1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Po?yczka pozabankowa ratalna

Po?yczka pozabankowa ratalna

Negatywna decyzja kredytowa w banku? Si?gnij po pozabankow? po?yczk? rataln?
Planujesz remont mieszkania, który chcesz sfinansowa? kredytem? Z powodu braku zdolno?ci kredytowej bank odmówi? Ci finansowania? Nie martw si?! Korzystaj?c z us?ug firm po?yczkowych b?dziesz móg? otrzyma? nawet 25 000 z?.
Dzi? sprawdzimy jakie wymagania stawiaj? klientom po?yczkodawcy oraz ile kosztuje ratalna po?yczka pozabankowa.

Cho? firmy po?yczkowe kojarz? si? g?ównie z popularnymi chwilówkami, wiele z nich udziela równie? po?yczek ratalnych. Korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców b?dziesz móg? po?yczy? nawet kilkadziesi?t tysi?cy z?otych, a sp?at? roz?o?ysz na kilkana?cie lub kilkadziesi?t miesi?cznych rat.

Firmy po?yczkowe bardziej elastyczne od banków

Badaj?c zdolno?? do sp?aty po?yczki, firmy po?yczkowe zdecydowanie przychylniej ni? banki patrz? na mniej wiarygodnych klientów. Negatywna historia kredytowa w BIK-u, dojrza?y wiek czy niewysokie dochody nie musz? by? ju? przeszkod? w otrzymaniu dodatkowych ?rodków finansowych.
Cho? wiele firm, udzielaj?cych po?yczek ratalnych weryfikuje histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej, niski scoring nie jest jednoznaczny z negatywn? decyzj? po?yczkow?. Mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy w firmie po?yczkowej jest wi?c ogromnym wsparciem dla osób, które zmagaj? si? z konsekwencjami nietrafionych decyzji finansowych w przesz?o?ci.

Od czego zacz???

Je?li chcesz zaci?gn?? pozabankow? po?yczk? rataln?, pierwszym krokiem powinien by? przemy?lany wybór po?yczkodawcy. Korzystaj?c z us?ug firmy ciesz?cej si? zaufaniem i stabiln? pozycj? na rynku nie padniesz ofiar? oszustwa i nadu?ycia. B?dziesz móg? liczy? równie? na ?wietny serwis, przejrzyste procedury i indywidualne podej?cie.
Jak znale?? godnego zaufania po?yczkodawc?? Dobrym pomys?em b?dzie analiza dost?pnych w internecie rankingów po?yczek oraz zapoznanie si? z opiniami innych klientów.
Zanim wybierzesz po?yczkodawc? sprawd? równie?, czy jest on cz?onkiem Zwi?zku Firm Po?yczkowych (ZFP). ZFP to organizacja promuj?ca najwy?sze standardy biznesowe i etyczne na polskim rynku po?yczek pozabankowych.

Wybór po?yczkodawcy a kwota po?yczki

Wybór po?yczkodawcy powinien by? równie? podyktowany Twoimi potrzebami finansowymi.
W zale?no?ci od firmy, maksymalne kwoty po?yczek kszta?tuj? si? w odmienny sposób.
O kwot? 25 000 mo?esz wnioskowa? jedynie u jednego po?yczkodawcy – Profi Credit.
15 000 z? b?dziesz móg? po?yczy? w firmie Provident, a po?yczki w wysoko?ci 10 000 z? udzieli Ci 5 a? firm:

 • Zaplo
 • Monedo Now
 • InCredit
 • Super Grosz
 • TakTo Fianse

7500 z? b?dziesz móg? po?yczy? w Hapi Po?yczki, a 5000 z? – w firmie Ratka, Ferratum Bank, Po?yczka OK, Aasa i Banknot.
Poni?sze informacje ilustruj? kwoty po?yczek oraz maksymalny okres sp?aty w poszczególnych firmach:

 • Profi Credit – 25 000 z? na 36 miesi?cy
 • Provident – 15 000 z? na 24 miesi?ce
 • Monedo Now – 10 000 z? na 36 miesi?cy
 • Zaplo – 10 000 z? na 24 miesi?ce
 • In Credit – 10 000 z? na 24 miesi?ce
 • Super Grosz – 10 000 z? na 48 miesi?cy
 • TakTo Fiane – 10 000 z? na 36 miesi?cy
 • Hapi Po?yczki – 7 500 z? na 24 miesi?ce
 • Ratka – 5 000 z? na 24 miesi?ce
 • Ferratum Bank – 5 000 z? na 24 miesi?ce
 • Po?yczka OK – 5 000 z? na 30 miesi?cy
 • Aasa – 5 000 z? na 24 miesi?ce
 • Banknot – 5 000z? na 12 miesi?cy
 • Wonga – 3 000z? na 12 miesi?cy

Wymagania w stosunku do po?yczkobiorców

Cho? wymagania firm po?yczkowych w stosunku do klientów na 1 rzut oka wygl?daj? podobnie, to tylko pozory. Kryteria oceny zdolno?ci do sp?aty ró?ni? si? niewielkimi, acz istotnymi detalami.
Sprawd?my, jak wygl?daj? w praktyce.
Aby porównanie by?o przejrzyste, poddamy mu jedynie 5 najbardziej znanych po?yczkodawców.
Provident:

 • wiek – co najmniej 18 lat,
 • sta?e zameldowanie, po?wiadczone wpisem w dowodzie osobistym,
 • polskie obywatelstwo,
 • sta?e ?ród?o dochodu w postaci pensji, emerytury lub renty.

