1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Po?yczki bez za?wiadcze?

Po?yczki bez za?wiadcze?

Sprawd? gdzie otrzymasz pieni?dze najszybciej i najtaniej
Zaci?gni?cie po?yczki pozabankowej, czyli popularnej chwilówki to ?wietny pomys? na sfinansowanie nieplanowanych wydatków. Zw?aszcza tych, które nie mog? czeka?. Korzystaj?c z us?ug instytucji pozabankowych zaci?gniesz po?yczk? na dowód. Szybko, bez formalno?ci i za?wiadcze?. W 100 proc. przez internet, bez konieczno?ci wychodzenia z domu.

Instytucje pozabankowe powsta?y po to, by oferowa? dodatkowe ?rodki osobom, które nie maj? szans na zaci?gni?cie kredytu w banku. Szybk? po?yczk? pozabankow? mo?e otrzyma? student, emeryt czy rencista. Chwilówk? zaci?gnie tak?e osoba z negatywn? histori? kredytow? w BIK-u i ta, której dane zosta?y wpisane do rejestru d?u?ników.

Niespodziewany sukces instytucji pozabankowych

Ogromny sukces pozabankowych po?yczkodawców przerós? chyba nawet ich samych. Jak pokazuj? statystyki, po szybkie po?yczki przez internet si?ga równie? wiele osób, które regularnie sp?acaj? swojego zobowi?zania finansowe i nie maj? ?adnych problemów z po?yczeniem pieni?dzy w banku. Z jakiego powodu wybieraj? alternatywne rozwi?zanie?

Po?yczki bez za?wiadcze? – szybko i wygodnie

Jednym z kluczowych walorów po?yczania pieni?dzy w instytucji pozabankowej jest minimalna ilo?? formalno?ci. Wi?kszo?? firm nie wymaga dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i dochodach czy wyci?gów z rachunku bankowego. Jedynym dokumentem, jaki musi posiada? potencjalny po?yczkobiorca jest dowód osobisty. Wype?nienie wniosku o chwilówk? bez za?wiadcze? trwa z regu?y nie d?u?ej ni? kilka minut i odbywa si? w 100 proc. przez internet. A to oznacza, ?e aby zasili? swoje konto dodatkow? gotówk? nie musisz nawet wychodzi? z domu.

Po?yczki online bez za?wiadcze? – taniej ni? w banku?

Nie wszyscy wiedz?, ?e po?yczka pozabankowa mo?esz by? ta?sza ni? ta, zaci?gni?ta w banku. Co wi?cej, mo?e by? ona zupe?nie darmowa. Jak to mo?liwe?
Darmowe chwilówki bez za?wiadcze? to promocyjna oferta, dedykowana wy??cznie nowym klientom. Takie finansowanie nie ma nic wspólnego z bankowymi ofertami kredytu z oprocentowaniem 0 proc. Si?gaj?c po darmow? po?yczk? nie zap?acisz odsetek, prowizji i jakichkolwiek innych op?at dodatkowych. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa po?yczki bez op?at wynosi 0 proc.

Gdzie zaci?gn?? darmow? po?yczk? bez za?wiadcze??

Darmowe chwilówki bez za?wiadcze? oferuje obecnie a? kilkudziesi?ciu po?yczkodawców. W?ród nich mi?dzy innymi:

 • SMS365
 • Po?yczkomat.pl
 • Kobieta z kas?
 • BIGCredit
 • Finansowe Posi?ki
 • Smart Po?yczka
 • Modna Po?yczka
 • Soho Credit
 • Filarum
 • Po?yczka Plus
 • Visset
 • Money Man
 • Credit.pl
 • Wandoo
 • ?atwy kredyt
 • Ekspres Kasa
 • Ferratum Bank
 • KasaTAK
 • ViaSMS
 • Vivus
 • LendOn
 • Szybka Gotówka

Zanim wybierzesz po?yczkodawc?

Je?li chcesz mie? pewno??, ?e nie padniesz ofiar? oszustwa czy nadu?ycia, wybierz po?yczkodawc? w sposób m?dry i przemy?lany. Najlepszym sposobem, aby zapewni? sobie nale?yte bezpiecze?stwo b?dzie skorzystanie z us?ug sprawdzonej firmy o stabilnej pozycji na rynku i ogólnopolskim zasi?gu.
W podj?ciu decyzji pomo?e Ci nasz ranking najlepszych po?yczkodawców (hyperlink).

Jak zaci?gn?? po?yczk? na dowód?

