1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Po?yczki bez BIK na raty

Po?yczki bez BIK na raty

Chcesz po?yczy? pieni?dze? Z powodu negatywnej historii kredytowej bank odprawi? Ci? z kwitkiem? Alternatyw? dla kredytu bankowego mo?e by? po?yczenie pieni?dzy w firmie po?yczkowej. Wiele z nich, oprócz popularnych chwilówek, udziela tak?e po?yczek ratalnych. Sprawd?my, ile kosztuj? takie po?yczki i czy mo?na je zaci?gn??, posiadaj?c niski scoring w BIK-u.
Cho? pozabankowe instytucje finansowe kojarzone s? g?ównie z chwilówkami, wiele z nich udziela równie? po?yczek ratalnych. Korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców mo?esz po?yczy? nawet 25 000 z?. Takiej po?yczki udzieli Ci firma Profi Credit.
Je?li potrzebujesz ni?szej kwoty, wybór po?yczkodawców b?dzie zdecydowanie wi?kszy.

Dok?d po pozabankow? po?yczk? na raty?

Poni?ej zobrazowane s? maksymalne kwoty po?yczek w najbardziej znanych firmach po?yczkowych:

Hapipozyczki logo
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 8)
Kwota pożyczki

2000 - 15000 zł

Czas na spłatę

6 - 24 miesiące

SuperGrosz-logo
Ocena: 4.1
(ilość ocen: 10)
Kwota pożyczki

1000 - 15000 zł

Czas na spłatę

4 - 48 miesiące

Ile kosztuj? pozabankowe po?yczki ratalne?

W przypadku po?yczek ratalnych nie ma mo?liwo?ci po?yczenia pieni?dzy za darmo. Si?gaj?c po po?yczk? na raty klient b?dzie wi?c musia? ponie?? standardowe op?aty. Ile wynosz?? Sprawd?my.
Aby porównanie okaza?o si? jak najbardziej precyzyjne, przyjmijmy, ?e kwota po?yczki wyniesie 3000 z?, a okres sp?aty – 12 miesi?cy.
Provident:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty: 383,20 z?
 • Wysoko?? kosztów oko?opo?yczkowych: 1598,40 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty: 4598,40 z?

Hapi Po?yczki:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty: 400,69 z?
 • Wysoko?? kosztów oko?opo?yczkowych: 1809,82 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty: 4809,82 z?

TakTo Finanse:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty: 409 z?
 • Wysoko?? kosztów oko?opo?yczkowych: 1906 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty: 4906 z?

Zaplo:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty: 377,17 z? *
 • Wysoko?? kosztów oko?opo?yczkowych: 1902,85 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty: 4902,85 z?

Monedo Now:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty: 362,17 z?
 • Wysoko?? kosztów oko?opo?yczkowych: 1346,04 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty: 4346,04 z?

InCredit:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty: 412,50 z?
 • Wysoko?? kosztów oko?opo?yczkowych: 1950 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty: 4950 z?

Aasa:

 • Minimalny okres sp?aty po?yczki w wysoko?ci 3000 z? to 18 miesi?cy
 • Minimalny okres sp?aty po?yczki w wysoko?ci 3000 z? to 18 miesi?cy
 • Minimalny okres sp?aty po?yczki w wysoko?ci 3000 z? to 18 miesi?cy

Wonga:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty: 371,08 z?
 • Wysoko?? kosztów oko?opo?yczkowych: 1452,90 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty: 4452,90 z?

* w przypadku Zaplo nie ma mo?liwo?ci roz?o?enia sp?aty po?yczki w wysoko?ci 3000 z? na 12 rat. Dane dotycz? po?yczki na 13 miesi?cy.

Nie ulega w?tpliwo?ciom, ?e koszty pozabankowych po?yczek ratalnych s? stosunkowo wysokie. Czasem jednak warto je ponie??.

Je?li pieni?dze z po?yczki mog? znacz?co poprawi? Twoj? sytuacj? ?yciow? (np. umo?liwi? podj?cie lepszej pracy i zwi?kszenie zarobków), skorzystanie z us?ug pozabankowego po?yczkodawcy mo?e okaza? si? zasadne.

Pami?taj jednak, by przed podpisaniem umowy po?yczkowej dok?adnie przeanalizowa? swoje mo?liwo?ci finansowe. Zaci?ganie po?yczki na któr? zwyczajnie Ci? nie sta? mo?e skutkowa? dotkliwymi (nie tylko dla portfela) konsekwencjami.

Czy firmy po?yczkowe sprawdzaj? BIK?

Cz??? firm, oferuj?cych po?yczki krótkoterminowe zagl?da do zasobów BIK-u. Inne nie sprawdzaj? historii kredytowej klientów, czerpi?c wiedz? jedynie z rejestrów Biur Informacji Gospodarczej.

Jak przedstawia si? kwestia weryfikacji BIK-u w przypadku po?yczek ratalnych?

Czy istniej? firmy, które udziel? po?yczki bez BIK-u?

 • Profi Credit – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitor
 • Provident – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitor, Biuro Informacji Kredytowej, Zwi?zek Banków Polskich
 • Hapi Po?yczki – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitor, Biuro Informacji Kredytowej, Zwi?zek Banków Polskich
 • TakTo Finanse – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitor, Biuro Informacji Kredytowej, KBiG
 • Zaplo – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitor, Biuro Informacji Kredytowej
 • Monedo Now – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitor, Biuro Informacji Kredytowej, Zwi?zek Banków Polskich
 • InCredit – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitor, Biuro Informacji Kredytowej
 • Aasa – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitor, Biuro Informacji Kredytowej, Zwi?zek Banków Polskich
 • Wonga – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitor, Biuro Informacji Kredytowej, KBIG

Po?yczki ratalnej bez BIK-u udzieli Ci jedynie Profi Credit.

Wszyscy pozostali po?yczkodawcy weryfikuj? zasoby Biura Informacji Kredytowej.

Czy negatywna historia w BIK-u uniemo?liwi mi po?yczenie pieni?dzy?

Je?li posiadasz niekorzystn? histori? kredytow?, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? na raty równie? w innych firmach po?yczkowych. Badaj?c zdolno?? do sp?aty nie s? one a? tak restrykcyjne jak banki. Posiadaj?c cho?by ?redniej wysoko?ci dochody, pochodz?ce ze stabilnego ?ród?a, wci?? masz szans? na otrzymanie dodatkowych pieni?dzy.

Analizuj?c wniosek po?yczkowy, po?yczkodawca bierze bowiem pod uwag? a? kilkana?cie czynników, decyduj?cych o pozytywnej lub odmownej decyzji.