1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczki pozabankowe nie tylko na chwil? – gdzie dostaniesz po?yczk? z d?ugim terminem sp?aty?

Po?yczki pozabankowe nie tylko na chwil? – gdzie dostaniesz po?yczk? z d?ugim terminem sp?aty?

Korzysta?e? kiedy? z po?yczek pozabankowych, tzw. chwilówek? Musisz wiedzie?, ?e firmy je oferuj?ce wprowadzi?y do swoich ofert równie? po?yczki ratalne. Charakterystyczne s? dla nich wy?sza kwota, o któr? mo?e stara? si? klient, oraz d?u?szy okres sp?aty.
Zgodnie z obowi?zuj?cym w Polsce prawem nie tylko banki mog? oferowa? po?yczki – w swojej ofercie mog? je mie? równie? firmy pozabankowe, które ch?tnie korzystaj? z tej mo?liwo?ci, b?d?c tym samym alternatyw? dla banków. Je?eli dotychczas nie zawsze sp?aca?e? po?yczone pieni?dze w terminie, to bardzo prawdopodobne, ?e bank nie b?dzie chcia? ci po?yczy? pieni?dzy. Dlaczego? Gdy? jego pracownicy dok?adnie sprawdzaj? histori? kredytow? osób sk?adaj?cych wniosek o po?yczk?. Nie oznacza to, ?e jeste? bez szans na po?yczk? – mo?esz tak? otrzyma? w jednej z firm pozabankowych. Zainteresowany? Poznaj szczegó?y.

Po?yczki ratalne bez BIK czy z BIK?

Gdy chcesz po?yczy? pieni?dze, musisz mie? ?wiadomo??, ?e wysoko?? kwoty, któr? otrzymasz, jest uzale?niona od dwóch czynników. Mowa o:

  • zdolno?ci kredytowej
  • historii kredytowej

Maj?c dobr? histori? kredytow? i sta?e ?ród?o dochodu, mo?esz liczy?, ?e firma pozabankowa udzieli ci wysokiej po?yczki. Je?eli dotychczas nie sp?aca?e? w terminach swoich zobowi?za?, to w dalszym ci?gu mo?esz stara? si? o po?yczk? rataln?, ale mo?esz nie otrzyma? maksymalnej kwoty oferowanej przez po?yczkodawc? – warto, aby? mia? to na uwadze.

Po?yczki ratalne bez BIK s? dro?sze ni? te z BIK. Je?eli rzetelnie sp?aca?e? dotychczas zaci?gni?te zobowi?zania, to nie przep?acaj – wybierz po?yczkodawców, którzy sprawdzaj? swoich klientów w BIK. W ten sposób obni?ysz wysoko?? dodatkowych op?at pobieranych przez firmy pozabankowe.

Pami?taj te?, ?e BIK nie jest jedyn? baz?, w której s? gromadzone informacje o naszym zad?u?eniu i jego sp?atach. Firmy pozabankowe korzystaj? równie? z innych baz, np. Rejestru D?u?ników ERIF. Je?eli widniejesz w takiej bazie jako d?u?nik, to twój wniosek o przyznanie po?yczki równie? zostanie odrzucony. Dzi? firmy pozabankowe przyk?adaj? du?? uwag? do tego, aby nie po?ycza? pieni?dzy osobom ju? zad?u?onym, które maj? powa?ne problemy ze sp?at? dotychczasowych zobowi?za?.

Ile i na jak d?ugo mo?esz po?yczy??

Gdy mowa o po?yczkach ratalnych, to jest du?a ró?nica mi?dzy tymi oferowanymi przez banki, a tymi, które znajduj? si? w ofercie firm pozabankowych. Dotyczy to zarówno maksymalnej kwoty, o jak? mo?e si? ubiega? klient, jak i okres sp?aty.

Banki udzielaj? po?yczek gotówkowych (kredytów gotówkowych) na okres od 6 miesi?cy do 10 lat. Aby otrzyma? pieni?dze na 10 lat, nie musisz mie? zabezpiecze? w postaci np. nieruchomo?ci czy nieruchomo?ci – wystarczy tylko zdolno?? kredytowa. Otrzymane ?rodki mo?esz przeznaczy? na dowolny cel – pracownik banku nie b?dzie pyta?, na co je spo?ytkujesz. Kwota, o jak? mo?esz si? stara?, to nawet 200 000 z?.

Firmy pozabankowe udzielaj? po?yczek na krótszy okres – do 3 lat. Ni?sza jest te? maksymalna kwota – aktualnie najwi?cej, bo 25 000 z?, swoim klientom proponuje firma Profi Credit. Je?eli chcesz sprawdzi?, gdzie i ile b?dziesz móg? maksymalnie po?yczy?, to zajrzyj TUTAJ. Z my?l? o tobie przygotowali?my zestawienie, dzi?ki któremu szybko poznasz maksymalne kwoty po?yczek oferowane przez firmy pozabankowe.

Które firmy pozabankowe proponuj? po?yczki ratalne?

Jeszcze kilka lat temu zaledwie kilka firm pozabankowych oferowa?o po?yczki ratalne. Dzi? sytuacja wygl?da inaczej – jako osoba zainteresowana musisz wiedzie?, ?e masz w czym wybiera?.

W?ród firm proponuj?cych swoim klientom zaci?gni?cie takiej po?yczki mo?na wskaza? m.in.: Zaplo, Monedo Now, InCredit, Provident czy Aasa.
By? mo?e w jednej z wy?ej wymienionych firm bra?e? tzw. chwilówk?.

Skoro wybór jest du?y, to warto, aby? dok?adnie zapozna? si? z ofertami poszczególnych firm. W ten sposób sprawdzisz, który podmiot oferuje najkorzystniejsze warunki. Szczególn? uwag? powiniene? zwróci? na wysoko?? kosztów oko?opo?yczkowych (np. prowizja, dodatkowe op?aty).

Na co zwróci? uwag?, szukaj?c po?yczki d?ugoterminowej?

Koszty, jakie przyjdzie ci zap?aci? za otrzymanie po?yczki, to oczywi?cie jedna z wa?niejszych rzeczy, na któr? powiniene? zwróci? uwag?. S? jednak te? inne, o których warto pami?ta?. Mowa o:
Wieku po?yczkodawcy. Tylko niektóre firmy decyduj? si? udzieli? po?yczki ratalnej osobom, które maj? 18 lat – wi?kszo?? wymaga, aby po?yczkodawca mia? co najmniej 20 lat. Dodatkowo niektóre firmy ustanawiaj? maksymalny wiek po?yczkodawcy, np. 70 lat.

Terminie wydania decyzji. Nie wszystkie firmy pozabankowe pracuj? 7 dni w tygodniu, niektóre rozpatruj? wnioski o po?yczk? wy??cznie w dni robocze. Je?eli zale?y ci na szybkim otrzymaniu ?rodków, musisz wzi?? to pod uwag?.
Formalno?ciach, jakie b?dziesz musia? spe?ni?. Po?yczka ratalna to wi?ksze zobowi?zanie ni? tzw. chwilówka. Nie powinno zatem dziwi?, ?e firma pozabankowa chce si? zabezpieczy?. Sprawd?, czy wype?niaj?c wniosek, b?dziesz zobowi?zany dostarczy? za?wiadczenie z zak?adu pracy.

Pami?taj – po?yczka ratalna to zobowi?zanie na d?u?szy czas. Decyzji nie warto podejmowa? pochopnie – konieczne jest dok?adne sprawdzenie warunków, na jakich firma po?yczy ?rodki. Dopiero wówczas mo?esz by? pewien, ?e wybra?e? korzystnie dla siebie.