1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Szybkie po?yczki bez sprawdzania baz – sprawd?, gdzie je dostaniesz

Szybkie po?yczki bez sprawdzania baz – bez BIK, KRD, BIG, ERIF – sprawd?, gdzie je dostaniesz

Analizuj?c wniosek po?yczkowy, wiele firm weryfikuje zasoby baz takich jak Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej. „Prze?wietlaj?c” potencjalnego po?yczkobiorc? mog? oceni? jego wiarygodno?? oraz zdolno?? do terminowej sp?aty zobowi?zania. Czy mo?liwe jest otrzyma? po?yczk? bez sprawdzania baz w bik, big, erif i krd?

W artykule sprawdzimy które firmy udziel? po?yczki bez sprawdzania baz d?u?ników, czyli BIK, KRD, BIG oraz ERIF.

Biuro Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej dostarczaj? po?yczkodawcom rzetelnych informacji na temat kondycji finansowej potencjalnego po?yczkobiorcy.
Cho? oba rejestry s? ?ród?em cennych danych, ich specyfika jest odmienna.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej, znany jako BIK?

Wbrew obiegowej opinii Biuro Informacji Kredytowej nie jest rejestrem d?u?ników. BIK gromadzi dane zarówno o zad?u?eniu, jak równie o ratach po?yczek i kredytów sp?acanych w terminie.
Co ciekawe, a? 90% danych zgromadzonych w BIK-u to dane pozytywne.
Dost?p do informacji, zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej posiadaj? jedynie instytucje finansowe, które wspó?pracuj? z nim na zasadzie wzajemno?ci. W praktyce oznacza to, ?e firmy po?yczkowe  mog? wysy?a? zapytania do BIK-u jedynie wtedy, kiedy same przekazuj? instytucji informacje na temat zobowi?za? swoich klientów.
Co wa?ne, negatywna historia w Biurze Informacji Kredytowej mo?e ci?gn?? si? za spó?nialskim po?yczkobiorc? nawet przez 5 lat.

Negatywna historia kredytowa w BIK-u a zdolno?? kredytowa

Negatywna historia kredytowa w BIK-u bardzo cz?sto staje si? powodem odrzucenia wniosku po?yczkowego w banku.
Na szcz??cie, pozabankowe instytucje finansowe zdecydowanie przychylniej patrz? na klientów z niskim scoringiem. Je?li posiadasz regularne, stabilne dochody, masz szans? na otrzymanie szybkiej po?yczki pozabankowej nawet z zad?u?eniem w BIK-u. Je?li chcesz mie? pewno??, ?e na pewno otrzymasz dodatkowe ?rodki, skorzystaj z us?ug firmy, oferuj?cej po?yczki bez sprawdzania baz.

Po?yczki bez sprawdzania baz w Biurze Informacji Gospodarczej – tzw. BIG

Biura Informacji Gospodarczej to instytucje gromadz?ce, przechowuj?ce i udost?pniaj?ce dane o nierzetelnych klientach. Potocznie nazywane równie? rejestrami d?u?ników lub czarnymi listami.
Od 2010 podstaw? prawn? ich funkcjonowania jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Krajowy Rejestr D?ugów, BIGInfo Monitor i Rejestr D?u?ników ERIF to Biura Informacji Kredytowej, najcz??ciej weryfikowane przez pozabankowych po?yczkodawców. Ka?dy BIG dzia?a samodzielnie i prowadzi odr?bn? list? d?u?ników. Nie ma mi?dzy nimi przep?ywu informacji, s? w stosunku do siebie konkurencyjne.
W przeciwie?stwie do BIK-u, informacje zgromadzone w Biurach Informacji Kredytowej dotycz? jedynie aktualnego zad?u?enia. Je?li sp?acisz swoje zobowi?zanie, wierzyciel b?dzie mia? obowi?zek usuni?cia Twoich danych z rejestru. A po d?ugu nie zostanie nawet ?lad.

Jak mog? trafi? do BIG-u? Czy wpis w BIG dyskredytuje mnie przy przyznaniu po?yczki bez baz?

Nie wszyscy wiedz?, ?e do BIG- u mo?na trafi? nie tylko za nieterminow? sp?at? rat po?yczek czy kredytów. Opó?nienie w p?atno?ci za energi? elektryczn?, czynsz czy telefon komórkowy mo?e spowodowa? umieszczenie danych klienta w rejestrze d?u?ników.
Od niedawna na „ czarn? list?” mog? zosta? wpisani równie? nierzetelni alimenciarze oraz osoby, które unikaj? zap?acenia mandatu.
Aby wierzyciel móg? umie?ci? dane d?u?nika na czarnej li?cie, konieczne jest spe?nienie kilku warunków:
* kwota zad?u?enia powinna wynosi? minimum 200 z? w przypadku osoby prywatnej i 500 z? w przypadku firmy;
opó?nienie w sp?acie winno trwa? co najmniej 60 dni.
Co najmniej 30 dni przed planowanym wpisem wierzyciel powinien wys?a? d?u?nikowi list polecony z informacj? o swoich zamierzeniach.

Wpis w rejestrze d?u?ników a zdolno?? kredytowa – czy jest szansa na po?yczk? bez BIK?

Je?li Twoje dane znajduj? si? w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej, mo?esz mie? powa?ne problemy z zaci?gni?ciem kredytu bankowego. W przypadku firm po?yczkowych sytuacja mo?e, cho? wcale nie musi wygl?da? podobnie. Na decyzj? po?yczkodawcy wp?ywa a? kilkana?cie ró?nych czynników. Je?li posiadasz sta?e, odpowiednio wysokie dochody masz ogromn? szans? na uzyskanie dodatkowego finansowania. Nawet, je?li Twoje dane figuruj? w rejestrze d?u?ników.
Je?li chcesz mie? pewno??, ?e wpis na czarn? list? nie wp?ynie na decyzj? po?yczkodawcy, skorzystaj z us?ug firmy, oferuj?cej po?yczki pozabankowe bez sprawdzania baz d?u?ników.

Po?yczki przez internet bez sprawdzania baz BIK, ERIF, KRD, BIG – gdzie ich szuka??

Je?li posiadasz negatywn? histori? kredytow? albo Twoje dane znajduj? si? w rejestrach Biur Informacji Kredytowej, si?gnij do kieszeni tego po?yczkodawcy, który nie sprawdza „Twojej” bazy.
Poni?sze informacje pomog? precyzyjnie zobrazowa?, które firmy oferuj? po?yczki online bez sprawdzania baz.

 • Vivus – Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów
 • LendOn – Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów
 • Pandamoney – BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów
 • Zaplo – Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
 • InCredit – Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów
 • Ferratum – Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF
 • ViaSMS – Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów
 • Kredito24 – BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów
 • Wandoo – BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów
 • Extra Portfel – Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów
 • Wonga – Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów
 • Alfa Kredyt – Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr D?ugów, BIGInfo Monitor
 • Money Man – Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
 • Soho Credit – Biuro Informacji Kredytowej, BIGInfo Monitor, Rejestr D?u?ników ERIF, Krajowy Rejestr D?ugów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej