu??) wst?pnej analizy sytuacji finansowej osoby zainteresowanej po?yczk?. Je?li ta przebiegnie pomy?lnie, przysz?y po?yczkobiorca mo?e wystawi? w serwisie swoje og?oszenie, zawieraj?ce informacje na temat preferowanej kwoty, terminu sp?aty oraz przeznaczeniu ?rodków finansowych. Zarejestrowani inwestorzy, których zainteresuj? w?a?nie takie warunki, mog? skontaktowa? si? bezpo?rednio z po?yczkobiorc? i sfinalizowa? transakcj?.

Po?yczki prywatne bez sprawdzania baz – zalety

Jedn? z najwa?niejszych zalet po?yczek prywatnych s? ograniczone do minimum formalno?ci oraz bardzo proste procedury. Inwestor nie b?dzie zadawa? sobie trudu, by wylicza? zdolno?? kredytow? po?yczkobiorcy. Nie b?dzie równie? weryfikowa? jego dochodów czy regularnych zobowi?za? finansowych.

Po?yczasz prywatnie? Masz mo?liwo?? elastycznych negocjacji

Cz?sto zdarza si?, ?e to po?yczkobiorca ustala preferowane przez niego warunki dotycz?ce nie tylko kwoty po?yczki, ale równie? warunków sp?aty.
Obie strony umowy mog? tak?e w dowolny sposób negocjowa? warunki po?yczki. Za dodatkowe pieni?dze mo?esz wi?c zap?aci? tyle, na ile przystanie inwestor.

Du?a rozpi?to?? kwot

Ogromnym plusem po?yczek spo?eczno?ciowych jest du?? rozpi?to?? kwot. Korzystaj?c z takiego rozwi?zania z powodzeniem po?yczysz zarówno kilkaset z?otych, jak równie? kilkaset tysi?cy z?otych. Wystarczy jedynie poszuka? inwestora, który b?dzie w stanie „wy?o?y?” potrzebn? po?yczkobiorcy kwot?.

Po?yczki prywatne obarczone du?ym ryzykiem

Najwi?ksz? wad? po?yczek prywatnych jest bardzo du?e ryzyko, jakim s? obarczone. Nierzadko zdarza si?, ?e decyzja o udzieleniu po?yczki jest podejmowana bez sprawdzania baz. Weryfikacje to?samo?ci, zatrudnienia i wysoko?ci dochodu równie? nie s? standardem.
Najwi?kszym ryzykiem obarczony jest oczywi?cie inwestor. Mo?e si? zdarzy? jednak, ?e to po?yczkobiorca padnie ofiar? oszustwa i ma?o etycznych praktyk.

Im wi?ksze ryzyko, tym wi?ksze oprocentowanie

Je?li jako po?yczkobiorca chcesz zaci?gn?? po?yczk? prywatn? bez sprawdzania baz, musisz liczy? si? ze zwi?kszonym oprocentowaniem po?yczki prywatnej. Wy?sze koszty cz?sto stanowi? dla inwestora jedyne zabezpieczenie.