1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Polityka prywatno?ci

Polityka prywatno?ci

Szybkapozyczkabezbik.pl mo?e u?ywa? plików „cookies”, kiedy u?ytkownik odwiedza stron? www. Pliki tekstowe „cookies”, u?ywane na stronach internetowych s? po??czone wy??cznie z przegl?dark? konkretnego komputera (u?ytkownika strony), bez podawania imienia lub nazwiska u?ytkownika. Informacje zapisywane przez serwer transport-przeprowadzki.wroclaw.pl na komputerze u?ytkownika, które serwer szybkapozyczkabezbik.pl mo?e odczyta? przy ka?dorazowym korzystaniu przez u?ytkownika ze strony internetowej dok?adnie z tego komputera na którym pliki cookies s? zapisane. Pliki „cookies” dostarczaj? danych statystycznych o ruchu u?ytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów szybkapozyczkabezbik.pl. U?ytkownik mo?e w ka?dym czasie wybra? sposób obs?ugi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zast?pienie automatycznej obs?ugi plików „cookie” na obs?ug? indywidualn? (ustawienia u?ytkownika). Szczegó?owych informacji w tym zakresie udzielaj? dostarczyciele przegl?darek internetowych, zazwyczaj w zak?adce „opcje internetowe” lub zbli?onej. Jednak wy??czenie przez u?ytkownika w swojej przegl?darce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) mo?e spowodowa? utrudnienia lub wr?cz uniemo?liwi? korzystanie z niektórych us?ug strony internetowej. Jednocze?nie szybkapozyczkabezbik.pl nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za stosowanie lub obs?ug? plików „cookies” na innych stronach internetowych dost?pnych dla u?ytkowników dzi?ki linkom umieszczonym na stronach serwisu szybkapozyczkabezbik.pl.