1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczki dla zad?u?onych – lista firm, które udziel? Ci szybkiej po?yczki!

Po?yczki dla zad?u?onych – masz d?ugi i chcesz po?yczy? pieni?dze online?

Posiadasz negatywn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej? Twoje dane zosta?y wpisane do rejestru d?u?ników? A mo?e zmagasz si? z windykacj? lub zaj?ciem komorniczym? W artykule sprawdzimy, które firmy po?yczkowe udziel? Ci po?yczki dla zad?u?onych.

Zad?u?enie mo?e przybiera? ró?ne formy. Bardzo cz?sto to w?a?nie od wysoko?ci d?ugu oraz jego rodzaju zale?? szanse na otrzymanie szybkiej po?yczki przez internet.
Nie da si? bowiem ukry?, ?e osoba, która posiada niewielkie zad?u?enie wzgl?dem operatora sieci telefonii komórkowej ma zdecydowanie lepsze perspektywy na otrzymanie dodatkowych ?rodków ni? zad?u?ony na kilkana?cie tysi?cy z?otych po?yczkobiorca.

Po?yczka dla zad?u?onych z negatywn? histori? kredytow? w BIK-u

Je?li na skutek b??dnie podj?tych decyzji Twoja historia kredytowa w BIK-u pozostawia wiele do ?yczenia, nie martw si?. Istnieje wielu po?yczkodawców, którzy nie sprawdzaj? zasobów Biura Informacji Kredytowej. Gdzie ich szuka??
Po?yczki bez sprawdzania BIK-u udziel? Ci m.in.:

  • Halopo?yczka
  • Ferratum Bank
  • Kredito24
  • Wandoo
  • Tani Kredyt
  • Ekspres Kasa
  • Ofin
  • Chwilówkomat

Po?yczki dla zad?u?onych bez sprawdzania baz d?u?ników

Je?li z powodu d?ugu wierzyciel wpisa? Twoje dane do jednego z Biur Informacji Gospodarczej (Krajowego Rejestru D?ugów, BIGInfo Monitora lub Rejestru D?u?ników ERIF), wci?? masz ogromne szanse na po?yczenie pieni?dzy.
Kluczem do otrzymania finansowania b?dzie tu wybór takiego po?yczkodawcy, który nie sprawdza bazy d?u?ników, w której znajduj? si? Twoje dane.

Je?li Twoje dane znajduj? si? w Krajowym Rejestrze D?ugów mo?esz wnioskowa? o dodatkowe ?rodki w firmie Zaliczka (dawniej Cashper) lub Feniko.
Chwilówki bez BIGInfo Monitora udziel? Ci: ?atwy Kredyt, Szybka Gotówka, Smart Po?yczka, Po?yczka Plus, Cashper, MiniCredit
Bez rejestru ERIF po?yczysz pieni?dze w firmie: ?atwy Kredyt, Alfa Kredyt, Szybka Gotówka, SMS365, SMS Kredyt.

Chwilówki dla zad?u?onych z windykacj?

Procedura windykacyjna nie musi oznacza? negatywnej decyzji po?yczkowej. Wiele zale?y od tego, jak zaawansowana jest procedura windykacyjna i ile wynosi kwota Twojego zad?u?enia. Pami?taj, ?e pozabankowi po?yczkodawcy podchodz? do ka?dego klienta w indywidualny sposób. Je?li wci?? ponosisz konsekwencje nietrafionych decyzji z przesz?o?ci, jednak Twoja aktualna sytuacja finansowa jest stabilna, masz spore szanse na otrzymanie dodatkowych ?rodków.

Chwilówki dla zad?u?onych z komornikiem

Czy zaj?cie komornicze eliminuje mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy? Nic bardziej mylnego.
Na rynku po?yczek pozabankowych istnieje przynajmniej kilka instytucji, deklaruj?cych pomoc osobom z zaj?ciem komorniczym.
Firmy, które udziel? Ci po?yczki przez internet bez weryfikacji i sprawdzania baz d?u?ników to m.in.: Profi Credit oraz Pandamoney.

