1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczka pod zastaw samochodu – sprawd? czy warto?

Po?yczka pod zastaw samochodu – sprawd? czy warto?

Po?yczka pod zastaw samochodu mo?e by? ciekaw? alternatyw? dla szybkiej po?yczki przez internet. Jakie s? jej g?ówne zalety, gdzie j? zaci?gn?? i na co szczególnie zwróci? uwag? przed podpisaniem umowy? Podpowiadamy.
Po?yczki pod zastaw samochodu proponuje coraz wi?cej pozabankowych instytucji finansowych. Przyczyn? takiego stanu rzeczy mo?e by?… zwi?kszony popyt na tego rodzaju us?ugi. Nie da si? bowiem ukry?, ?e tam gdzie wzrasta poda?, wzrasta tak?e popyt.

Dlaczego po?yczki pod zastaw auta staj? si? coraz popularniejsze?

Kwota po?yczki pod zastaw auta mo?e by? zdecydowanie wy?sza ni? kwota chwilówki. Zaci?gaj?c po?yczk? pod zastaw, mo?esz otrzyma? nawet kilkadziesi?t tysi?cy z?otych.
Bez dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i zarobkach czy wyci?gów z rachunku bankowego.
Firmy po?yczkowe, udzielaj?cych takich po?yczek nie zagl?daj? równie? do rejestrów Biura Informacji Kredytowej, co dla wielu klientów mo?e by? ogromnym walorem.
Po?yczki pod zastaw auta bardzo cz?sto stanowi? ostatni? desk? ratunku dla osób z zaj?ciem komorniczym lub bardzo zad?u?onych.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? pod zastaw samochodu?

W zale?no?ci od firmy kryteria stawiane po?yczkodawcom mog? nieco si? od siebie ró?ni?. Podstawowe ró?nice dotycz? zazwyczaj jedynie kwestii wieku. Niektórzy po?yczkodawcy decyduj? si? po?yczy? pieni?dze ju? osiemnastolatkom, inne jako doln? granic? wieku przyjmuj? 21 lat.
Po?yczkobiorca powinien posiada? oczywi?cie ubezpieczone auto (cz??? po?yczkodawców wymaga, by by?a to jedynie polisa OC, inni – OC i AC).
W wi?kszo?ci przypadków auto, b?d?ce przedmiotem zastawu nie mo?e by? starsze ni? 10-12 lat. Po?yczkobiorca powinien by? w?a?cicielem pojazdu – nie mo?e to by? auto, które u?ytkuje na podstawie umowy leasingowej czy w kredycie.
Do po?yczenia pieni?dzy niezb?dny b?dzie dowód osobisty (cz?sto tak?e drugi dokument to?samo?ci), numer telefonu komórkowego oraz konto w banku.
Niezb?dne b?dzie dostarczenie po?yczkodawcy tak?e dokumentów auta – dowodu rejestracyjnego z przegl?dem technicznym (czasem równie? karty pojazdu) oraz potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczeniowej.

Jak po?yczy? auto pod zastaw?

Po?yczenie pieni?dzy pod zastaw ró?ni si? nieco od zaci?gni?cia szybkiej po?yczki pozabankowej przez internet.
Pierwszym krokiem powinien by? wybór firmy, która udzieli finansowania. Zanim podejmiesz decyzj?, dok?adnie „prze?wietl” wybranego po?yczkodawc?, sprawd?, co s?dz? o nim inni klienci i od kiedy dzia?a na rynku. D?u?szy sta? ?wiadczy zazwyczaj o kompetencji i stabilnej, niezachwianej pozycji.

Wizyta na stronie internetowej po?yczkodawcy, u którego chcesz zastawi? auto

Kolejnym etapem wnioskowania o szybk? po?yczk? powinna by? wizyta na stronie internetowej wybranego po?yczkodawcy.
Przy pomocy suwaków okre?l preferowan? kwot? oraz termin sp?aty po?yczki, a nast?pnie wype?nij krótki formularz kontaktowy.
Formularz nie jest wnioskiem po?yczkowym. Po jego otrzymaniu, skontaktuje si? z Tob? telefonicznie doradca po?yczkowy. Po to, aby omówi? wszelkie szczegó?y.
Co wa?ne, kwota po?yczki zale?y przede wszystkim od warto?ci samochodu. Im wy?sza warto?? pojazdu, tym wi?cej pieni?dzy b?dziesz móg? po?yczy?. W wi?kszo?ci firm otrzymasz po?yczk? w maksymalnej wysoko?ci 80, a nawet 85 proc. warto?ci auta.

Czy b?d? móg? wci?? je?dzi? swoim samochodem, który zastawi?em?

Wiele osób, które planuj? po?yczenie pieni?dzy pod zastaw zastanawia si?, czy b?d? mogli na co dzie? u?ytkowa? swoje auto. Odpowied? jest tu bardzo prosta – jak najbardziej. To, ?e pojazd stanie si? przedmiotem zastawu nie oznacza, ?e korzystanie z niego na dotychczasowych warunkach nie b?dzie mo?liwe.
Warto wiedzie? jednak, ?e na podstawie umowy przew?aszczenia, podpisywanej z po?yczkodawc?, staje si? on wspó?w?a?cicielem Twojego samochodu.
W momencie, kiedy zwrócisz ca?? po?yczon? kwot?, ca?a warto?? pojazdu zostanie znów przeniesiona na Ciebie.
Aby po?yczkodawca sta? si? formalnym wspó?w?a?cicielem pojazdu, musisz dokona? niezb?dnych w formalno?ci wydziale komunikacji, w?a?ciwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Jakie formalno?ci nale?y spe?ni??

Na podstawie umowy przew?aszczenia oraz pe?nomocnictwa powiniene? z?o?y? wniosek o wpisanie firmy po?yczkowej jako wspó?w?a?ciciela samochodu do dowodu rejestracyjnego.

Co, je?li nie zwróc? pieni?dzy na czas?

Je?li nie sp?acisz po?yczki pod zastaw auta na czas, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo przej?? Twój samochód. Taki rodzaj zabezpieczenia eliminuje konieczno?? dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i dochodach czy innych dokumentów, potwierdzaj?cych dochód. W przypadku problemów ze sp?at?, auto mo?e sta? si? si? w?asno?ci? firmy po?yczkowej. Spieni??one pozwoli pokry? koszt niesp?aconej cz??ci po?yczki.