Je?li wybra?e? po?yczkodawc?, wejd? na jego stron? internetow? oraz okre?l preferowan? kwot? oraz termin sp?aty po?yczki. W zale?no?ci od firmy mo?esz po?yczy? za darmo od 200 z? (SMS365) a? do 6000 z? (Szybka Po?yczka). Na zwrot ca?ej kwoty b?dziesz mia? 30, 45, 60 lub 61 dni. Trzeba przyzna?, ?e jest to stosunkowo niewiele czasu na wygenerowanie potrzebnych do sp?aty pieni?dzy. Zanim podejmiesz decyzj? i si?gniesz po po?yczk? online na dowód, dok?adnie przeanalizuj swoje mo?liwo?ci finansowe.

Kolejnym krokiem b?dzie wype?nienie wniosku po?yczkowego i przes?anie go po?yczkodawcy. Co ciekawe, najcz?stsz? przyczyn? odrzucenia wniosków nie jest brak zdolno?ci do sp?aty zaci?gni?tego zobowi?zania, ale merytoryczne b??dy w tre?ci formularza. Zanim naci?niesz przycisk „Wy?lij wniosek” upewnij si?, ?e wprowadzone dane s? poprawne (oraz zgodne z prawd?), a do dokumentu nie wkrad?y si? literówki.

Weryfikacja to?samo?ci – dlaczego jest tak wa?na?

Kiedy po?yczkodawca otrzyma Twój wniosek o chwilówk? na dowód bez za?wiadcze?, poprosi Ci? o weryfikacj? danych osobowych. Taka procedura pozwala wyeliminowa? po?yczanie pieni?dzy na skradzione lub wy?udzone dane osobowe, chroni?c tym samym obie strony umowy.

Najpopularniejszym sposobem weryfikacji danych jest wykonanie przelewu na konto bankowe po?yczkodawcy. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?.

Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie firmy po?yczkowej, mo?liwe b?dzie porównanie danych w?a?ciciela rachunku bankowego z tymi, wpisanymi we wniosku.

Je?li personalia b?d? identyczne – po?yczkodawca przyst?pi do kolejnego etapu analizy wniosku. Je?li b?d? odmienne – wniosek zostanie odrzucony.

Warto wspomnie? dodatkowo, ?e to w?a?nie sposób weryfikacji danych na istotny wp?yw na szybko?? wydania decyzji oraz wyp?aty pieni?dzy. Jak to mo?liwe? Sprawd?my.

Weryfikacja danych a tempo wyp?aty pieni?dzy

Ka?da z firm po?yczkowych posiada co najmniej kilka lub kilkana?cie kont w ró?nych bankach (prawdziw? rekordzistk? jest Wonga, która ma ich ponad 20).
Realizuj?c przelew weryfikacyjny zadbaj wi?c o to, aby przes?a? pieni?dze na konto w banku, w którym znajduje si? tak?e Twój rachunek.
Dzi?ki temu transfer zostanie zrealizowany w ekspresowym tempie, a po?yczkodawca b?dzie móg? niemal natychmiast przeanalizowa? wniosek i wyp?aci? pieni?dze.
Je?li prze?lesz ?rodki na rachunek w innym banku, mog? ona trafi? na rachunek firmy po?yczkowej za kilka, a nawet kilkana?cie godzin. A to oznacza, ?e na po?yczk? bez za?wiadcze? zamiast 15 minut, b?dziesz musia? poczeka? nawet 2 dni robocze.

Szybka po?yczka bez za?wiadcze? – decyzja nawet w 5 minut

Je?li weryfikacja danych zostanie zako?czona sukcesem, na decyzj? nie b?dziesz musia? czeka? d?u?ej ni? kilka minut. Otrzymasz j? SMS-em i/lub e-mailem.

Po?yczki przez internet bez za?wiadcze? – na co uwa?a??

Cho? po?yczenie pieni?dzy w firmie po?yczkowej jest obecnie banalnie proste, nieco trudniejsza mo?e okaza? si? terminowa sp?ata zobowi?zania.

Dotyczy to zw?aszcza osób, które przeceni?y swoje finansowe mo?liwo?ci, podejmuj?c ma?o przemy?lan? decyzj?.

Niestety, konsekwencje opó?nie? mog? by? nie tylko wyj?tkowo bolesne dla portfela, ale równie? bardzo stresuj?ce. Procedura windykacyjna, post?powanie s?dowe a nawet zaj?cia komornicze to tylko cz??? konsekwencji, jakie spotkaj? spó?nialskiego klienta firmy po?yczkowej.