Po?yczka dla zad?u?onych z komornikiem w Profi Credit

Profi Credit oferuje jedne z najwy?szych na rynku po?yczki bez sprawdzania baz. Korzystaj?c z us?ug Profi Credit po?yczysz a? 25 000 z?, rozk?adaj?c p?atno?? na maksymalnie 36 miesi?cznych rat. Profi Credit udziela po?yczek osobom bardzo m?odym (od 18 r.?.), które posiadaj? polskie obywatelstwo i sta?e dochody.

Po?yczka dla zad?u?onych z komornikiem w Pandamoney

Pandamoney jest jednym z liderów rynku po?yczek pozabankowych. Od lat cieszy si? uznaniem i ?wietnymi opiniami zadowolonych klientów.
Korzystaj?c z us?ug Pandamoney zaci?gniesz po?yczk? krótkoterminow? w maksymalnej kwocie 1800 z?. Czy ka?da osoba zad?u?ona ma szans? na chwilówk? w Pandamoney?
Nie do ko?ca. Po?yczkodawca deklaruje, ?e decyzja po?yczkowa zawsze podejmowana jest w oparciu o indywidualne czynniki. A do tych nale?? np.: kwota zad?u?enia, liczba zaj?? komorniczych, aktualna sytuacja finansowa po?yczkobiorcy, wysoko?? jego dochodów, liczba posiadanych nieruchomo?ci i pojazdów.

Alternatywa dla po?yczki pozabankowej – po?yczka prywatna

Je?li chcesz zaci?gn?? po?yczk? przez internet bez sprawdzania baz, mo?esz si?gn?? tak?e po po?yczk? prywatn?, zwan? inaczej spo?eczno?ciow?.
Czym s? po?yczki prywatne?
Po?yczki prywatne to ?wiadczenia udzielane osobie prywatnej przez osob? prywatn? z wy??czniem instytucji finansowej.
W kojarzeniu po?yczkobiorców z inwestorami specjalizuj? si? stworzone do tego celu serwisy internetowe.
Chcesz wiedzie? wi?cej na temat po?yczek spo?eczno?ciowych? Przeczytaj nasz artyku? (hyperlink).

Po?yczki dla zad?u?onych – po?yczki pod zastaw

Je?li potrzebujesz po?yczki na sp?at? komornika, dobrym rozwi?zaniem mo?e okaza? si? zaci?gniecie po?yczki pod zastaw. Przedmiotem zastawu jest z regu?y auto lub nieruchomo??. Aby po?yczy? pieni?dze pod zastaw, bez sprawdzania baz musisz by? wi?c w?a?cicielem jednego z owych dóbr.
Po?yczka pod zastaw to po?yczka bez sprawdzania baz d?u?ników. Firmy po?yczkowe, udzielaj?ce takiego finansowania nie zagl?daj? z regu?y do ?adnego z rejestrów. Nie wymagaj? równie? dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i wysoko?ci dochodów ani wyci?gów z konta bankowego.

Po?yczka pod zastaw dla zad?u?onych – ile mog? po?yczy??

To, ile b?dziesz móg? po?yczy? zale?y g?ównie od warto?ci przedmiotu zastawu. Z powodzeniem mo?na przyj??, ?e w przypadku auta mo?e to by? nawet 80-85% jego warto?ci. Natomiast w przypadku nieruchomo?ci – od 60 do 80 proc.
Ju? na pierwszy rzut oka wida? wi?c, ?e kwoty po?yczek pod zastaw mog? by? zdecydowanie wy?sze ni? kwoty chwilówek i pozabankowych po?yczek ratalnych.

Pomy?l 2 razy

Nie zapominaj jednak, ?e brak sp?aty po?yczki pod zastaw mo?e wi?za? si? z utrat? zastawu. Nieprzemy?lana decyzja mo?e wi?c sprawi?, ?e w ci?gu kilku chwil stracisz co?, na co ci??ko pracowa?e? przez kilka, a nawet kilkana?cie lat.
Zaci?gni?cie po?yczki pod zastaw oka?e si? wi?c dobrym rozwi?zaniem jedynie wtedy, kiedy jeste? absolutnie pewien, ?e zdo?asz regulowa? raty zgodnie z harmonogramem.