1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Po?yczka bez BIK a brak dochodów – czy mam szans? po?yczy? pieni?dze?

Po?yczka bez BIK a brak dochodów – czy mam szans? po?yczy? pieni?dze?

Nie uzyskujesz dochodów, ale potrzebujesz szybkiego zastrzyku pieni?dzy? Musisz wiedzie?, ?e mo?esz stara? si? o chwilówk?. Dowiedz si? wi?cej.

Polityka banków jest bardzo rygorystyczna, je?eli chodzi o po?yczanie pieni?dzy – zarówno na po?yczk?, jak i kredyt mog? liczy? wy??cznie osoby posiadaj?ce pozytywn? histori? kredytow? i osi?gaj?ce dochód. Je?eli chwilowo jeste? bez pracy lub pracujesz bez umowy, to nie masz szans na po?yczk? z banku. Nie oznacza to jednak, ?e nie mo?esz po?yczy? pieni?dzy, bo na rynku – obok banków – dzia?aj? jeszcze firmy pozabankowe. To w?a?nie one proponuj? m.in. po?yczki bez BIK, po?yczki dla zad?u?onych i osób, które nie osi?gaj? dochodu.

Jakie informacje nale?y poda?, wype?niaj?c wniosek o chwilówk??

Zanim rozpoczniesz wype?nia? wniosek o przyznanie chwilówki, powiniene? porówna? oferty firm pozabankowych. Gdy wybierzesz ju? najlepsz? ofert?, czas wype?ni? wniosek. Jakie informacje musisz w nim poda?? Niezale?nie od firmy, w której starasz si? o po?yczk?, b?dziesz musia? wskaza? podstawowe dane, czyli:

  • dane osobowe (imi?, nazwisko) i adres zamieszkania,
  • PESEL, numer dowodu osobistego,
  • adres e-mail i numer telefonu.

Powy?sze dane to uchodz? za minimum. Dzi?ki nim firma pozabankowa b?dzie równie? mog?a zweryfikowa? twoje dane, otrzymuj?c przelew z prowadzonego na twoj? rzecz przez bank rachunku osobistego. To jednak nie wszystko – niektóre firmy wymagaj? równie?:

  • okre?lenia wysoko?ci uzyskiwanych dochodów,
  • wskazania miesi?cznych wydatków,
  • podania nazwy firmy, w której jeste? zatrudniony.

Je?eli zatem natrafisz na firm?, która b?dzie wymaga?a podania powy?szych danych, to faktycznie mo?esz mie? spory problem z uzyskaniem po?yczki – jej pracownicy b?d? mogli zweryfikowa? informacje wskazane we wniosku.

Szukaj firmy, która nie wymaga podania pracodawcy lub dostarczania za?wiadcze?

Skoro nie wszystkie firmy pozabankowe dzia?aj?ce na rynku wymagaj? wskazania we wniosku o po?yczk? nazwy pracodawcy, to w?a?nie w takich powiniene? wnioskowa? o po?yczk?. Je?eli chodzi o za?wiadczenie o wysoko?ci uzyskiwanych dochodów, to wi?kszo?? firm pozabankowych nie wymaga dostarczania takich, mog? dzi?ki temu reklamowa? si? jako podmiot, który udziela po?yczek bez za?wiadcze?.

Znalezienie firmy pozabankowej, która nie b?dzie wymaga? za?wiadczenia od pracodawcy lub dostarczenia np. kserokopii umowy o pracy, nie jest trudne. Jako osoba zainteresowana chwilówk?, musisz wiedzie?, ?e wi?kszo?? firm pozabankowych dzia?aj?cych na rynku rozpatruje z?o?one wnioski w ci?gu ok. 15 minut. Z tego te? wzgl?du formalno?ci musz? by? sprowadzone do minimum. To za? gwarantuje wyeliminowanie np. konieczno?ci dostarczania przez wnioskodawc? dodatkowych dokumentów.

Po?yczka bez BIK. Równie? obejdzie si? bez za?wiadcze??

Je?eli nie mo?esz pochwali? si? pozytywn? histori? kredytow?, pozostaje ci stara? si? o po?yczk? bez BIK. Musisz wiedzie?, ?e w takim przypadku równie? nie musisz dostarcza? ?adnych za?wiadcze? czy umów, a cz??? firm nie wymaga nawet podania nazwy pracodawcy.

Masz pozytywn? histori? kredytow?? Lepszym rozwi?zaniem b?dzie zatem skorzysta? ze standardowej chwilówki, w przypadku której pracownicy firmy pozabankowej sprawdz? twoje konto w BIK-u i inny bazach gromadz?cych informacje o tym, jak sp?acamy nasze zobowi?zania. Dlaczego? Bo po?yczki bez BIK s? dro?sze ni? pozosta?e dost?pne na rynku – po?yczkodawca ponosi wi?ksze ryzyko zwi?zane z ich udzieleniem. Powiniene? mie? tego ?wiadomo??.

O kolejn? po?yczk? w tej samej firmie b?dzie ?atwiej

Uda?o ci si? otrzyma? po?yczk? krótkoterminow? w wybranej firmie pozabankowej? ?wietnie. Musisz wiedzie?, ?e od tego, czy sp?acisz swoje zobowi?zanie w terminie zale?y, czy kolejn? po?yczk? otrzymasz jeszcze szybciej ni? dotychczas. Sp?acaj?c zobowi?zanie w terminie, mo?esz jedynie zyska? – w przypadku starania si? o kolejn? po?yczk? w tej samej firmie, nie tylko nie b?dziesz musia? zak?ada? konta, lecz tak?e przechodzi? procedury weryfikacyjnej. Co wi?cej, nie b?dziesz zobowi?zany dotarczy? ?adnych dokumentów dotycz?cych uzyskiwanych przez ciebie dochodów.

Wywi?zuj?c si? z umowy zawartej z firm? pozabankow?, mo?esz by? pewien, ?e szybko otrzymasz kolejn? po?yczk? bez zb?dnych formalno?ci. Dodatkowym plusem jest mo?liwo?? budowania swojej wiarygodno?ci kredytowej. Dobra historia kredytowa z pewno?ci? ci si? przyda, je?eli w przysz?o?ci zamierzasz stara? si? np. o kredyt hipoteczny.

Gdy dostarczysz za?wiadczenie o zatrudnieniu b?dzie taniej?

Skoro firmy pozabankowe najcz??ciej nie wymagaj? dostarczenia za?wiadczenia o zarobkach czy zatrudnieniu, to dostarczenie takiego dokumentu nie wp?ynie na podj?t? przez nich decyzj? odnosz?c? si? do przyznania ci po?yczki lub odrzucenia twojego wniosku. Inaczej sprawa prezentuje si? wówczas, gdy ju? na etapie wype?niania wniosku o przyznanie po?yczki, wskazujesz pracodawc?. Je?eli pracownicy firmy po?yczkowej potwierdz?, ?e jeste? zatrudniony, to twoje szanse na otrzymanie chwilówki wzrastaj? – pewne jest, ?e posiadasz ?rodki na sp?at? zobowi?zania.

Jak zatem widzisz, mimo ryzyka, firmy pozabankowe po?yczaj? pieni?dze osobom, które nie s? w stanie udowodni? swojego zatrudnienia lub nie maj? ?ród?a sta?ego dochodu. Je?eli nale?ysz do tej grupy konsumentów, to wystarczy tylko poszuka? – z pewno?ci? znajdziesz firm?, która b?dzie zainteresowana po?yczeniem ci pieni?dzy.