Zaplo:

 • wiek – 21 – 70 lat,
 • miejsce zamieszkania – Polska,
 • polskie obywatelstwo,
 • numer telefonu komórkowego,
 • dowód osobisty,
 • konto bankowe,
 • brak wpisów do jakiegokolwiek rejestru d?u?ników,
 • braki negatywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej.

InCredit:

 • miejsce sta?ego zamieszkania i pracy – Polska,
 • wiek od 21 do 70 lat,
 • brak opó?nie? w sp?acie obecnych i sp?aconych po?yczek,
 • sta?e dochody,
 • rachunek w polskim banku oraz aktywny numer telefonu komórkowego.

Hapi Po?yczki:

 • wiek – co najmniej 18 lat,
 • sta?e/regularne ?ród?o dochodu,
 • polskie obywatelstwo,
 • wa?ny dowód osobisty oraz numer PESEL,
 • posiadanie telefonu komórkowego, adresu e-mail i w?asnego rachunku bankowy.

Monedo Now:

 • minimalny wiek – 18 lat,
 • sta?y dochód,
 • konto w banku,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego.

Ile kosztuje po?yczka na raty?

Koszty po?yczki ratalnej dla wielu klientów b?d? g?ównym kryterium wyboru po?yczkodawcy. Trudno si? dziwi?. Po co p?aci? wi?cej za po?yczk?, któr? mo?esz zaci?gn?? taniej?
Który z po?yczkodawców oferuje najta?sze po?yczki ratalne?
Chc?c precyzyjnie ukaza? ró?nice w kosztach, za?ó?my, ?e kwota zaci?gni?tej po?yczki b?dzie wynosi? 5000 z?, a okres sp?aty – 12 miesi?cy.
Provident:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty – 638,67 z?
 • Ca?kowity koszt po?yczki – 2664,04 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty – 7664,04 z?

Zaplo:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty – 668,75 z?
 • Ca?kowity koszt po?yczki – 3024,96 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty – 8024,96 z?

InCredit:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty – 687,5 z?
 • Ca?kowity koszt po?yczki – 3250 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty – 8250 z?

Hapi Po?yczki:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty – 667,95 z?
 • Ca?kowity koszt po?yczki – 3017,04 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty – 8017,04 z?

Monedo Now:

 • Wysoko?? miesi?cznej raty – 600,5 z?
 • Ca?kowity koszt po?yczki – 2206,62 z?
 • Ca?kowita kwota do sp?aty – 7206,62 z?

Bra? czy nie bra??

Ju? na pierwszy rzut oka wida?, ?e po?yczki pozabankowe nie nale?? do najta?szych.
To, czy warto zaci?gn?? takie zobowi?zanie zale?y przede wszystkim od celu finansowania.
Je?li chcesz przeznaczy? pieni?dze z po?yczki na zb?dne zachcianki – nie rób tego.
Nawet najwspanialszy weekendowy wyjazd nie jest wart tego, aby sp?aca? go przez kolejne kilkana?cie czy kilkadziesi?t miesi?cy. Dodatkowo, nara?aj?c domowy bud?et na spore obci??enie.
Je?li pieni?dze z po?yczki przyczyni? si? w realny sposób do poprawy Twojej sytuacji finansowej, a nawet ?yciowej, warto przemy?le? zaci?gni?cie takiego zobowi?zania.
Czasem pokrycie dodatkowych (nawet stosunkowo wysokich) kosztów b?dzie lepszym rozwi?zaniem ni? codzienne funkcjonowanie w stanie permanentnego stresu i napi?cia.

Zanim po?yczysz

Podejmuj?c decyzj? o po?yczeniu pieni?dzy, powiniene? mie? absolutn? pewno??, ?e b?dziesz w stanie regulowa? raty zgodnie z harmonogramem. Konsekwencje nieterminowej sp?aty mog? by? bowiem wyj?tkowo dotkliwe. Nie tylko dla portfela.
Je?li spó?nisz si? ze sp?at? po?yczki, po?yczkodawca b?dzie mial prawo wypowiedzie? Ci umow? i dochodzi? swoich praw przed s?dem.
Aby wyegzekwowa? sp?at? b?dzie móg? równie? skorzysta? ze wsparcia zewn?trznej firmy windykacyjnej.
Je?li firma po?yczkowa wspó?pracuje z Biurem Informacji Kredytowej, przekazane informacje o zad?u?eniu obni?? Twój scoring i pogorsz? histori? kredytow?. A to prze?o?y si? na zmniejszenie wiarygodno?ci w oczach banków i firm po?yczkowych.