1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Po?yczka bez BiK czy kredyt – czego potrzebujesz?

Po?yczka bez BiK czy kredyt – czego potrzebujesz?

W ofercie banków znajdziesz po?yczki i kredyty. Firmy pozabankowe oferuj? jedynie po?yczki. Czy wiesz, jaka jest ró?nica mi?dzy po?yczkami a kredytami? Co powiniene? wiedzie? o tych produktach?
„Po?yczka” i „kredyt” to poj?cia, które wiele osób u?ywa wymiennie. To spory b??d, bo ró?nica mi?dzy nimi jest bardzo du?a. Je?eli wcze?niej nie po?ycza?e? pieni?dzy, a teraz zastanawiasz si? nad si?gni?ciem po dodatkowe ?rodki, to dowiedz si?, czy powiniene? zawnioskowa? o przyznanie po?yczki, czy te? mo?e kredytu.

Kredyt? Tylko w banku

Podstawow? kwesti? jest to, ?e kredyty udzielaj? wy??cznie banki – takiego produktu nie znajdziesz w ofercie firm pozabankowych. Dlaczego? Gdy? ten jest udzielany na podstawie ustaw: prawo bankowe i o kredycie konsumenckim. W efekcie firmy pozabankowe nie mog? go oferowa? – umow? o kredyt mo?esz podpisa? wy??cznie w wybranym banku.
Gdy mowa o kredycie, to nie mo?na zapomnie?, ?e wyró?niaj? go: celowo?? i odp?atno??. Oznacza to, ?e kredyt jest zawsze udzielany na konkretny cel (np. zakup samochodu, mieszkania), a bank ma prawo nalicza? odsetki, które stanowi? dla niego zarobek. Co wi?cej, o czym cz?sto zapominaj? osoby po?yczaj?ce pieni?dze, bank ma prawo skontrolowa?, czy po?yczone przez niego pieni?dze s? wydatkowane zgodnie z zadeklarowanym we wniosku celem. Je?eli nie, to fakt ten mo?e by? podstaw? wypowiedzenia umowy przez bank i ??dania natychmiastowej sp?aty zobowi?zania.
W ofercie banków znajduj? si? kredyty przeznaczone dla zarówno dla klientów indywidualnych (np. hipoteczny), jak i przedsi?biorców (np. kredyt w rachunku obrotowym).

O czym pami?ta?, zaci?gaj?c kredyt bankowy?

Kredyt bankowy jest ta?szy ni? po?yczka. Co wi?cej, kredyt mo?esz zaci?gn?? nawet na d?ugi okres, nawet kilkadziesi?t lat (np. kredyt hipoteczne s? udzielane m.in. na 30 lat).
Aby umowa kredytowa podpisana z bankiem by?a wa?na, musi by? ona sporz?dzona zgodnie z przepisami. Mowa tu o tym, ?e umowa musi by? sporz?dzona na pi?mie, a w jej tre?ci musz? znale?? si? informacje m.in. o:

 • ca?kowitym koszcie kredytu,
 • oprocentowaniu, jakie bank b?dzie mia? prawo naliczy? i warunkach jego zmiany,
 • dodatkowych op?atach naliczanych przez bank (prowizji),
 • sposobie zabezpieczenie kredytu (zabezpieczenia stosuje si? cho?by w przypadku kredytów hipotecznych przez ustanowienie hipoteki na zakupionej przez kredytobiorc? nieruchomo?ci),
 • warunkach odst?pienia od umowy (zarówno przez bank, jak i kredytobiorc?).

O kredyt bankowy mo?esz stara? si?, udaj?c si? do oddzia?u banku lub wype?niaj?c wniosek na stronie internetowej. Musisz jednak wiedzie?, ?e w drugim przypadku i tak nie obejdzie si? bez konieczno?ci wizyty w banku – b?dziesz musia? np. donie?? za?wiadczenie o uzyskiwanych dochodach.
Wnioskuj?c o kredyt, musisz te? by? ?wiadom tego, ?e bank sprawdzi twoj? dotychczasow? histori? kredytow?, kieruj?c wnioski do baz gromadz?cych informacje o zobowi?zaniach osób fizycznych, np. BIK-u.

Po?yczka? T? otrzymasz bez zb?dnych formalno?ci

Je?eli nie chcesz ujawnia? celu, na który s? ci potrzebne pieni?dze i nie potrzebujesz du?ej kwoty, to dobrym pomys?em b?dzie zawnioskowanie o po?yczk?. Tak? mo?esz otrzyma? bez zb?dnych formalno?ci, a stara? si? o ni? mo?esz zarówno w banku, jak i firmie pozabankowej. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami (dok?adniej ustaw? o kredycie konsumenckim), firmy pozabankowe mog? bowiem udziela? po?yczek i korzystaj? z tej mo?liwo?ci.

Czym ró?ni si? po?yczka od kredytu?

Cho?by tym, ?e:

 • udzielaniem po?yczek nie zajmuj? si? wy??cznie banki – mo?esz skorzysta? z bardzo szerokiej oferty firm pozabankowych,
 • umowa po?yczki nie musi by? sporz?dzona na pi?mie (cho? zaleca si? spisanie umowy ze wzgl?du na cele dowodowe),
 • zarówno banki, jak i firmy pozabankowe bardzo cz?sto nie wymagaj? od potencjalnych po?yczkobiorców dostarczenia za?wiadcze? o zarobkach,
 • firmy pozabankowe udzielaj? po?yczek bez sprawdzania wnioskodawców np. w bazie BIK (tzw. po?yczki bez BIK).

W zale?no?ci od kwoty po?yczki, mo?esz j? sp?aci? jednorazowo, mo?esz równie? w ratach (tzw. po?yczki ratalne).
Je?eli zale?y ci na szybkim otrzymaniu dodatkowych pieni?dzy, to najlepiej zrobisz, korzystaj?c z oferty jednej z wielu firm pozabankowych, które umo?liwiaj? klientom zawnioskowa? o po?yczk? przez internet. W efekcie pieni?dze mo?esz otrzyma? nawet w ci?gu 15 minut.

Po?yczka bez BIK czy po?yczka za 0 z??

Czy wiesz, ?e cz??? firm pozabankowych proponuje po?yczk? nawet klientom maj?cym negatywn? histori? kredytow?? Mowa o tzw. po?yczkach bez BIK – w takim przypadku firma pozabankowa nie weryfikuje historii kredytowej wnioskodawcy w?a?nie w bazie BIK.
Masz dobr? histori? kredytow?? Potrzebujesz pilnie drobnej po?yczki? Dotychczas nie po?ycza?e? pieni?dzy z firm pozabankowych? W takim razie skorzystaj z mo?liwo?ci po?yczenia pieni?dzy bez ponoszenia kosztów – mowa o tzw. po?yczce za 0 z?. Pierwsza po?yczka naprawd? jest bezp?atna – takiej oferty nie znajdziesz w ?adnym dzia?aj?cym na polskim rynku banku.
Jeste? zainteresowany po?yczk? za 0 z?? Publikujemy list? firm, w ofertach których znajdziesz takie po?yczki. Dodatkowo – dla twojej wygody – zebrali?my informacje o maksymalnej kwocie, o udzielenie jakiej mo?esz si? ubiega?, staraj?c si? o po?yczk? po raz pierwszy.