1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Porównaj po?yczki bez BIK – tylko sprawdzone firmy

Porównaj po?yczki bez BIK – tylko sprawdzone firmy

Potrzebujesz pieni?dzy na nieplanowane wydatki? Planujesz zaci?gni?cie szybkiej po?yczki pozabankowej?

Aby zapewni? sobie maksimum bezpiecze?stwa i po?yczy? pieni?dze na atrakcyjnych warunkach, skorzystaj z us?ug sprawdzonego, wiarygodnego po?yczkodawcy.

W podj?ciu decyzji pomo?e Ci nasz ranking szybkich po?yczek pozabankowych.

Pierwsz? cz??? zestawienia zajmuj? po?yczki przez internet bez BIK-u.

Ranking uwzgl?dnia zarówno po?yczki ratalne, jak równie? chwilówki bez BIK-u.

Je?li posiadasz negatywn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej, w tych firmach masz du?e szanse na otrzymanie dodatkowych pieni?dzy.

Po?yczki bez BIK – ranking

Netcredit logo
Ocena: 3.88
(ilość ocen: 8)
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.88
(ilość ocen: 8)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Viasms logo
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 6)
Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

1. Ekspres Kasa

Ekspres Kasa oferuje chwilówki bez BIK w kwocie od 100 do 3000 z?.

Pierwsz? po?yczk? w maksymalnej wysoko?ci 1500 z? mo?esz zaci?gn?? za 0 z?. Na jej sp?at? b?dziesz mia? 30 dni.

Po?yczk? bez BIK w Ekspres Kasa mo?e otrzyma? osoba, która:

 • ma nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 70 lat,
 • posiada polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce,
 • posiada numer telefonu komórkowego, dowód osobisty oraz konto w banku,
 • nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze D?ugów.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • BIGInfo Monitor
 • Rejestr D?u?ników ERIF

Wymagane dokumenty:

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie dowód osobisty. W niektórych przypadkach po?yczkodawca mo?e poprosi? tak?e o dostarczenie skanu lub zdj?cia dowodu osobistego.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Nie

2. LendOn

LendOn jest jedn? z niewielu firm, oferuj?cych chwilówki dla zad?u?onych. Cho? firma sprawdza rejestry Biura Informacji Kredytowej, osoba z niskim scoringiem wci?? ma ogromne szanse na otrzymanie po?yczki.

Korzystaj?c z us?ug LendOn po?yczysz za darmo nawet 2500 z?. Maksymalna kwota po?yczki dla sta?ych klientów wynosi 5000 z?.

Na jej sp?at? b?dziesz mia? nawet 45 dni.

Po?yczk? bez BIK w LendOn mo?e otrzyma? osoba, która:

 • ma nie mniej ni? 23 i nie wi?cej ni? 65 lat,
 • jest zameldowana i mieszka w Polsce,
 • posiada numer PESEL, dowód osobisty, konto w banku i numer telefonu komórkowego.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • BIGInfo Monitor
 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • Biuro Informacji Kredytowej

Wymagane dokumenty:

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Tak. Po?yczaj?c pieni?dze w LendOn mo?esz zweryfikowa? swoje dane przy pomocy aplikacji Instantor. Dzi?ki temu nie b?dziesz musia? przelewa? na konto po?yczkodawcy symbolicznej z?otówki.

3. Ofin

Ofin specjalizuje si? w udzielaniu chwilówek bez BIK-u przez internet.

Maksymalna kwota pierwszej, darmowej po?yczki wynosi 1500 z?. Stali klienci b?d? mogli po?yczy? 2000 z?. Na sp?at? zobowi?zania Ofin daje po?yczkobiorcom 30 dni.

Szybk? po?yczk? bez BIK mo?e otrzyma? osoba, która:

 • ma od 21 do 75 lat,
 • posiada numer PESEL, dowód osobisty, konto w banku i numer telefonu komórkowego,
 • nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze D?ugów.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • BIGInfo Monitor
 • Rejestr D?u?ników ERIF

Wymagane dokumenty:

Aby zaci?gn?? po?yczk? online bez BIK-u potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Nie

4. Ferratum Bank

Ferratum Bank to jeden z najbardziej znanych na polskim rynku po?yczkodawców.

Korzystaj?c z jego us?ug mo?esz zaci?gn?? chwilówk? lub po?yczk? rataln? bez BIK.

Maksymalna kwota pierwszej, darmowej chwilówki wynosi 1500 z?, a czas sp?aty- 30 dni. Je?li chcesz roz?o?y? sp?at? na raty, mo?esz si?gn?? nawet po 5000 z?, rozk?adaj?c sp?at? na maksymalnie 24 miesi?ce.

