1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Pieni?dze z chwilówki w ci?gu godziny? Co zrobi?, aby otrzyma? po?yczk? jak najszybciej?

Pieni?dze z chwilówki w ci?gu godziny? Co zrobi?, aby otrzyma? po?yczk? jak najszybciej?

Ogromn? zalet? pozabankowych instytucji finansowych jest szybka weryfikacja wniosków po?yczkowych i wr?cz ekspresowa wyp?ata ?rodków.
Zaci?gaj?c szybk? po?yczk? mo?esz otrzyma? pieni?dze nawet w ci?gu 15 minut od pozytywnej decyzji po?yczkodawcy. Mo?esz, ale wcale nie musisz. Dzi? podpowiemy co zrobi?, aby ?rodki jak najszybciej.

Szybkie po?yczki pozabankowe to doskona?y sposób na sfinansowanie wydatków, które nie mog? czeka?. Awaria samochodu, sprz?tu AGD lub RTV? Konieczno?? sfinansowania wizyty lekarskiej lub zakupu kosztownych leków?
W takich sytuacjach czas ma szczególne znaczenie.

Najszybsza po?yczka? Tylko online

Je?li chcesz otrzyma? dodatkowe ?rodki jak najszybciej, zrezygnuj z po?yczania pieni?dzy w stacjonarnym oddziale firmy po?yczkowej.
Sam dojazd do oddzia?u mo?e potrwa? d?u?ej ni? po?yczenie pieni?dzy przez internet.
Najszybsz? po?yczk? b?dzie z ca?? pewno?ci? po?yczka zaci?gni?ta online.

Dok?d po po?yczk? online?

Je?li chcesz mie? pewno??, ?e nie padniesz ofiar? nadu?ycia i oszustwa, skorzystaj z us?ug sprawdzonej firmy po?yczkowej, o stabilnej pozycji na rynku i dobrej reputacji.
W?ród najbardziej znanych i pewnych po?yczkodawców, którzy zajmuj? czo?owe miejsca w rankingach znajduj? si? obecnie: Vivus, Filarum, Wonga, SMS365, InCredit, Filarum, ViaSMS czy NetCredit.

Minimum formalno?ci

Aby po?yczy? pieni?dze, wejd? na stron? internetow? wybranego po?yczkodawcy, ustaw preferowan?  kwot? po?yczki i termin sp?aty. Nast?pnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy.

Zweryfikuj dane

Kiedy po?yczkodawca otrzyma wniosek, poprosi Ci? o zweryfikowanie danych osobowych. Proces weryfikacji pozwala wyeliminowa? ryzyko nadu?y? i oszustw.
Najpopularniejsz? metod? weryfikacji danych jest wykonanie przelewu na konto firmy po?yczkowej. Kwota przelewu jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?.
Uwaga: w momencie weryfikacji danych, masz realny wp?yw na to, w jakim czasie otrzymasz po?yczone pieni?dze.

Jak to mo?liwe?

Je?li wy?lesz przelew weryfikacyjny na konto po?yczkodawcy w tym samym banku, w którym sam posiadasz rachunek, pieni?dze dotr? do niego w kilka chwil. Je?li wy?lesz pieni?dze na rachunek w innym banku, bank mo?e zaksi?gowa? je dopiero nast?pnego dnia.
Niestety, bez pozytywnej weryfikacji danych po?yczkodawca nie b?dzie w stanie przeprowadzi? dalszej analizy wniosku.
Wysy?aj?c pieni?dze na konto w tym samym banku b?dziesz mia? pewno??, ?e wniosek zostanie przeanalizowany mo?liwie jak najszybciej.

Rachunki bankowe w firmach po?yczkowych

Najwi?ksi po?yczkodawcy posiadaj? z regu?y kilka, kilkana?cie, a nawet kilkadziesi?t rachunków w ró?nych polskich bankach.
Dzi?ki temu po?yczkodawca mo?e wybra? to konto, które zapewni najszybszy transfer ?rodków.

Dla przyk?adu:

Jeden z czo?owych polskich po?yczkodawców – Vivus, posiada rachunki w bankach:
Alior Bank
Bank PEKAO S.A
Getin Bank
Millennium Bank
PKO Bank Polski

Korzystaj?c z us?ug Filarum b?dziesz móg? dokona? przelewu na konto w banku:

PEKAO SA
BZ WBK
mBank
Alior Bank
PKO BP
Millennium Bank

Prawdziw? rekordzistk? jest jednak Wonga, która posiada rachunki a? w 23 bankach:

Alior Bank
Bank Ochrony ?rodowiska
Bank BG?
BNP Paribas
Bank BPH
BZ WBK
Deutsche Bank Polska
FM Bank
GetIn Bank
Idea Bank
ING Bank ?l?ski
Inteligo
Invest Bank
Credit Agricole
mBank
Meritum Bank
Millennium
Pekao SA
PKO BP
Bank Pocztowy
Raiffeisen
Toyota Bank
VW Bank

Mam konto w ma?o popularnym banku. Co wtedy?

Je?li ?adne z kont po?yczkowych potencjalnego po?yczkodawcy „nie pasuje” do Twojego konta bankowego, wyj?ciem z sytuacji mo?e okaza? si? skorzystanie ze specjalnej aplikacji.
Aplikacje (GroszConnect, KontoConnect oraz Instantor), udost?pnione przez niektóre firmy po?yczkowe umo?liwiaj? weryfikacj? danych bez przelewu grosza.

Szybka weryfikacja bez przelewu grosza

Z aplikacji b?dziesz móg? skorzysta?, je?li zdecydujesz si? na zaci?gni?cie po?yczki w firmie:
LendOn
Zaplo
Pandamoney
Extra Portfel
Kredito24
Monedo Now
Money Man
Chwilówkomat.pl

Ogromnym walorem aplikacji jest fakt, ?e przekazuj? po?yczkodawcy niezb?dne informacje w ci?gu kilku sekund. Szybsza weryfikacja danych to szybsza decyzja po?yczkowa i wyp?ata ?rodków.

Wnioskujesz o po?yczk? wieczorem lub w weekend?

Je?li wnioskujesz o po?yczk? o niestandardowej porze lub w weekend, upewnij si?, ?e po?yczkodawca weryfikuje wnioski równie? wtedy.
Niektóre firmy po?yczkowe udzielaj? po?yczek jedynie w godzinach pracy biura. Inne robi? to przez ca?? dob?.
Je?li szukasz firmy, która weryfikuje wnioski i wyp?aca po?yczki 24 godziny na dob?, skorzystaj z us?ug:
Ktredito24
Po?yczkomat
Freezl

Pami?taj jednak, ?e szybko?? otrzymania po?yczki nie zale?y tu jedynie od godzin pracy firmy po?yczkowej. Ogromnie istotne s? równie? godziny ksi?gowania ?rodków w Twoim banku.