1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Oprocentowanie to nie wszystko. Na co zwróci? uwag?, zaci?gaj?c szybk? po?yczk? bez BIK?

Oprocentowanie to nie wszystko. Na co zwróci? uwag?, zaci?gaj?c szybk? po?yczk? bez BIK?

Gdy pieni?dze s? potrzebne szybko, nie zawsze mamy czas dok?adnie porówna? koszty po?yczki. To du?y b??d, który mo?e nas sporo kosztowa?. Czy wystarczy zwróci? uwag? wy??cznie na wysoko?? oprocentowania oferowanych po?yczek pozabankowych? Okazuje si?, ?e nie.

Chwilówki ju? na sta?e wpisa?y si? w obraz polskiego rynku finansowego. Aktualnie s? szeroko reklamowane przez wiele firm, a to oznacza, ?e jako potencjalny klient, masz spory wybór. Niestety, zró?nicowana oferta oznacza tyle, ?e musisz wykaza? si? czujno?ci i – jeszcze przed podpisaniem umowy z wybran? firm? – dok?adnie sprawdzi?, czy jest to najta?sza oferta dost?pna na rynku. W innym razie po prostu przep?acisz.

Gdy zaci?gasz po?yczk? chwilówk? po raz pierwszy

Wnioskuj?c np. o po?yczk? bez BIK po raz pierwszy, nie musisz sprawdza? kosztów – prawdopodobnie b?dziesz móg? zaci?gn?? bezp?atn? po?yczk?. W takim razie nie musisz martwi? si? oprocentowaniem po?yczki czy dodatkowymi kosztami, np. za rozpatrzenie wniosku. Po?yczaj?c np. 1 500 z?, oddasz dok?adnie tyle samo.

Czy powiniene? obawia? si? ukrytych kosztów? Nie, bo wi?kszo?? firm nie pozwala sobie na takie, wiedz?c, ?e taka informacja mo?e przekre?li? mozolnie budowan? pozycj? na rynku.

Oprocentowanie to nie wszystko

Bardzo wiele osób pope?nia podstawowy b??d, jakim jest kierowanie si? przy wyborze po?yczki jedynie oprocentowaniem. W przypadku po?yczek bez BIK, czyli po?yczek udzielanych na krótki okres, wysoko?? tego parametru nie jest kluczowa, cho? z pewno?ci? nie warto jej pomija?.

Rozbie?no?ci w wysoko?ci oprocentowania po?yczek krótkoterminowych w ró?nych firmach mog? by? spore. Dobrze zatem, aby? sprawdzi?, ile tytu?em w?a?nie odsetek od po?yczonej kwoty, naliczy firma, z któr? podpiszesz umow?.

Prowizja za udzielenie po?yczki bez BiK

Zanim zawnioskujesz o chwilówk?, musisz mie? ?wiadomo??, ?e firmy udzielaj?ce takich po?yczek najwi?cej zarabiaj? na pobieranej prowizji. I to w?a?nie na t? powiniene? zwróci? szczególn? uwag?. ?wietnie wida? to zreszt? na poni?szym przyk?adzie.

Wnioskuj?c o po?yczk? w wysoko?ci 500 z? na okres 30 dni, zap?acisz ok. 4 z? tytu?em odsetek. Maksymalna prowizja, jak? b?dzie mog?a pobra? firma pozabankowa, wynosi przy tym a? 141,60 z?. Dlaczego prowizja nie mo?e by? wy?sza? Ma to zwi?zek z nowelizacj? ustawy antylichwiarskiej, do tre?ci której firmy udzielaj?ce po?yczek musz? si? dostosowa?. Z twojego punktu widzenia, jako potencjalnego klienta, to bardzo dobra wiadomo?? – jest taniej ni? by?o.

Skoro kwota naliczana przez firmy pozabankowe tytu?em oprocentowania jest tak niewielka, to poszczególne nie powinno dziwi?, ?e konkuruj? one ze sob? o klientów w?a?nie wysoko?ci? pobieranej prowizji. Powiniene? mie? tego ?wiadomo??.