Po?yczk? bez sprawdzania BIK-u mo?e otrzyma? osoba, która:

 • mieszka w Polsce i posiada polskie obywatelstwo,
 • jest w wieku od 21 do 75 lat,
 • posiada konto bankowe, dowód osobisty i telefon komórkowy,
 • nie posiada wpisów w Krajowym Rejestrze D?ugów oraz w bazie ERIF.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • BIGInfo Monitor
 • Rejestr D?u?ników ERIF

Wymagane dokumenty:

Aby zaci?gn?? po?yczk? online bez BIK-u potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Nie

Wi?cej informacji na temat po?yczki bez BIK w firmie Ferratum Bank znajdziesz tutaj.

5. MiniCredit

MiniCredit oferuje krótkoterminowe po?yczki bez sprawdzania BIK-u w kwocie od 100 do 5000 z?. Maksymalna wysoko?? pierwszej po?yczki wynosi 1500 z?.

Na sp?at? chwilówki w MiniCredit b?dziesz mia? 30 dni.

Oprócz BIK-u, MiniCredit omija tak?e rejestry BIGInfo Monitora.

Figurujesz w rejestrach tego biura d?u?ników? W MiniCredit wci?? masz szans? na otrzymanie po?yczki.

Szybk? po?yczk? BIK-u mo?e otrzyma? osoba, która:

 • jest w wieku od 20 do 75 lat,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnej,
 • ma sta?e ?ród?o dochodów.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Rejestr D?u?ników ERIF

Wymagane dokumenty:

Aby zaci?gn?? po?yczk? bez BIK-u przez internet potrzebny Ci b?dzie skan lub wyra?ne zdj?cie Twojego dowodu osobistego. W niektórych przypadkach po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? o dostarczenie dokumentu potwierdzaj?cego Twoje dochody.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Nie

6. Super Credit

Super Credit udziela po?yczek ratalnych oraz chwilówek bez sprawdzania BIK-u. Maksymalna kwota pierwszej po?yczki wynosi 1000 z?. Stali klienci b?d? mogli po?yczy? a? 5000 z?.

Po?yczone pieni?dze mo?esz zwróci? w ci?gu 30 dni albo 4, 6, 12 miesi?cy.

Szybk? po?yczk? BIK-u mo?e otrzyma? osoba, która:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych,
 • mieszka na sta?e w Polsce,
 • posiada dowód osobisty i rachunek bankowy,
 • posiadaj? udokumentowane dochody w kwocie powy?ej 500 z? miesi?cznie.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor

Wymagane dokumenty:

Osoby, które chc? otrzyma? po?yczk? bez BIK w Super Credit powinny posiada? dowód osobisty oraz dokument potwierdzaj?cy sta?y dochód.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Nie

Wi?cej informacji na temat po?yczki bez BIK w firmie Super Credit znajdziesz tutaj.

7. Zaliczka (dawniej Cashper)

Zaliczka udziela szybkich po?yczek bez BIK i KRD w kwocie od 100 do 2000 z?.

Nowy klient b?dzie móg? po?yczy? maksymalnie 1000 z? na 30 dni.

Chwilówk? bez BIK i KRD mo?e otrzyma? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • uko?czy?a 21 r.?.,
 • posiada sta?e dochody z tytu?u pensji, w?asnej dzia?alno?ci, emerytury lub innych ?róde?.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

-Rejestr D?u?ników ERIF

Wymagane dokumenty:

Osoby, które chc? otrzyma? po?yczk? po raz pierwszy musz? przedstawi? po?yczkodawcy kopie dokumentów potwierdzaj?cych dane z formularza rejestracyjnego: dowodu osobistego, za?wiadczenia o dochodach, numeru rachunku bankowego, dokumentu potwierdzaj?cego adres zamieszkania np. rachunku za media.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Nie

8. Via SMS

ViaSMS jest jedn? z najbardziej znanych i rozpoznawalnych firm, udzielaj?cych po?yczek online. Cho? firma ma wgl?d do danych, zgromadzonych przez BIK, negatywna historia kredytowa nie musi sta? si? powodem odmownej decyzji po?yczkodawcy.

Korzystaj?c z us?ug ViaSMS po?yczysz za darmo a? 1500 z?. Maksymalna kwota po?yczki w ViaSMS wynosi 4000 z?. Tyle mo?esz po?yczy?, si?gaj?c po swoj? 5 chwilówk?.

Na sp?at? chwilówki bez BIK w ViaSMS b?dziesz mia? 30 dni.

