1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczka na walentynki

Po?yczka na walentynki

Spontaniczny walentynkowy wyjazd? Sprawd?, czy warto sfinansowa? go szybk? po?yczk?

Ju? za kilka dni, czyli 14 lutego wszyscy zakochani b?d? obchodzi? swoje ?wi?to. Cho? mi?o?? warto okazywa? sobie ka?dego dnia, to w?a?nie Walentynki s? ?wietn? okazj? do zorganizowania dla ukochanej osoby czego? wyj?tkowego.
Romantyczny weekend w SPA, lot balonem, a mo?e szalona wyprawa do której z europejskich stolic? Dzi? podpowiemy, czy warto sfinansowa? taki wydatek pieni?dzmi z po?yczki i jak po?ycza?, aby nie wpa?? w finansowe tarapaty.

Nie ulega w?tpliwo?ciom, ?e efektowne niespodzianki potrafi? podgrza? atmosfer? w zwi?zku i skutecznie scementowa? wi??, ??cz?c? partnerów. Zw?aszcza w d?ugoletnich relacjach, takie „wisienki na torcie” dodaj? wspólnej codzienno?ci smaku i przywo?aj? najpi?kniejsze wspólne momenty.
Co jednak w sytuacji, kiedy stan konta nie pozwala na organizacj? wyj?tkowej niespodzianki, a chwilowe problemy finansowe skutecznie odsuwaj? w czasie wizj? romantycznego wyjazdu?
Czy warto sfinansowa? upragnion? niespodziank? pieni?dzmi z szybkiej po?yczki?

Po?yczka na walentynkowy wyjazd

Po?yczenie pieni?dzy na walentynkowy wyjazd mo?e, cho? wcale nie musi by? dobrym rozwi?zaniem. Wiele zale?y tu od Twojej sytuacji finansowej i mo?liwo?ci terminowej sp?aty zaci?gni?tego zobowi?zania.
Je?li jeste? pewien, ?e za 30 lub 60 dni bez problemu zwrócisz ca?? po?yczon? kwot?, chwilówka mo?e by? realnym wsparciem w realizacji Twoich zamierze?.
Je?li mo?esz mie? problemy ze zgromadzeniem ca?ej potrzebnej kwoty w terminie – nie ryzykuj. Konsekwencje nieterminowej sp?aty mog? by? naprawd? dramatyczne.

Ile kosztuje szybka po?yczka?

Niestety, wielu potencjalnych klientów wci?? pod??a za mitem, okre?laj?cym po?yczki pozabankowe mianem kosztownych, a nawet z?odziejskich.
Wbrew obiegowym opiniom, popularne chwilówki wcale nie musz? by? drogie.
W marcu 2016 roku wesz?y w ?ycie zapisy ustawy antylichwiarskiej, które okre?li?y maksymalne limity kosztów pozaodsetkowych, zwi?zanych z po?yczaniem pieni?dzy w firmach po?yczkowych.
Zgodnie z nimi pozaodsetkowe koszty zaci?gni?cia chwilówki nie mog? by? wy?sze ni? 25% jej wysoko?ci oraz kolejne 30% w skali roku. Wysoko?? ustawowych odsetek pozosta?a bez zmian i wynosi 4-krotno?? stopy lombardowej NBP, czyli obecnie 10% w skali roku.

Koszty szybkich po?yczek w praktyce

Teoria – teori?, jednak dobrze by?oby wiedzie?, co oznaczaj? w praktyce powy?sze warto?ci.
Poni?sza tabela doskonale to obrazuje.

Je?li przedstawione wy?ej koszty oko?opo?yczkowe s? dla Ciebie zbyt wysokie, mo?esz skorzysta? z us?ug firmy, oferuj?cej darmowe chwilówki. Tak, tak – niektórzy po?yczkodawcy umo?liwiaj? po?yczenie pieni?dzy zupe?nie za darmo.

Darmowe po?yczki – gdzie jest haczyk?

Darmowe chwilówki to promocyjna oferta, dedykowana wy??cznie nowym klientom konkretnej firmy po?yczkowej. Jej celem jest przyci?gni?cie (i zatrzymanie) nowych po?yczkobiorców, którzy po sp?acie pierwszej chwilówki si?gn? po kolejn?. Tym razem oprocentowan? ju? w standardowy sposób.
Zaci?gni?cie darmowej chwilówki nie wi??e si? z konieczno?ci? poniesienia jakichkolwiek op?at dodatkowych. Po?yczaj?c pieni?dze w ten sposób nie zostaniesz obci??ony ukrytymi op?atami, o których nie wspomnia? wcze?niej po?yczkodawca.
Jedynym warunkiem, determinuj?cym brak kosztów jest zwrot zobowi?zania w terminie. W przypadku opó?nienia, po?yczkodawca mo?e obci??y? Ci? dodatkowymi kosztami, wynikaj?cymi z zapisów umowy.