RRSO – dlaczego warto zwróci? uwag? na ten wska?nik?

Co kryje si? pod skrótem RRSO? Mowa o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. W przypadku po?yczek krótkoterminowych RRSO cz?sto wynosi nawet kilka tysi?cy procent. Wska?nik ten jest o tyle wa?ny, ?e pokazuje ca?kowity koszt zaci?ganego zobowi?zania. Poniewa? firmy pozabankowe s? zobowi?zane podawa? na swoich stronach RRSO dla poszczególnych po?yczek, to nie b?dziesz mia? problemu z porównaniem interesuj?cych ci? ofert pod tym k?tem.

RRSO nie mówi ci wiele? Zatem skorzystaj z kalkulatora kosztów. Takie znajdziesz m.in. na stronach firm po?yczkowych. Po okre?leniu kwoty i okresu, na jaki chcesz po?yczy? pieni?dze, otrzymasz informacj? o kwocie, jak? b?dziesz musia? zap?aci?.

Wysoko?? op?aty rejestracyjnej

Z pewno?ci? masz ?wiadomo?? tego, ?e firma po?yczkowa b?dzie chcia?a zweryfikowa? dane, które poda?e? we wniosku o przyznanie ?rodków. Jak si? to odbywa? B?dziesz zobowi?zany na wskazany rachunek bankowy przes?a? pewn? kwot?, najcz??ciej 1 gr. Kiedy powiniene? wykaza? si? ostro?no?ci?? Wówczas, gdy tytu?em op?aty rejestracyjnej masz wp?aci? wy?sz? kwot?, np. 20, 50 czy nawet 100 z?. W takiej sytuacji bardzo prawdopodobne jest, ?e masz do czynienia z nieuczciw? firm?, która – nawet po uiszczeniu przez ciebie wp?aty – nie przyzna ci po?yczki.

Je?eli chodzi o op?at? rejestracyjn?, to pami?taj równie?, ?e uczciwa firma nie tylko b?dzie wymaga? przelania symbolicznej kwoty, lecz tak?e j? zwróci, po potwierdzeniu danych.

Przed?u?enie terminu sp?aty i ewentualne dzia?ania windykacyjne – ile b?dzie ci? to kosztowa??

Zaci?gaj?c po?yczk?, z pewno?ci? oceniasz swoje mo?liwo?ci jej sp?aty. Mo?e si? jednak okaza?, ?e pracodawca spó?ni? si? z wynagrodzeniem lub twoje konto nie zosta?o zasilone ?rodkami z ?ród?a, z którego spodziewa?e? si? dop?ywu pieni?dzy. Aby by? przygotowanym na ró?ne opcje, powiniene? odpowiednio wcze?niej sprawdzi?, ile b?dzie ci? kosztowa? przed?u?enie terminu sp?aty zaci?gni?tej chwilówki.

Powy?sz? informacj? znajdziesz na stronie firmy, z któr? zamierzasz podpisa? umow?. Pami?taj przy tym, ?e po wej?ciu w ?ycie przepisów znowelizowanej ustawy antylichwiarskiej, nie wszystkie firmy oferuj? klientom mo?liwo?? przed?u?enia sp?aty zobowi?zania. Dobrze, aby? by? tego ?wiadom.

Uwag? powiniene? równie? zwróci? na wysoko?? kosztów monitu. Na rynku dzia?aj? firmy, które za przypomnienie klientowi o up?ywie terminu sp?aty po?yczki naliczaj? niewielkie, bo kilku z?otowe op?aty. Niektóre jednak prowadz? inn? polityk?, naliczaj?c wysokie op?aty za wys?anie monitu.

Je?eli pod uwag? we?miesz wszystkie powy?sze koszty, to wybierzesz najta?sz? chwilówk?. O to ci przecie? chodzi, prawda?