1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczka za 0 z? – jak j? zdoby? jeszcze dzisiaj?

Po?yczka za 0 z? – jak j? zdoby? jeszcze dzisiaj?

Awaria samochodu, sprz?tu AGD lub RTV? A mo?e konieczno?? sfinansowania kosztownej wizyty lekarskiej? Je?li potrzebujesz pieni?dzy na ju?, a najlepiej na wczoraj, si?gnij po szybka po?yczk? pozabankow? za 0 z?. Dzi? podpowiemy w jaki sposób przyspieszy? wyp?at? ?rodków i otrzyma? pieni?dze jeszcze dzi?.

Szybkie po?yczki online, oferowane przez pozabankowe instytucje finansowe s? obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania nieplanowanych wydatków.

Trudno si? dziwi?. Procedura wnioskowania o po?yczk? jest szybka i banalnie prosta, a dodatkowe pieni?dze mo?esz otrzyma? nawet w ci?gu 15 minut od momentu pozytywnej decyzji po?yczkowej.

W dodatku ca?kiem za darmo.

Czym s? darmowe chwilówki?

Darmowe chwilówki to promocyjna oferta firm po?yczkowych, skierowana jedynie do nowych klientów. Jak nietrudno zgadn??, celem takiej promocji jest nie tylko przyci?gni?cie, ale równie? zatrzymanie nowych po?yczkobiorców.

Po?yczaj?c pieni?dze za darmo b?dziesz zobowi?zany odda? po?yczkodawcy dok?adnie tak? sam? kwot?, jak? od niego po?yczy?e?. Po?yczka jest wolna od prowizji, op?at dodatkowych, a nawet ustawowych odsetek.

Darmowa po?yczka? Tylko sp?acona na czas

Pami?taj jednak, ?e darmowa po?yczka oka?e si? darmow? jedynie wtedy, kiedy zostanie sp?acona na czas. Ju? kilka dni opó?nienia w sp?acie mo?e skutkowa? naliczeniem dodatkowych op?at, wynikaj?cych z zapisów umowy z po?yczkodawc?.

Dok?d po darmow? po?yczk??

Szybkich po?yczek online za 0 z? udziela obecnie a? kilkadziesi?t firm po?yczkowych. W?ród nich znajduj? si?:

Vivus (najwy?sza kwota darmowej po?yczki na rynku – 2500 z?)

LendOn

Ferratum Bank

NetCredit

Filarum

Wonga (koszt pierwszej po?yczki – 10 z?)

Tani Kredyt

Extra Portfel

Money Man

Halo Po?yczka

Szybka Gotówka

Ofin

ViaSMS

?atwy Kredyt

Po?yczka Plus (koszt pierwszej po?yczki – 10 z?)

Alfa Kredyt

Smart Po?yczka

Soho Credit

Credit.pl

Super Grosz

Ile mog? po?yczy? za darmo?

W zale?no?ci od firmy b?dziesz móg? po?yczy? od 1000 do 2500 z?. Najwy?sz? obecnie kwot? darmowej po?yczki oferuje Vivus. Jest to a? 2500 z?.

Nazwa firmy Maksymalna kwota pierwszej po?yczki
Vivus 2500 z?
InCredit 2000 z?
LendOn 2000 z?
Halo Po?yczka 2000 z?
Szybka Gotówka 2000 z?
Extra Portfel 2000 z?
NetCredit 2000 z?
Ferratun Bank 1500 z?
Tani Kredyt 1700 z?
Wonga 1500 z?
Ofin 1500 z?
?atwy Kredyt 1500 z?
ViaSMS 1500 z?
Alfa Kredyt 1500 z?
Po?yczkomat 1500 z?
Credit.pl 1200 z?
Money Man 1000 z?
Filarum 1000 z?
Po?yczka Plus 1000 z?
Super Grosz 1000 z?
Smart Po?yczka 1000 z?
Soho Credit 1000 z?

Po?yczka za 0 z? krok po kroku

Aby po?yczy? pieni?dze przygotuj dowód osobisty, telefon komórkowy oraz numer konta.

Wi?kszo?? po?yczkodawców nie wymaga od potencjalnych klientów dostarczania dodatkowych za?wiadcze? i dokumentów.

Uwaga: konto bankowe powinno nale?e? do Ciebie. Do zaci?gni?cia po?yczki nie mo?esz u?ywa? konta innej osoby.

