1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczka dla seniora emeryta? Firmy po?yczkowe bez limitu wieku

Po?yczka dla seniora emeryta? Firmy po?yczkowe bez limitu wieku.

Wiele firm po?yczkowych umo?liwia po?yczenie pieni?dzy emerytom. Co ciekawe, to w?a?nie najstarsi klienci bardzo cz?sto okazuj? si? najbardziej odpowiedzialnymi i lojalnymi. Dzi? podpowiemy, gdzie warto wnioskowa? o po?yczk? dla seniora i na co zwróci? uwag? przed podpisaniem umowy.

Firmy po?yczkowe s? powszechnie znane ze swojej elastyczno?ci. Wiele z nich udziela po?yczek tym klientom, którzy z powodu wieku, niekorzystnej historii kredytowej w BIK-u, czy zbyt niskich zarobków nie mieszcz? si? w tradycyjnym systemie bankowym.
Szerok? grup? po?yczkobiorców, którzy ka?dego dnia si?gaj? po szybkie po?yczki s? emeryci.

Jak po?yczaj? najstarsi klienci?

Wed?ug statystyk po szybkie po?yczki si?ga oko?o 10% seniorów, czyli a? 720 tys. osób.
Starsi klienci ch?tniej ni? po chwilówki si?gaj? po po?yczki ratalne, a ?rednia wysoko?? zaci?gni?tego zobowi?zania wynosi w ich przypadku 1250 z?.
Dodatkowymi pieni?dzmi finansuj? bie??ce, nieplanowane wydatki (naprawy sprz?tu AGD czy RTV), drobne prace remontowe, zakup leków czy prywatne wizyty lekarskie.

Po?yczka online – nie dla seniorów

Wielu seniorów, zamiast po chwilówki online si?ga po po?yczki w stacjonarnych oddzia?ach firm po?yczkowych.
Przyczyn? takiego stanu rzeczy nie jest jedynie brak znajomo?ci internetu i nowoczesnych technologii. Bardzo cz?sto dla najstarszych klientów mo?liwo?? kontaktu twarz? w twarz z pracownikiem firmy jest symbolem wiarygodno?ci i kompetencji po?yczkodawcy.
O niewielkim zainteresowaniu firmami dzia?aj?cymi jedynie w internecie mo?e ?wiadczy? fakt, ?e maj? one bardzo niewielk? rozpoznawalno?? w?ród najstarszych klientów.

Dok?d po po?yczk? dla seniora?

Wybieraj?c po?yczk? dla seniora warto kierowa? si? przede wszystkim kryteriami wieku, okre?lonymi przez poszczególnych po?yczkodawców.  Nie wszyscy wiedz?, ?e istniej? po?yczkodawcy, którzy nie okre?laj? górnej granicy wieku potencjalnego klienta. Z ich us?ug mo?e wi?c skorzysta? osoba, maj?ca nawet 80 czy 90 lat.

Jakie to firmy?

Po?yczkodawcy, którzy nie okre?laj? górnego limitu wieku po?yczkobiorcy to:
Wonga
Filarum
Kredito24
SzybkaGotówka
NetGotówka
Pandamoney
Cashper.

W zale?no?ci od wieku potencjalnego po?yczkobiorcy, o po?yczk? mo?na wnioskowa? tak?e w firmach:

  • Vivus i SMS365, które udzielaj? po?yczek osobom do 75 r.?.;
  • Ekspres Kasa i Smart Po?yczka z górn? granic? wieku 70 lat.

Ile mo?e po?yczy? emeryt?

W przypadku pierwszej chwilówki, najwy?sza mo?liwa kwota to 3000 z?. Tak? po?yczk? oferuje firma Kredito24. Pami?taj jednak, ?e ten po?yczkodawca nie oferuje darmowych chwilówek.
Za po?yczk? w wysoko?ci 3000 z?, zaci?gni?t? na 30 dni zap?acisz a? 848, 63 z?.
Je?li na sfinansowanie nieplanowanych wydatków wystarczy Ci 2500 z?, mo?e wnioskowa? o chwilówk? w firmie Vivus.
Dzi?ki Vivusowi b?dziesz móg? po?yczy? a? 2500 z? zupe?nie za darmo.

Po?yczka dla seniora – o czym nale?y pami?ta??

Emeryci s? nie tylko terminowymi, ale cz?sto tak?e najbardziej lekkomy?lnymi klientami firm po?yczkowych. Podpisuj?c umow? z po?yczkodawc? cz?sto nie zdaj? sobie sprawy z jakimi konsekwencjami wi??e si? ich decyzja i jakie nast?pstwa b?dzie mia?a np. nieterminowa sp?ata.
Niestety, efektem zbyt podejmowania ma?o przemy?lanych decyzji finansowych cz?sto bywaj? d?ugofalowe, wyj?tkowo nieprzyjemne (nie tylko dla portfela) konsekwencje.
W przypadku emerytów, ?yj?cych ze skromnej emerytury s? one szczególnie dotkliwe.

Mierz si?y na zamiary

Je?li planujesz zaci?gniecie szybkiej po?yczki pozabankowej upewnij si?, ?e b?dziesz w stanie zwróci? terminowo ca?? kwot? chwilówki lub – je?li si?gasz po po?yczk? rataln? – regulowa? raty w terminie.

Zanim podpiszesz umow?

Zanim podpiszesz umow? po?yczkow?, rzetelnie przeanalizuj jej zapisy. Je?li masz jakiekolwiek w?tpliwo?ci lub nie rozumiesz niektórych punktów – nie bój si? prosi? o pomoc. Zaufany cz?onek rodziny lub przyjaciel pomo?e rozwia? w?tpliwo?ci, chroni?c Ci? tym samym przed niekorzystnymi konsekwencjami.