1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Po?yczka bez za?wiadcze? o dochodach

Po?yczka bez za?wiadcze? o dochodach

Chcesz po?yczy? pieni?dze bez formalno?ci? Pracujesz „na czarno” i nie jeste? w stanie udokumentowa? osi?ganych dochodów? W artykule podpowiemy, które firmy udziel? Ci po?yczki bez za?wiadcze? o zarobkach.

Je?li chcesz zaci?gn?? po?yczk? bez formalno?ci i za?wiadcze?, si?gnij po t?, oferowan? przez pozabankow? instytucj? po?yczkow?. Szybk? po?yczk? przez internet mo?e zaci?gn?? student, emeryt, rencista, osoba z niekorzystn? histori? kredytow? w BIK-u lub taka, której dane znajduj? si? w rejestrze d?u?ników.

Po?yczka bez formalno?ci – bez wyci?gów bankowych i za?wiadcze? o dochodach

W wi?kszo?ci firm do zaci?gni?cia po?yczki wymagane jest posiadanie jedynie:

 • dowodu osobistego
 • numeru telefonu komórkowego
 • w?asnego konta w banku

Wszystkie niezb?dne kroki z powodzeniem zrealizujesz przez internet, siedz?c wygodnie przez ekranem komputera.Wielu po?yczkodawców udost?pni?o swoim klientom tak?e aplikacje mobilne i strony typu lite. Dzi?ki nim po?yczysz pieni?dze przy pomocy telefonu komórkowego lub tabletu. W szybki i wygodny sposób.

Dok?d po po?yczk? bez za?wiadcze? o dochodach?

Poni?ej przedstawiamy list? firm, w których zaci?gniesz chwilówk? bez za?wiadcze? o dochodach.
Z zestawienia dowiesz si? równie?, jakie wymagania stawiaj? swoim klientom, jakie maksymalne kwoty po?yczek oferuj? (tak?e nowym klientom) oraz ile czasu daj? po?yczkobiorcom na sp?at? zobowi?zania.

Kredito24

Maksymalna kwota po?yczki 3000 (tak?e dla nowych po?yczkobiorców), a okres sp?aty – 30 dni.
Kredito24 nie udziela darmowych po?yczek.

Chwilówk? w Kredito24 mo?e otrzyma? osoba, która:

 • ma conajmniej 18 lat
 • posiada polskie obywatelstwo i przebywa na terenie Polski
 • posiada telefon komórkowy, dowód osobisty i w?asne konto bankowe

Creditstar

Credistar udziela po?yczek w kwocie od 100 do 5000 z?. Nowi po?yczkodawcy mog? zaci?gn?? chwilówk? bez za?wiadcze? wysoko?ci 1500 z? (nie jest ona darmowa).
Maksymalny okres sp?aty po?yczki w Creditstar wynosi a? 90 dni.

Po?ycz? bez formalno?ci w Credistar mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • posiada sta?e dochody
 • ma co najmniej 18 lat
 • legitymuje si? oficjalnym dokumentem to?samo?ci lub kart? sta?ego pobytu w Polsce
 • dysponuje w?asnym numerem telefonu komórkowego

Extra Portfel

Extra Portfel specjalizuj? si? w udzielaniu chwilówek bez za?wiadcze? w kwocie od 100 do 5000 z?. Nowi klienci tego po?yczkodawcy mog? po?yczy? za darmo a? 2000 z?. Maksymalny okres sp?aty chwilówki bez za?wiadcze? wynosi a? 45 dni.

Chwilówk? bez formalno?ci w firmie Extra Portfel mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo
 • przebywa na terenie kraju
 • jest w wieku od 21 do 70 r.?.
 • legitymuje si? dowodem osobistym

Chwilówka bez za?wiadcze? o dochodach w Wandoo

Wandoo oferuje po?yczki krótkoterminowe w kwocie od 300 do 5000 z? z okresem sp?aty do 30 dni. Nowi klienci tego po?yczkodawcy mog? si?gn?? po darmow? chwilówk? bez formalno?ci w wysoko?ci 1500 z?.

O po?yczk? w Wandoo mog? wnioskowa? osoby, które:

 • mieszkaj? w Polsce
 • maj? nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 70 lat
 • nie posiadaj? opó?nie? w sp?atach kredytów lub widnie? w rejestrze d?u?ników
 • posiadaj? konto bankowe i telefon komórkowy

Szybka Gotówka – bez za?wiadcze? o dochodzie

Korzystaj?c z us?ug SzybkiejGotówki po?yczysz za darmo a? 6000 z?. Jest to najwy?sza obecnie kwota darmowej chwilówki bez za?wiadcze?. Na jej sp?at? b?dziesz mia? 30 dni.

Po?yczka bez formalno?ci w SzybkiejGotówce jest dedykowana osobom, które:

 • posiadaj?cym polskie obywatelstwo
 • uko?czy?y 18 r.?.
 • posiadaj? rachunek bankowy w jednym z polskich banków i aktywny telefon komórkowy
 • nie posiadaj? zaleg?o?ci w sp?acie zaci?gni?tych wcze?niej kredytów i po?yczek

EkspresKasa – po?yczka bez za?wiadcze? o dochodach

EkspresKasa udziela po?yczek krótkoterminowych (do 30 dni) oraz po?yczek ratalnych z okresem sp?aty od 6 do 24 miesi?cy.

Maksymalna kwota po?yczki krótkoterminowej wynosi 3000 z?. Nowi klienci mog? po?yczy? za darmo 1500 z?.
Osoby, które chc? roz?o?y? sp?at? na raty mog? po?yczy? a? 5000 z? (3000 z? w przypadku 1 po?yczki).

Po?yczk? bez za?wiadcze? o dochodach mo?e otrzyma? osoba, która:

 • uko?czy?a 21 r.?.
 • posiada? sta?y adres zameldowania w naszym kraju
 • posiada polskie obywatelstwo
 • posiada aktywny numeru telefonu i rachunku bankowego

Po?yczkomat.pl

Po?yczkomat udziela chwilówek bez za?wiadcze? w kwocie od 200 do 4000 z?. Nowi klienci tego po?yczkodawcy mog? po?yczy? za darmo 500 z?. Na zwrot pieni?dzy b?d? mieli 35 dni.

Chwilówk? w Po?yczkomacie mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • uko?czy?a 20 r.?.
 • posiada sta?e dochody
 • posiada dowód osobisty, konto w banku oraz aktywny numer telefonu komórkowego
 • nie zalega ze sp?at? innych zobowi?za? finansowych i nie widnieje w rejestrze d?u?ników