1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczki bez KRD – szybka chwilówka na ka?d? sytuacj?

Po?yczki bez KRD – szybka chwilówka na ka?d? sytuacj?

Krajowy Rejestr D?ugów jest jedn? z najcz??ciej sprawdzanych przez po?yczkodawców baz d?u?ników. Czy obecno?? na czarnej li?cie oznacza automatycznie negatywn? decyzj? po?yczkow?? Czy istniej? firmy, udzielaj?ce chwilówek bez sprawdzania KRD? Sprawd?my.

Krajowy Rejestr D?ugów jest jednym z Biur Informacji Gospodarczej, dzia?aj?cym na podstawie ustawy o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Celem Krajowego Rejestru D?ugów jest gromadzenie oraz udost?pnianie informacji o nieuczciwych kontrahentach. Po to, aby transakcje na rynku gospodarczym mog?y by? jeszcze bardziej bezpieczne.

Wpis do KRD – nie tylko za nieterminow? sp?at? po?yczek

Nie wszyscy wiedz?, ?e do rejestru KRD mo?na trafi? nie tylko za nieterminow? sp?at? po?yczki lub kredytu. Twoje dane mog? zosta? wpisane na „czarn? list?”, je?li b?dziesz zwleka? z zap?at? rachunku za telefon komórkowy, czynsz, pr?d czy ubezpieczenie samochodu.
Kwota zad?u?enia musi wynosi? co najmniej 200 z? (dla osoby prywatnej) i 500 (dla firmy), a opó?nienie w sp?acie musi trwa? co najmniej 60 dni.
Minimum 30 dni przed planowanym wpisem, wierzyciel ma obowi?zek wys?ania d?u?nikowi pisemnego wezwania do zap?aty. Je?li p?atno?? nie zostanie uregulowana, dane mog? zosta? wpisane do bazy.

Zosta?e? wpisany do KRD i potrzebujesz wzi?? po?yczk? chwilówk??

Szukasz sposobu na sfinansowanie nieplanowanych wydatków? Z powodu wpisu do bazy d?u?ników bank odprawi? Ci? z kwitkiem? Nie martw si?.
Je?li Twoje dane zosta?y wpisane do KRD, wci?? masz realne szanse na otrzymanie po?yczki pozabankowej.

Gdzie szuka? chwilówek bez KRD?

Po?yczki bez sprawdzania KRD udziel? Ci 2 firmy:
Zaliczka (dawniej Cashper),
Feniko.

Po?yczka bez KRD w firmie Zaliczka

Korzystaj?c z us?ug Zaliczki po?yczysz od 100 do 2000 z?.
Maksymalny termin sp?aty chwilówki bez KRD w Zaliczce wynosi 30 dni.

Kto mo?e otrzyma? po?yczk??

Po?yczk? bez sprawdzania KRD mo?e otrzyma? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo
  • uko?czy?a 21 lat
  • posiada sta?e dochody z tytu?u pensji, w?asnej dzia?alno?ci, emerytury lub z innych ?róde?.

Zaliczka umo?liwia klientom weryfikacj? danych bez przelewania grosza. B?dzie to wi?c ?wietne rozwi?zanie dla osób, które chc? po?yczy? pieni?dze jak najszybciej, ale nie posiadaj? na koncie pieni?dzy, wymaganych do wykonania przelewu weryfikacyjnego.

Wymagane dokumenty, aby otrzyma? po?yczk? bez KRD

Osoba wnioskuj?ca o po?yczk? po raz pierwszy, musi przedstawi? kopie dokumentów potwierdzaj?cych dane z formularza rejestracyjnego: dowód osobisty, za?wiadczenie o dochodach, numer rachunku bankowego, dokument potwierdzaj?cy adres zamieszkania np. rachunek za media.

Chwilówka bez sprawdzania KRD w Feniko

Korzystaj?c z us?ug Feniko mo?esz po?yczy? maksymalnie 1000 z?, rozk?adaj?c sp?at? na 4 miesi?czne raty.

Po?yczk? w Feniko jest przeznaczona dla osób, które:

  • s? pe?noletnie
  • posiadaj? konto w banku
  • posiadaj? sta?e, udokumentowane dochody z tytu?u umowy o prac?, umowy zlecenie, umowy o dzie?o, emerytury, renty, dzia?alno?ci gospodarczej, dzia?alno?ci rolniczej, kontraktu menad?erskiego, urlopu górniczego lub kolejowego.
  • Warunkiem otrzymania finansowania jest poprawne wype?nienie wniosku po?yczkowego oraz wykonanie przelewu weryfikacyjnego na konto po?yczkodawcy.

Zanim zaci?gniesz po?yczk? bez KRD

Si?gaj?c po po?yczk? bez sprawdzania baz, osoba zad?u?ona ponosi podwójne ryzyko. Je?li nie zwróci pieni?dzy na czas mo?e znacz?co pogorszy? swoj? sytuacj? finansow?, wp?dzaj?c si? w powa?ne finansowe tarapaty.
Zaci?gni?cie po?yczki bez KRD powinno by? poprzedzone rzeczon? analiz? mo?liwo?ci finansowych. Po?yczenie pieni?dzy oka?e si? strza?em w dziesi?tk? jedynie wtedy, je?li zdo?asz zwróci? je na czas.