Po?yczk? w ViaSMS mo?e otrzyma? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • jest w wieku pomi?dzy 20 a 65 lat,
 • posiada sta?y dochód ,
 • nie posiada negatywnej historii kredytowej w Biurach Informacji Gospodarczej.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • BIGInfo Monitor
 • Rejestr D?u?ników ERIF

Wymagane dokumenty:

Aby wype?ni? wniosek potrzebny Ci b?dzie dowód osobisty, numer konta bankowego oraz telefon komórkowy. W wyj?tkowych sytuacjach po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? o przes?anie wyci?gów z konta z 3 ostatnich miesi?cy.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Nie

Ranking po?yczek pozabankowych

Je?li posiadasz pozytywn? histori? kredytow?, mo?esz skorzysta? z us?ug firmy, która weryfikuje zasoby Biura Informacji Kredytowej. Sprawd?my, którzy po?yczkodawcy ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem.

9. Vivus

Vivus specjalizuje si? w udzielaniu szybkich po?yczek pozabankowych. To w?a?nie ten po?yczkodawca udziela najwy?szych na rynku darmowych chwilówek. Korzystaj?c z us?ug Vivusa b?dziesz móg? po?yczy? za darmo a? 3000 z?. Maksymalny czas sp?aty szybkiej po?yczki to 30 dni.

Maksymalna kwota po?yczki – 5000 z? (w przypadku 7 chwilówki)

Je?li skorzystasz z us?ug Vivusa do 30.04.2017, b?dziesz móg? wzi?? udzia? w promocji „Wi?cej na d?u?ej”. „Wi?cej na d?u?ej” da Ci mo?liwo?? wyd?u?enia okresu sp?aty do 60 dni. Pod warunkiem, ?e w ci?gu pierwszych 30 sp?acisz minimum po?ow? po?yczonej kwoty.

Po?yczk? w firmie Vivus mo?e otrzyma? osoba, która:

 • ma nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 78 lat,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • mieszka w Polsce,
 • posiada dowód osobisty, numer telefonu komórkowego i konto w banku,
 • nie posiada zad?u?enia wzgl?dem firmy Vivus,
 • nie zosta?a wpisana do rejestru d?u?ników.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Biuro Informacji Kredytowej
 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Nie

10. Wonga

Wonga specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek krótkoterminowych oraz ratalnych.

Pierwsza po?yczka krótkoterminowa w maksymalnej wysoko?ci 1500 z? kosztuje jedynie 10 z?. Na jej sp?at? b?dziesz mia? a? 60 dni.

Maksymalna kwota po?yczki ratalnej wynosi 5000 z?, a okres sp?aty – 18 miesi?cy.

Po?yczk? w firmie Wonga mo?e otrzyma? osoba, która:

 • uko?czy?a 18 r.?.
 • posiada dowód osobisty,numer telefonu komórkowego oraz w?asne konto w banku,
 • mieszka na terytorium Polski.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Biuro Informacji Kredytowej

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Tak. Wonga umo?liwia weryfikacj? to?samo?ci przez aplikacj? PaszportPrzelewy24.

11. Zaplo

Zaplo udziela po?yczek ratalnych od 1000 do 1000 z?. Sp?at? mo?esz roz?o?y? na minimalnie 3, a maksymalnie 24 miesi?ce.

Po?yczk? w firmie Zaplo mo?e otrzyma? osoba, która:

 • jest w wieku od 21 do 70 lat,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • mieszka w Polsce,
 • nie posiada wpisów w rejestrach d?u?ników,
 • posiada konto bankowe.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Rejestr D?u?ników Erif
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • Biuro Informacji Gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Wnioskuj?c o po?yczk? b?dziesz potrzebowa? jedynie dowodu osobistego. Po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? jednak o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzaj?cych sta?e dochody.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Tak. Korzystaj?c z us?ug firmy Zaplo mo?esz zweryfikowa? swoje dane przy pomocy aplikacji Instantor.

12. Hapi Po?yczki

Hapi udziela po?yczek ratalnych w kwocie od 800 a? do 15 000 z?. Sp?at? zobowi?zania b?dziesz móg? roz?o?y? na minimalnie 3, a maksymalnie 36 rat.

Po?yczk? w firmie Hapi mo?e otrzyma? osoba, która:

 • uko?czy?a 18 r.?.,
 • posiada sta?e/regularne ?ród?o dochodu,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada dowód osobisty, numer telefonu komórkowego i w?asny rachunek bankowy.

Weryfikacje w bazach d?u?ników:

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • BIGInfo Monitor
 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • Biuro Informacji Kredytowej

Wymagane dokumenty:

Aby zaci?gn?? po?yczk? online bez BIK konieczne b?dzie posiadanie dowodu osobistego. W nielicznych przypadkach konieczne mo?e by? dostarczenie po?yczkodawcy dokumentów, potwierdzaj?cych sta?y dochód.

Weryfikacja bez przelewu Tak/Nie

Nie