PandaMoney

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Pandamoney.pl logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: Kreditech Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Prosta 32, Warszawa
E-mail: info@pandamoney.pl
Telefon kontaktowy: 71 881 10 70
NIP: 5252534005
REGON: 146209184
KRS: 0000429058

Podstawowe informacje o po?yczce w Pandamoney

Pandamoney udziela po?yczek krótkoterminowych w wysoko?ci od 100 do 1800 z?. Na sp?at? chwilówki w Pandamoney b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w Pandamoney?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest pe?noletnia,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • przebywa na terenie kraju,
  • posiada dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz konto w banku.

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Pandamoney?

  • Aby otrzyma? po?yczk? w Pandamoney, wejd? na www.pandamoney.pl i ustaw preferowan? kwot? po?yczki oraz czas sp?aty. Nast?pnie wype?nij prosty formularz i wy?lij go po?yczkodawcy.
  • Po wys?aniu formularza b?dziesz musia? zweryfikowa? swoje dane. Taka procedura eliminuje ryzyko oszustw i nadu?y?, zapewniaj?c Ci nale?yte bezpiecze?stwo.
  • Decyzj? po?yczkow? w Pandamoney otrzymasz w ci?gu kilku minut, a pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie nawet w kwadrans.

Najcz??ciej zadawane pytania

Jakie informacje b?d? musia? poda?, wype?niaj?c wniosek po?yczkowy?

Wype?niaj?c wniosek b?dziesz musia? poda? po?yczkodawcy takie informacje jak: imi?, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, informacje dotycz?ce zatrudnienia i dochodów oraz numer rachunku bankowego.

Mam niekorzystn? histori? w BIK-u. Czy mog? otrzyma? po?yczk??

Cho? Pandamoney weryfikuje zasoby BIK-u, negatywna historia kredytowa nie oznacza automatycznie odmownej decyzji po?yczkodawcy.

Czy w Pandamoney mog? zweryfikowa? dane bez przelewu grosza?

Tak. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy b?dziesz móg? zweryfikowa? dane poprzez aplikacj? KontoConnect. Aplikacja w bezpieczny sposób ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym i przekazuje po?yczkodawcy niezb?dne informacje.
Dzi?ki weryfikacji przez aplikacj? b?dziesz móg? otrzyma? pieni?dze nawet wtedy, kiedy Twoje konto jest zupe?nie puste.