Po?yczka OK

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

po?yczkaOK logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Odnaol Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Prosta 68, Warszawa
E-mail:
Telefon kontaktowy: brak informacji
NIP: 7010588866
REGON: 364737833
KRS: 0000624003

Podstawowe informacje o firmie Po?yczka OK

Serwis Po?yczka OK zosta? stworzony z my?l? o ludziach ceni?cych wygod?, przejrzysto?? i bezpiecze?stwo. Firma oferuje po?yczki równie? osobom starszym – górna granica wieku potencjalnego klienta wynosi a? 80 lat.
Marka Po?yczka OK jest cz??ci? spó?ki SMS Kredyt Sp. z o. o., która dzia?a na polskim rynku od 2007 roku.

Podstawowe informacje o po?yczce w Po?yczka OK

Po?yczka OK oferuje po?yczki ratalne w kwocie od 1500 do 5000 z?.
Zaci?gni?te zobowi?zanie b?dziesz móg? sp?aca? od 6 do 30 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Po?yczka OK?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest w wieku 25-80 lat,
  • posiada nr PESEL
  • posiada sta?e ?ród?o dochodu
  • posiada sta?e miejsce zamieszkania
  • nie posiada negatywnej historii kredytowej w BIG InfoMonitor, KRD, ERIF, BIK S.A.

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Rejestr D?u?ników ERIF
  • BIGInfo Monitor
  • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Po?yczka OK?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.pozyczkaok.pl. Nast?pnie okre?l jak? kwot? chcesz po?yczy? i przez ile miesi?cy b?dziesz sp?aca? po?yczk?. Kolejnym krokiem b?dzie wype?nienie i wys?anie po?yczkodawcy wniosku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji odwiedzi Ci? kurier z gotow? do podpisania umow?. Pieni?dze zostan? przelane na Twoje konto lub b?dziesz móg? odebra? gotówk? w banku lub na poczcie

Najcz??ciej zadawane pytania:

Czy Po?yczka OK udziela darmowych chwilówek?

Niestety, ten po?yczkodawca nie po?ycza pieni?dzy za darmo.

Czy korzystaj?c z us?ug Po?yczka OK mog? odebra? pieni?dze na poczcie lub w banku?

Tak. Pieni?dze mo?esz otrzyma? na konto bankowe, mo?esz tak?e odebra? gotówk? w banku lub na poczcie.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta?

Biuro Obs?ugi Klienta pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8.00 – 18.00.
Wniosek o po?yczk? rataln? mo?esz jednak z?o?y? o dowolnej porze, ka?dego dnia tygodnia.

Czy mog? wyd?u?y? termin sp?aty po?yczki?

Niestety, po podpisaniu umowy nie ma mo?liwo?ci wyd?u?enia okresu sp?aty.