1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczka Chwilówka bez BiK i KRD na Dzie? Kobiet

Po?yczka Chwilówka bez BiK i KRD na Dzie? Kobiet

Prezent na Dzie? Kobiet? Sprawd?, czy warto sfinansowa? go chwilówk?
Dzie? Kobiet to doskona?a okazja do obdarowywania prezentami przedstawicielek p?ci pi?knej. Prezent dla ?ony, partnerki, siostry, mamy – co zrobi?, je?li w portfelu pustki, a na koncie znajduj? si? tylko mgliste wspomnienia ostatniej wyp?aty?
Dzi? podpowiemy, czy sposobem na sfinansowanie prezentu b?dzie zaci?gni?cie szybkiej po?yczki pozabankowej. Sprawdzimy równie? gdzie mo?na po?yczy? pieni?dze jak najtaniej i… jak najszybciej.
Któ? z nas nie lubi dostawa? prezentów? Któ? z nas nie lubi obdarowywa? nimi najbli?szych?
Prezent dla ukochanej osoby jest wspania?ym symbolem wi?zi, zaanga?owania i blisko?ci.
Nawet drobny, ofiarowany z mi?o?ci? wywo?a na twarzy obdarowywanej kobiety szczery u?miech i wzruszenie.
Co jednak w sytuacji, kiedy stan konta nie pozwala na zakup cho?by symbolicznego podarunku? Czy w takiej sytuacji warto po?yczy? pieni?dze?

Czy warto po?yczy? pieni?dze w firmie po?yczkowej?

To, czy po?yczka pozabankowa b?dzie dobrym rozwi?zaniem zale?y od kilku czynników.
Pierwszym i jednocze?nie najwa?niejszym jest Twoja sytuacja finansowa. Czy realia w jakich si? znalaz?e? s? wynikiem jedynie przej?ciowych k?opotów finansowych? Czy posiadasz sta?e, stabilne dochody? Czy b?dziesz w stanie zgromadzi? potrzebn? do sp?aty kwot? w ci?gu 30 lub maksymalnie 60 dni?
Je?li na wszystkie pytania odpowiedzia?e? twierdz?co, po?yczenie pieni?dzy w firmie po?yczkowej mo?e okaza? si? dobrym rozwi?zaniem.
Kluczem do podj?cia odpowiedzialnej decyzji jest równie? ?wiadomo?? konsekwencji oraz… wiedza na temat mechanizmów dzia?ania firm po?yczkowych.

Najpopularniejsze mity na temat chwilówek

Wiele negatywnych opinii na temat szybkich po?yczek wynika z niewiedzy i ignorancji. Inne bior? si? z lekkomy?lno?ci i braku odpowiedzialno?ci ze strony beztroskich po?yczkobiorców. Kolejnym powodem mog? by? firmy, które rzeczywi?cie nie traktuj? swoich klientów w nale?yty sposób. Tych jednak nale?y wystrzega? si? jak ognia.
Jak pokazuje praktyka, po?yczki pozabankowe wcale nie musz? by? drogie, a po?yczkodawcy – nieuczciwi.

Jak wybra? najlepszego po?yczkodawc??

Je?li chcesz mie? pewno??, ?e nie padniesz ofiar? nadu?ycia czy oszustwa, po?ycz pieni?dze u jednego z liderów rynku po?yczek pozabankowych. Gdzie ich szuka?? W podj?ciu decyzji pomog? Ci internetowe rankingi firm po?yczkowych.
Dobrym pomys?em mo?e by? tak?e sprawdzenie, czy wybrana firma jest cz?onkiem Zwi?zku Firm Po?yczkowych – organizacji promuj?cej i stosuj?cej najwy?sze standardy biznesowe i etyczne w?ród firm udzielaj?cych po?yczek pozabankowych.
Kryterium wyboru po?yczkodawcy powinna by? równie? wysoko?? op?at oko?opo?yczkowych. Nie wszyscy wiedz?, ?e istniej? uczciwe i godne zaufania firmy, oferuj?ce po?yczki… zupe?nie za darmo.

Po?yczka za 0 z?

Darmowe chwilówki to propozycja skierowana jedynie do nowych klientów danej firmy. Po?yczaj?c pieni?dze za darmo b?dziesz zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy dok?adnie tak? kwot?, jak? od niego po?yczy?e?. Najwy?sz? obecnie darmow? chwilówk? oferuje firma Vivus. Jest to a? 3000 z?. Nie da si? ukry?, ?e za tak? kwot? mo?na z powodzeniem kupi? nie jeden, a kilka, a nawet kilkana?cie prezentów na dzie? kobiet.

