1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczka bez BIK czy z BIK? Co op?aca si? bardziej?

Po?yczka bez BIK czy z BIK? Co op?aca si? bardziej?

Nie musisz na bie??co monitorowa? oferty firm zajmuj?cych si? udzielaniem po?yczek pozabankowych, aby wiedzie?, ?e aktualnie dost?pne s? po?yczki bez BIK. Czy s? one dro?sze od tych, przy wnioskowaniu o które pracownicy firmy sprawdzaj? twoj? histori? kredytow??

Wystarczy nawet drobne opó?nienie w sp?acie np. kredytu, aby taka informacja znalaz?a si? na twoim koncie w BIK-u, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Wówczas mo?esz mie? spory problem z otrzymaniem kolejnej po?yczki. Poniewa? polityka banków jest bardzo rygorystyczna – sprawdzaj? histori? kredytow? ka?dego wnioskodawcy, to w praktyce twój wniosek zostanie odrzucony. Co w takiej sytuacji?

Je?eli dodatkowych ?rodków potrzebujesz tylko na chwil?, to rozwi?zaniem mo?e by? skorzystanie z oferty firm pozabankowych. Obok standardowych chwilówek, znajdziesz u nich po?yczki bez BIK. Aby jednak zaci?gn?? zobowi?zanie ?wiadomie, powiniene? o nich dowiedzie? si? wi?cej.

Po?yczka bez BIK, ale… firma sprawdzi ci? w innych bazach

Jako osoba posiadaj?ca przeterminowane zobowi?zania, mo?esz stara? si? o po?yczk? krótkoterminow? – wystarczy, ?e wybierzesz firm? oferuj?c? po?yczki bez BIK. W takiej sytuacji jej pracownicy nie b?d? sprawdza? twojej historii kredytowej w BIK, ale nie oznacza to, ?e nie sprawdz?, czy widniejesz jako osoba zad?u?ona w innych bazach.

W Polsce dzia?a wiele baz, w których przechowuje si? informacje o tym, w jaki sposób poszczególni konsumenci i firmy wywi?zuj? si? ze swoich zobowi?za? finansowych. Przyk?adowe bazy to:

  • BIG – Biuro Informacji Kredytowej InfoMonitor S.A. przyjmuje, przechowuje i udost?pnia informacje o przeterminowanych zobowi?zaniach finansowych zarówno osób fizycznych, jak i firm;
  • KRD – w Krajowym Rejestrze D?ugów Biurze Informacji Gospodarczej SA równie? s? przechowywana informacje dotycz?ce zaleg?ych p?atno?ci zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych;
  • Credit Check – to baza informacji o niesolidnych po?yczkobiorcach, do której dost?p maj? wy??cznie firmy pozabankowe.

Jak zatem widzisz, sprawdzenie twojej historii wy??cznie w BIK-u to nie wszystko. Je?eli zaci?gn??e? po?yczk? w firmie pozabankowej i jej nie sp?aci?e?, to bardzo prawdopodobne, ?e twoje nazwisko b?dzie widnia?o w bazie niesolidnych po?yczkobiorców Credit Check. W takiej sytuacji twój wniosek o przyznanie po?yczki bez BIK najprawdopodobniej zostanie odrzucony.

Po?yczka bez BIK jest dro?sza

Skoro masz zaleg?e zobowi?zania i nie chcesz, aby potencjalny po?yczkodawca sprawdza? twoj? histori? kredytow? w bazie BIK, to naturalnym jest, ?e firma, która podpisze z tob? umow? o po?yczk?, ponosi wi?ksze ryzyko. W?a?nie z tego wzgl?du po?yczka bez BIK jest najcz??ciej dro?sza – firmy ustanawiaj? maksymalne kwoty np. tytu?em naliczanej prowizji.

Z uwagi na du?? konkurencj?, firmy pozabankowe coraz cz??ciej oferuj? ca?kowicie bezp?atn? pierwsz? po?yczk? bez BIK. Oznacza to, ?e po?yczaj?c np. 1 000 z? na okres 14 dni, b?dziesz zobowi?zany odda? kwot? w tej samej wysoko?ci. Je?eli chcesz zaoszcz?dzi?, to powiniene? zorientowa? si?, czy mo?esz zaci?gn?? w?a?nie tak?, bezp?atn? po?yczk?.

O ile dro?sza jest po?yczka bez BIK? Jako osoba potencjalnie zainteresowana, musisz mie? ?wiadomo??, ?e aktualnie obowi?zuje ju? znowelizowana ustawa antylichwiarska. Zgodnie z ni?, firmy pozabankowe nie mog? pobiera? op?at powy?ej pewnych kwot, a dok?adniej koszt po?yczki nie mo?e by? wy?szy ni? 25% po?yczonej kwoty plus 30% kwoty po?yczki w skali roku.

Masz pozytywn? histori? kredytow?? Zawnioskuj o tradycyjn? chwilówk?

Je?eli nie mia?e? nigdy k?opotów finansowych i swoje zobowi?zania dotychczas sp?aca?e? wzorowo, czyli w terminie, to powiniene? wiedzie?, ?e lepszym rozwi?zaniem b?dzie zawnioskowanie o standardow? po?yczk? krótkoterminow?. W przypadku takich, firmy pozabankowe sprawdzaj? wnioskodawc? w najpopularniejszych bazach, w tym oczywi?cie BIK-u.

Powy?sze rozwi?zanie jest o tyle korzystne, ?e wi??e si? dla ciebie z ni?szymi kosztami. Poniewa? konkurencja mi?dzy firmami pozabankowymi jest du?a, wi?kszo?? z nich obni?a wysoko?? pobieranej za udzielenie po?yczki prowizji. Mo?esz zatem zaoszcz?dzi? ca?kiem spor? kwot? pieni?dzy, je?eli w danej firmie po?yczasz pieni?dze po raz drugi lub kolejny.

Po?yczka bez BIK – czy dane o tym, jak wywi?zujesz si? z umowy b?d? przekazywane do BIK?

Na rynku dzia?aj? firmy, które przekazuj? informacj? o zaci?gni?ciu przez klienta po?yczki pozabankowej do BIK, a nast?pnie cyklicznie informuj?, czy regularnie sp?aca on swoje zobowi?zanie. Mo?e zdarzy? si? tak, ?e zaci?gaj?c po?yczk? bez BIK, firma pozabankowa przeka?e do BIK informacje o tym, czy wywi?zujesz si? z podpisanej umowy, czyli czy regularnie uiszczasz kolejne raty. Z twojego punktu widzenia jest to dobra informacja – w ten sposób mo?esz bowiem odbudowa? dobr? histori? kredytow?.

Jak zawnioskowa? o po?yczk? bez BIK?

Nie ma znaczenia, czy wnioskujesz o po?yczk? bez BIK czy te? standardow? chwilówk?, przy której po?yczkodawca sprawdzi ci? jedynie w najpopularniejszych bazach odnotowuj?cych zad?u?enie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych – w ka?dym przypadku procedura jest taka sama. Po wybraniu interesuj?cej ci? oferty, powiniene? post?powa? zgodnie z krokami opisanymi na stronie internetowej. Z pewno?ci? konieczna b?dzie rejestracja i przej?cie procedury weryfikacyjnej, która polega na przelaniu niewielkiej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez firm? po?yczkow?.