Wybierz kwot? i czas sp?aty

Na stronie internetowej po?yczkodawcy wybierz preferowan? kwot? po?yczki. Nast?pnie dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy. Jakie informacje powinny znale?? si? we wniosku?

Wype?niaj?c wniosek konieczne b?dzie podanie danych z dowodu osobistego (imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, numeru i serii dowodu). Po?yczkodawca mo?e poprosi? tak?e o wskazanie ?ród?a i wysoko?ci dochodu.

Uwaga: a? 60% wniosków o po?yczk? jest odrzucanych z powodu b??dnych danych. Upewnij si? wi?c, ?e wype?ni?e? wniosek starannie i uwa?nie.

Zweryfikuj swoje dane

Kiedy po?yczkodawca otrzyma Twój wniosek, poprosi Ci o weryfikacj? danych osobowych. Po co? Po to, aby móg? mie? pewno??, ?e jeste? t? osob?, za któr? rzeczywi?cie si? podajesz. Weryfikacja pozwala unikn?? oszustw, nadu?y? i prób zaci?gania zobowi?za? na inne osoby.

W celu weryfikacji danych niezb?dne b?dzie wykonanie przelewu weryfikacyjnego na konto po?yczkodawcy. Kwota przelewu jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?.

Kiedy po?yczkodawca otrzyma pieni?dze, b?dzie móg? sprawdzi?, czy dane w?a?ciciela rachunku bankowego pokrywaj? si? z tymi we wniosku po?yczkowym.

Wa?ne konto

Je?li chcesz otrzyma? pieni?dze jak najszybciej zadbaj o to, aby Twój rachunek i rachunek firmy po?yczkowej znajdowa?y si? w 1 banku. Nie powinno by? to wi?kszym problemem bior?c pod uwag? fakt, ?e ka?dy po?yczkodawca posiada kilka, a nawet kilkana?cie rachunków w ró?nych bankach. Niekwestionowan? rekordzistk? jest tutaj Wonga. Wonga posiada konta a? w 24 bankach!

Je?li prze?lesz pieni?dze na rachunek w tym samym banku, odbiorca otrzyma przelew niemal natychmiast. Dzi?ki temu b?dzie móg? maksymalnie szybko rozpocz?? dalsz? analiz? wniosku.

Dodatkowo, po pozytywnej decyzji po?yczkowej transfer ?rodków b?dzie równie szybki.

Weryfikacja danych bez przelewu bankowego

Je?li nie masz ?rodków na koncie lub nie mo?esz z niego skorzysta? (np. z powodu zaj?cia komorniczego), mo?esz zweryfikowa? swoje dane poprzez specjaln? aplikacj?. Aplikacja ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy potrzebne dane.

Firmy, które umo?liwiaj? weryfikacj? danych poprzez aplikacje to:

Super Grosz

LendOn

Pandamoney

Extra Portfel

Kredito24

Monedo Now

Money Man

Chwilówkomat.pl

Decyzja po?yczkowa

Decyzj? po?yczkow? mo?esz otrzyma? SMS-em lub e-mailem. Znajdziesz j? tak?e w panelu klienta. Je?li decyzja b?dzie pozytywna, firma po?yczkowa niemal natychmiast wyp?aci przyznan? kwot? po?yczki, a Ty b?dziesz móg? si? cieszy? dodatkow? gotówka.

Ile na sp?at? po?yczki za 0 z??

Po?yczk? online nale?y sp?aci? jednorazowo. W zale?no?ci od firmy b?dziesz mia? na to maksymalnie 30, 45, 60, a nawet 61 dni.

Nazwa firmy Maksymalna czas sp?aty
Vivus 30 dni
InCredit 61 dni
LendOn 30 dni
Halo Po?yczka 30 dni
Szybka Gotówka 60 dni
Extra Portfel 45 dni
NetCredit 30 dni
Ferratun Bank 60 dni
Tani Kredyt 30 dni
Wonga 60 dni
Ofin 60 dni
?atwy Kredyt 30 dni
ViaSMS 30 dni
Alfa Kredyt 30 dni
Po?yczkomat 35 dni
Credit.pl 30 dni
Money Man 61 dni
Filarum 30 dni
Po?yczka Plus 30 dni
Super Grosz 30 dni
Smart Po?yczka 30 dni
Soho Credit 30 dni