Chcesz po?yczy? pieni?dze w Vivusie?

Sprawd?my, jakie wymagania stawia przed swoimi klientami ten po?yczkodawca.
Aby zaci?gn?? chwilówk? w firmie Vivus nale?y:

  • posiada? polskie obywatelstwo oraz adres zamieszkania na terenie Polski,
  • posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych
  • by? w wieku od 20 do 78 lat
  • posiada? zdolno?? do sp?aty zobowi?za? powsta?ych na skutek zaci?gni?cia po?yczki od Vivus
  • by? wolnym od zaleg?o?ci pieni??nych wzgl?dem Vivus w chwili ubiegania si? o po?yczk?.

Maksymalne kwoty darmowych po?yczek w innych firmach
Sprawd?my, jak kszta?tuj? si? maksymalne kwoty darmowych po?yczek w innych, znanych firmach po?yczkowych.

Jak wnioskowa? o darmow? po?yczk? bez BIK?

Je?li chcesz otrzyma? darmow? po?yczk? potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty oraz komputer (lub urz?dzenie mobilne) z dost?pem do internetu. Wype?niaj?c wniosek miej przy sobie równie? telefon komórkowy oraz numer konta bankowego.
Pierwszym krokiem do po?yczenia pieni?dzy powinna by? wizyta na stronie internetowej wybranego po?yczkodawcy oraz okre?lenie preferowanej kwoty i terminu sp?aty chwilówki.
Nast?pnie nale?y wype?ni? prosty wniosek i wys?a? go po?yczkodawcy. Jego uzupe?nienie nie powinno potrwa? d?u?ej ni? kilka minut.
Kiedy po?yczkodawca otrzyma wniosek, poprosi Ci? o zweryfikowanie to?samo?ci.

Czym jest weryfikacja to?samo?ci?

Weryfikacja to?samo?ci jest procesem, który zapewnia bezpiecze?stwo obu stronom umowy po?yczkowej. Dzi?ki weryfikacji po?yczkodawca b?dzie mia? pewno??, ?e jeste? dok?adnie t? osob?, za któr? si? podajesz i nikt si? pod Ciebie nie podszywa.

Jak zweryfikowa? dane?

Najprostszym sposobem weryfikacji danych jest wykonanie przelewu na konto po?yczkodawcy. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane, po?yczkodawca b?dzie móg? porówna? dane w?a?ciciela rachunku z tymi, wpisanymi we wniosku. Je?li b?d? zgodne, przyst?pi do dalszej analizy wniosku, Je?li nie b?d? si? zgadza? – decyzja po?yczkowa b?dzie negatywna.

Weryfikacja danych a tempo otrzymania po?yczki

Wykonuj?c przelew na konto firmy po?yczkowej zwró? uwag? na to, w jakich bankach posiada rachunki. Je?li chcesz, by pieni?dze zosta? zaksi?gowane jak najszybciej wybierz ten bank, w którym znajduje si? równie? Twoje konto, Dzi?ki temu transfer zostanie zrealizowany niemal natychmiast, a po?yczkodawca b?dzie móg? od razu przeanalizowa? wniosek i wyda? decyzj?.
Je?li wy?lesz pieni?dze na konto w innym banku, mog? one zosta? zaksi?gowane nawet w kolejnym dniu roboczym. A to oznacza, ?e na analiz? wniosku i pieni?dze z po?yczki b?dziesz musia? poczeka?…

Nie masz na koncie ani z?otówki?

Mo?esz zweryfikowa? dane poprzez aplikacj?, która po??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym i przeka?e po?yczkodawcy potrzebne dane.
Je?li chcesz wiedzie?, które firmy udost?pni?y klientom tak? mo?liwo??, zajrzyj do naszego artyku?u na temat weryfikacji danych bez przelewu z?otówki (hyperlink)

30 dni na zwrot

Wikszo?? po?yczkodawców umo?liwia po?yczenie pieni?dzy na 30 dni. Cho? istniej? firmy, które oferuj? po?yczki na 60, a nawet 61 dni jest to wci?? stosunkowo niewiele czasu na zgromadzenie potrzebnej do sp?aty kwoty.
Zanim podpiszesz umow? po?yczkow? upewnij si?, ?e Twój bud?et wytrzyma kolejne obci??enie, a Ty zdo?asz odda? pieni?dze na czas.
Nawet najpi?kniejszy prezent – b?d?cy przyczyn? k?opotliwych d?ugów – zamiast ?ród?em rado?ci stanie si? powodem nieprzyjemnych skojarze?.