1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Porównanie po?yczek bez BiK

Porównanie po?yczek bez BiK

Porównanie po?yczek bez BIK – wszystko co chcesz o nich wiedzie?, ale boisz si? zapyta?
Bank odmówi? Ci kredytu? Szukasz sposobu na po?yczenie dodatkowej gotówki? Korzystaj?c z us?ug firm po?yczkowych mo?esz otrzyma? pieni?dze nawet wtedy, je?li posiadasz negatywn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej, a Twoje dane zosta?y wpisane do jednej z baz d?u?ników.

Dzi? przedstawimy porównanie po?yczek bez BIK. Nasz ranking pomo?e Ci wybra? najlepszego po?yczkodawc?, który udzieli Ci po?yczki nawet mimo kiepskiej historii kredytowej.

Czym jest po?yczka bez BIK?

Po?yczka bez BIK to po?yczka, któr? mo?e otrzyma? osoba z negatywn? histori? kredytow? i niskim scoringiem w Biurze Informacji Kredytowej. Firmy, udzielaj?ce takich po?yczek nie weryfikuj? danych swoich klientów w BIK-u.

Szybkie po?yczki bez BIK s? wi?c doskona?? propozycj? dla osób zad?u?onych, które z powodu braku zdolno?ci kredytowej nie mog? otrzyma? po?yczki bankowej.

Je?li Twoja historia kredytowa pozostawia wiele do ?yczenia, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? w firmach, które nie sprawdzaj? BIK-u:

 • VIA SMS
 • Extra Portfel
 • Alfa Kredyt
 • Ekspres Kasa
 • Ofin
 • Po?yczkomat
 • Lendon
 • Super Credit
 • Cashper
 • MiniCredit

Co oprócz BIK-u?

Biuro Informacji Kredytowej nie jest jedyn? baz?, sprawdzan? przez po?yczkodawców.

Chc?c zabezpieczy? swoje interesy, firmy po?yczkowe sprawdzaj? tak?e zasoby Biur Informacji Gospodarczej – Krajowego Rejestru D?ugów, Rejestru D?u?ników Erif, BIGInfo Monitora, a tak?e Zwi?zku Banków Polskich.

Celem Baz Informacji Gospodarczej jest gromadzenie i przekazywanie informacji na temat nieuczciwych klientów, którzy nie sp?acaj? swoich zobowi?za? na czas.

Uwaga: do bazy d?u?ników mo?esz trafi? nawet za opó?nienie w sp?acie rachunku za telefon, energi? elektryczn? czy gaz. Pami?taj jednak, ?e zanim wierzyciel wpisze Twoje dane do rejestru, ma obowi?zek poinformowania Ci? o tym na pi?mie.

Po?yczka bez BIG, KRD i BIK

Je?li Twoje dane znajduj? si? w którymkolwiek z rejestrów d?u?ników, nie martw si?.
Wci?? masz szans? na otrzymanie po?yczki pozabankowej. Wystarczy jedynie wybra? tego po?yczkodawc?, który nie weryfikuje danej bazy.

Je?li Twoje dane zosta?y wpisane do KRD, BIG i BIK, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? w firmie Cashper.

Po?yczki bez BIG

Je?li Twoje dane zosta?y wpisane do rejestru BIGInfo Monitora, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? w firmie:

 • ?atwy Kredyt
 • Szybka Gotówka
 • Smart Po?yczka
 • Po?yczka Plus
 • Cashper
 • MiniCredit

Po?yczka bez KRD

Je?li Twoje dane zosta?y wpisane do Krajowego Rejestru D?ugów, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? w firmie Feniko.

Po?yczka bez ERIF

Je?li Twoje dane zosta?y wpisane do Rejestru D?u?ników Erif, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? w firmie:

 • ?atwy Kredyt
 • Alfa Kredyt
 • Szybka Gotówka
 • SMS365
 • SMSKredyt

Po?yczka bez ZBP

Je?li Twoje dane zosta?y wpisane do ZBP, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? w firmie:

 • NetCredit
 • Smart Po?yczka
 • VIA SMS
 • Wonga
 • ?atwy Kredyt
 • Alfa Kredyt
 • Extra Portfel
 • Expres Kasa
 • Ofin
 • Lendon
 • Cashper
 • Super Credit
 • MiniCredit
 • Po?yczkomat

Po?yczka online bez BIK

Chwilówk? online bez BIK mo?esz zaci?gn?? przez internet, siedz?c wygodnie przez ekranem w?asnego komputera. Wype?nienie wniosku nie potrwa d?u?ej ni? 10 minut, a wszystko, czego potrzebujesz, aby to zrobi? to dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz numer konta.

Wi?kszo?? po?yczkodawców, udzielaj?cych po?yczek bez BIK nie wymaga dostarczania dodatkowych dokumentów czy za?wiadcze? z zak?adu pracy.

