1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Po?yczki pod zastaw

Po?yczki pod zastaw – kiedy warto?

Po?yczka pod zastaw to bardzo dobre rozwi?zanie dla osób, które nie posiadaj? zdolno?ci kredytowej i udokumentowanych dochodów. Po po?yczk? pod zastaw mog? si?gn?? osoby z negatywn? histori? kredytow? w BIK-u oraz te, których dane zosta?y wpisane do rejestru d?u?ników.

W artykule sprawdzimy czym w praktyce jest po?yczka pod zastaw, kto mo?e j? zaci?gn?? oraz na co warto uwa?a? przed podpisaniem umowy po?yczkowej.

Zabezpieczeniem takiego rodzaju finansowania jest zazwyczaj pojazd, nieruchomo?? czy inne, warto?ciowe dobro. W zamian za po?yczone pieni?dze „zastawiasz” okre?lony w umowie przedmiot, który staje si? gwarancj? sp?aty.
Najpopularniejsze po?yczki pod zastaw to te zabezpieczone nieruchomo?ci? lub samochodem.

Dla kogo po?yczka pod zastaw?

Aby zaci?gn?? po?yczk? pod zastaw nale?y by? w?a?cicielem pojazdu lub nieruchomo?ci.
Co wa?ne, przedmiot zastawu musi nale?e? wy??cznie do po?yczkobiorcy. Nie mo?e by? przedmiotem kredytu lub leasingu (w przypadku samochodu).
Niektóre firmy po?yczaj? pieni?dze pod zastaw osobom od 18 r.?. Inne jako doln? granic? wieku okre?laj? 21, a nawet 23 lata.
Wi?kszo?? po?yczkodawców nie sprawdza baz d?u?ników i nie weryfikuje historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Po?yczka pod zastaw b?dzie wi?c strza?em w dziesi?tk? dla osób, które z powodu niskiego scoringu nie mog? otrzyma? po?yczki w banku.
Aby otrzyma? pieni?dze nie trzeba dostarcza? tak?e za?wiadcze? o zatrudnieniu i wysoko?ci zarobków czy wyci?gów z rachunku bankowego.
Konieczne b?dzie jednak dostarczenie stosownych dokumentów pojazdu lub nieruchomo?ci. Kwesti? t? omówimy szerzej w kolejnej cz??ci artyku?u.

Ile pieni?dzy po?ycz? pod zastaw?

Kwota po?yczki zale?y przede wszystkim od warto?ci przedmiotu zastawu. Z powodzeniem mo?na za?o?y?, ?e w przypadku po?yczki pod zastaw auta b?dzie to 80-85 proc. jego warto?ci. W przypadku nieruchomo?ci – 60-80 proc.
Ju? na pierwszy rzut oka wida? wi?c, ?e maksymalna kwota po?yczki pod zastaw b?dzie du?o wy?sza ni? kwota chwilówki, a nawet pozabankowej po?yczki ratalnej.

Po?yczka pod zastaw auta

Wi?kszo?? po?yczkodawców umo?liwia po?yczenie pieni?dzy pod zastaw auta, je?li nie jest ono starsze ni? 8-12 lat. Pojazd musi posiada? aktualne badanie techniczne i ubezpieczenie (w zale?no?ci od wymaga? po?yczkodawcy mo?e by? to jedynie OC lub OC i AC).

Co wa?ne, zaci?gaj?c po?yczk? pod zastaw samochodu b?dziesz móg? bez u?ytkowa? swoje auto na dotychczasowych warunkach.

Firma po?yczkowa wspó?w?a?cicielem pojazdu

Je?li zaci?gniesz po?yczk? pod zastaw auta, b?dziesz musia? dokona? zmiany w dowodzie rejestracyjnym auta.
O jak? zmian? chodzi?
Niezb?dne b?dzie z?o?enie wniosku o wpisanie firmy po?yczkowej jako wspó?w?a?ciciela samochodu do dowodu rejestracyjnego. Zrobisz to w wydziale komunikacji, w?a?ciwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Je?li zwrócisz pieni?dze na czas, dane firmy po?yczkowej zostan? z dowodu usuni?te.

Co je?li spó?ni? si? z p?atno?ci??

Je?li nie zwrócisz pieni?dzy na czas, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo przej?? Twój samochód, spieni??y? go, a z uzyskanych ?rodków pokry? kwot? zad?u?enia. Zanim podpiszesz umow?, sprawd? dok?adnie, w którym momencie b?dzie prawo do tego „ruchu”.

Po?yczka pod zastaw auta – wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze pod zastaw samochodu, niezb?dne b?dzie dostarczenie po?yczkodawcy kopii lub skanu:

 • dowodu osobistego
 • drugiego dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem (np. prawa jazdy)
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • polisy OC (czasem tak?e AC)
 • karty pojazdu.

Po?yczka pod zastaw nieruchomo?ci

Przedmiotem zastawu mo?e by? nie tylko samochód, ale równie? nieruchomo??: mieszkanie, dom (równie? ten w trakcie budowy), dzia?ka, grunt rolny, kamienica, lokal u?ytkowy czy biurowiec.
Zaci?gaj?c po?yczk? pod zastaw nieruchomo?ci, mo?esz po?yczy? od kilkudziesi?ciu tysi?cy a? do kilku milionów z?otych.
Po?yczki pod zastaw nieruchomo?ci s? przeznaczone dla osób prywatnych, firm oraz rolników.

Po?yczk? pod zastaw nieruchomo?ci mo?e otrzyma? osoba z niekorzystn? histori? kredytow? w Biurze Informacji KRedytowej oraz ta, które dane zosta?y wpisane do Rejestru D?u?ników ERIF, Krajowego Rejestru D?ugów czy BIGInfo Monitora.
Zalety po?yczki pod zastaw nieruchomo?ci doceni? wi?c zw?aszcza osoby zad?u?one, zmagaj?ce si? z windykacj? czy zaj?ciem komorniczym.

Po?yczka pod zastaw nieruchomo?ci – wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych przez po?yczkodawc? mo?e ró?ni? si? w zale?no?ci od konkretnej firmy oraz rodzaju nieruchomo?ci, b?d?cej przedmiotem zastawu.
W przypadku mieszkania najcz??ciej b?d? to:

 • zdj?cia ka?dego pomieszczenia oraz budynku mieszkalnego
 • numer ksi?gi wieczystej mieszkania
 • za?wiadczenie o prawie do lokalu
 • za?wiadczenie o zad?u?eniu czynszowym b?d? jego braku
 • za?wiadczenie o ilo?ci zameldowanych w mieszkaniu osób
 • akt nabycia mieszkania
 • za?wiadczenie z urz?du skarbowego o zap?aconym/niezap?aconym podatku (w przypadku, gdy mieszkanie by?o przedmiotem spadku lub darowizny).

Na co nale?y uwa?a??

Decyzja o zaci?gni?ciu po?yczki pod zastaw powinna by? dok?adnie przemy?lana. Przecenienie w?asnych mo?liwo?ci finansowych mo?e si? bowiem sko?czy? prawdziw? katastrof?. W przypadku braku sp?aty zaci?gni?tego zobowi?zania, w ci?gu kilku chwil mo?esz straci? co?, na co pracowa?e? ci??ko przez kilkana?cie, a nawet kilkadziesi?t lat.