Po?yczka bez BIK-u

Szybk? po?yczk? mog? otrzyma? osoby z niekorzystn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej oraz te, których dane zosta?y wpisane do Biur Informacji Gospodarczej, zwanych potocznie rejestrami d?u?ników.
Co wa?ne, nie wszystkie firmy po?yczkowe udzielaj? chwilówek osobom z niskim scoringiem w BIK-u. Je?li chcesz mie? pewno??, ?e otrzymasz dodatkowe ?rodki, wybierz tego po?yczkodawc?, który nie weryfikuje bazy, w której figuruj? Twoje dane.
Jak to zrobi?? Je?li chcesz sprawdzi?, którzy po?yczkodawcy nie sprawdzaj? BIK-u, KRD, BIGInfo Monitora oraz Rejestru D?u?ników ERIF, zajrzyj do naszego artyku?u (hyperlink).

Ile mog? po?yczy? za darmo?

Z pewno?ci? zastanawiasz si?, czy kwota darmowej po?yczki wystarczy na realizacj? Twoich walentynkowych zamierze?.
Najwy?sz? obecnie darmow? chwilówk? oferuje swoim klientom firma Vivus. Korzystaj?c z us?ug Vivusa b?dziesz móg? po?yczy? a? 2500 z?. Maj?c na koncie 2500 z? z powodzeniem zorganizujesz weekendowy wyjazd za miasto, po??czony z wystawn? kolacj?, relaksuj?cym masa?em i innymi atrakcjami.
Je?li koszty zaplanowanych przez Ciebie aktywno?ci nie b?d? wy?sze ni? 2000 z?, mo?esz wnioskowa? o darmow? chwilówk? w firmach:
InCredit
Dopo?yczka
Extra Portfel
NetCredit
LendOn
1700 z? po?yczy Ci:
Tani Kredyt.
Po?yczki w wysoko?ci 1500 z? udzieli Ci:
Alfa Kredyt
ViaSMS
Wonga
Ofin
Ekspres Kasa
Kobieta z Kas?
KasaTAK!
Ferratum Bank
?atwy Kredyt
1000 z? po?yczysz w:
Money Man
Visset
Po?yczka Plus
Filarum
Super Grosz
Soho Credit
Modna Po?yczka
Finansowe Posi?ki
BIG Credit

30 dni na sp?at?

Wi?kszo?? firm po?yczkowych udziela chwilówek na 30 dni. Istniej? rownie? takie, w których na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? 45, 60, a nawet 61 dni.
Chwilówka na 30 dni:
NetCredit
LendOn
Szybka Moneta
Tani Kredyt
Alfa Kredyt
ViaSMS
?atwy Kredyt
Credit.pl
Visset
Po?yczka Plus
Filarum
Super Grosz
Soho Credit
Modna Po?yczka
Finansowe Posi?ki
Po?yczka na 45 dni:
Extra Portfel

Po?yczka na 60 dni:
Dopo?yczka
Wonga
Ofin
Ekspres Kasa
KasaTAK!
Ferratum Bank
Chwilówka na 61 dni:
InCredit
Money Man

Po?yczka na dowód

Aby po?yczy? pieni?dze wystarczy Ci komputer (lub urz?dzenie mobilne) z dost?pem do internetu. Wszystkie niezb?dne kroki wykonasz on-line, bez konieczno?ci wychodzenia z domu.
Do wype?nienia wniosku po?yczkowego b?dziesz potrzebowa? jedynie dowodu osobistego, numeru konta oraz numeru telefonu komórkowego. Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo (Twoje i po?yczkodawcy) konto musi nale?e? wy??cznie do Ciebie. Zaci?gaj?c po?yczk? nie mo?esz skorzysta? z rachunku ?ony, brata czy przyjaciela.
Weryfikacja wniosku trwa z regu?y nie d?u?ej ni? 15 minut. W przypadku pozytywnej decyzji, dodatkowe ?rodki mog? zasili? Twoje konto równie szybko.

Zanim po?yczysz

Ogromna dost?pno?? po?yczek przez internet oraz minimum formalno?ci powoduj?, ?e po szybkie po?yczki si?ga coraz wi?cej Polaków.
Niestety, wielu z nich podejmuje decyzje zbyt pochopnie, kieruj?c si? emocjami i potrzeb? chwili.
Cho? spontaniczne decyzje nie musz? by? z?e, szczypta wyobra?ni i zdrowego rozs?dku mo?e uchroni? Ci? przed d?ugofalowymi, niekorzystnymi (nie tylko dla portfela) konsekwencjami.
Je?li nie sp?acisz po?yczki w terminie, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo rozpocz?? stresuj?c? procedur? windykacyjn?. Je?li jego dzia?ania nie przynios? oczekiwanych rezultatów, b?dzie móg? skierowa? spraw? do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub na drog? s?dow?.
Efektem post?powania s?dowego mo?e by? egzekucja komornicza – kosztowna i wyj?tkowo nieprzyjemna.
Dotkliwym skutkiem opó?nienia w sp?acie mo?e by? rownie? przekazanie informacji o zad?u?eniu do BIK-u oraz wpisanie Twoich danych do rejestru nieuczciwych klientów. A to znacz?co obni?y Twoj? wiarygodno?? w oczach banków i firm po?yczkowych.