Jak zaci?gn?? po?yczk? na dowód?

Aby zaci?gn?? szybk? po?yczk? na dowód, wejd? na stron? internetow? wybranej firmy po?yczkowej. Nast?pnie ustaw kwot?, któr? chcesz po?yczy? oraz preferowany czas sp?aty.
Kolejnym krokiem b?dzie wype?nienie wniosku oraz przes?anie go po?yczkodawcy. Jakie informacje nale?y wpisa? we wniosku? Do wype?nienia wniosku b?dziesz potrzebowa? jedynie danych ze swojego dowodu osobistego.
Uwaga: niektórzy po?yczkodawcy mog? poprosi? Ci? o o?wiadczenie o wysoko?ci dochodów. Dzi?ki temu chc? upewni? si?, ?e Twoje wp?ywy pozwol? Ci terminowo sp?aci? zaci?gni?t? chwilówk?.

Weryfikacja danych przelewem

Kiedy po?yczkodawca otrzyma Twój wniosek, stanie przed konieczno?ci zweryfikowania Twoich danych osobowych. Dzi?ki weryfikacji b?dzie mia? pewno??, ?e jeste? t? osob?, za któr? rzeczywi?cie si? podajesz. Taka procedura umo?liwi wi?c wyeliminowanie oszustw i nadu?y?.

Celem weryfikacji danych niezb?dne b?dzie wykonanie przelewu weryfikacyjnego na konto po?yczkodawcy. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?.

Kiedy po?yczkodawca otrzyma pieni?dze b?dzie móg? sprawdzi?, czy dane, które wpisa?e? we wniosku zgadzaj? si? z danymi w?a?ciciela rachunku bankowego.

Po?yczki bez przelewania grosza

Je?li nie posiadasz ?rodków, niezb?dnych do wykonania przelewu lub nie mo?esz skorzysta? z konta (np. na skutek zaj?cia komorniczego), skorzystaj z us?ug firmy po?yczkowej, umo?liwiaj?cej weryfikacj? danych bez przelewania grosza.

Zamiast wykonywania przelewu b?dziesz móg? skorzysta? ze specjalnej aplikacji, któr? ??cz?c si? z Twoim rachunkiem bankowych przeka?e po?yczkodawcy niezb?dne dane.

Uwaga: taki sposób weryfikacji jest nie tylko wygodny, ale równie? bardzo szybki. A szybszy czas weryfikacji danych to szybsza wyp?ata ?rodków.

Po?yczk? bez przelewania grosza zaci?gniesz w firmie:

Je?li nie posiadasz ?rodków, niezb?dnych do wykonania przelewu lub nie mo?esz skorzysta? z konta (np. na skutek zaj?cia komorniczego), skorzystaj z us?ug firmy po?yczkowej, umo?liwiaj?cej weryfikacj? danych bez przelewania grosza.

Zamiast wykonywania przelewu b?dziesz móg? skorzysta? ze specjalnej aplikacji, któr? ??cz?c si? z Twoim rachunkiem bankowych przeka?e po?yczkodawcy niezb?dne dane.

Uwaga: taki sposób weryfikacji jest nie tylko wygodny, ale równie? bardzo szybki. A szybszy czas weryfikacji danych to szybsza wyp?ata ?rodków.

Po?yczk? bez przelewania grosza zaci?gniesz w firmie:

 • Super Grosz
 • LendOn
 • Pandamoney
 • Extra Portfel
 • Kredito24
 • Monedo Now
 • Money Man
 • Chwilówkomat.pl

Pieni?dze ju? w 15 minut

Je?li dane si? zgadzaj?, po?yczkodawca mo?e przyst?pi? do dalszej analizy wniosku. O swojej decyzji poinformuje Ci? SMS-em lub e-mailem.

W przypadku pozytywnej decyzji po?yczkowej b?dziesz móg? otrzyma? pieni?dze nawet w 15 minut.
Uwaga: to, jak szybko otrzymasz dodatkowe ?rodki zale?y przede wszystkim od tego, czy Twoje konto znajduje si? w tym samym banku, co konto po?yczkodawcy. Je?li oba rachunki znajduj? si? w tym samym banku, transfer ?rodków potrwa jedynie kilka chwil. Je?li Twoje konto znajduje si? w innym banku, mo?e si? okaza?, ?e na pieni?dze b?dziesz musia? poczeka? do kolejnego dnia roboczego.
Zanim wybierzesz po?yczkodawc? sprawd?, w jakich bankach posiada konta.

Ile kosztuje po?yczka bez BIK?

Wiele dost?pnych na rynku firm po?yczkowych oferuje obecnie darmowe chwilówki. Darmow? chwilówk? mo?e zaci?gn?? jednak tylko ta osoba, która nigdy wcze?niej nie korzysta?a z us?ug danego po?yczkodawcy. Zaci?gaj?c darmow? chwilówk?, b?dziesz zobowi?zany odda? po?yczkodawcy dok?adnie tak? kwot?, jak? od niego po?yczy?e?. Chwilówka jest wolna od prowizji, op?at dodatkowych, a nawet ustawowych odsetek.

Dok?d po darmow? chwilówk??

Darmowe chwilówki oferuje obecnie kilkudziesi?ciu po?yczkodawców:

 • Vivus (najwy?sza kwota darmowej po?yczki na rynku – 3000 z?)
 • LendOn
 • Ferratum Bank
 • NetCredit
 • Filarum
 • Wonga (koszt pierwszej po?yczki – 10 z?)
 • Tani Kredyt
 • Extra Portfel
 • Money Man
 • Halo Po?yczka
 • Szybka Gotówka
 • Ofin
 • ViaSMS
 • ?atwy Kredyt
 • Po?yczka Plus (koszt pierwszej po?yczki – 10 z?)
 • Alfa Kredyt
 • Smart Po?yczka
 • Soho Credit
 • Credit.pl
 • Super Grosz

Ile mog? po?yczy? za darmo?

W zale?no?ci od firmy po?yczkowej, b?dziesz móg? po?yczy? od 1000 a? do 3000 z?. Poni?ej firmy wraz z maksymalnymi kwotami pierwszej po?yczki:

 • InCredit 2000 z?
 • LendOn 2000 z?
 • Ferratun Bank 1500 z?
 • NetCredit 2000 z?
 • Wonga 1500 z?
 • Vivus 3000 z?
 • Filarum 1000 z?
 • Tani Kredyt 1700 z?
 • Extra Portfel 2000 z?
 • Money Man 1000 z?
 • Halo Po?yczka 2000 z?
 • Szybka Gotówka 2000 z?
 • Ofin 1500 z?
 • ?atwy Kredyt 1500 z?
 • ViaSMS 1500 z?
 • Po?yczka Plus 1000 z?
 • Alfa Kredyt 1500 z?
 • Po?yczkomat 1500 z?
 • Credit.pl 1200 z?
 • Super Grosz 1000 z?
 • Smart Po?yczka 1000 z?
 • Soho Credit 1000 z?

Standardowe koszty chwilówek

Je?li nie chcesz lub nie mo?esz zaci?gn?? darmowej po?yczki, b?dziesz musia? pokry? standardowe koszty oko?opo?yczkowe.

Ile one wynosz??

W marcu br. wesz?y w ?ycie znowelizowane zapisy ustawy antylichwiarskiej, okre?laj?ce maksymalne koszty pozaodsetkowe.

Obecnie nie mog? by? one wy?sze ni? 25% kwoty po?yczki oraz kolejne 30% w skali roku. Wysoko?? odsetek pozostaje bez zmian i jest równa 4-krotno?ci stopy lombardowej NBP, czyli 10%.

Czym jest RRSO?

RRSO to rzeczywista roczna stopa procentowa po?yczki. RRSO uwzgl?dnia wszystkie dodatkowe koszty, zwi?zane z zaci?gni?ciem po?yczki. B?d? to wi?c wszelkiego rodzaju prowizje, ustawowe odsetki, ewentualne ubezpieczenie po?yczki czy op?aty za obs?ug? domow?.

To w?a?nie warto?? RRSO pokazuje nam, ile w rzeczywisto?ci zap?acimy za po?yczone pieni?dze.

Im ni?sze RRSO, tym, po?yczka b?dzie ta?sza.

Uwaga: porównuj?c koszty po?yczek sprawd? koniecznie okres sp?aty. Przy takich samych kosztach, lecz odmiennym okresie sp?aty RRSO b?d? odmienne.

Jaki termin sp?aty chwilówki?

W wi?kszo?ci firm po?yczkowych maksymalny termin sp?aty chwilówki wynosi 30 dni. Istniej? jednak i takie, które na sp?at? po?yczki daj? klientom, 45, 60, a nawet 61 dni.

Uwaga: zaci?gaj?c szybk? po?yczk? online b?dziesz musia? sp?aci? j? jednorazowo. Nie ma mo?liwo?ci roz?o?enia zobowi?zania na raty.

Chwilówki z d?u?szym okresem sp?aty

 • Chwilówk? na 45 dni zaci?gniesz w firmie: Extra Portfel i Po?yczka Plus;
 • Chwilówk? na 60 dni zaci?gniesz w firmie: Ekspres Kasa, Ferratum Bank, Ofin, Money Man, Wonga
 • Chwilówk? na 61 dni zaci?gniesz w firmie: Incredit